Asiakaslehden toimittaja: Työtä markkinoinnin ja journalismin välimaastossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12619
Title: Asiakaslehden toimittaja: Työtä markkinoinnin ja journalismin välimaastossa
Author: Berghäll, Lilli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2003-05-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/12619
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan asiakaslehtitalojen ja viestintätoimistojen asiakaslehtitoimittajien ammatillisen identiteetin rakentumista ja siinä syntyviä ristiriitoja. Kiinnostuksen kohteena ovat ne diskurssit, joita asiakaslehtitoimittajat käyttävät puhuessaan työstään. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan yleisesti journalismin määritelmiä ja ominaisuuksia, journalistin roolia ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä asiakaslehtitoimittajan asemaa journalismin kentässä nyt ja tulevaisuudessa. Työn taustalla ovat tekijän omakohtaiset kokemukset työstä asiakaslehtitalossa. Asiakaslehdet luetaan aikakauslehdistöön kuuluviksi, mutta samalla ne ovat markkinointiviestinnän välineitä ja siis julkaisijayrityksensä tilaamia tuotteita. Asiakaslehtien tekijät joutuvat tasapainoilemaan journalismin ja markkinoinnin välimaastossa, sillä lehtiin kohdistuu yhtä aikaa vaatimuksia kummaltakin alueelta. Asiakaslehtiala on ollut kasvussa viimeiset kaksi vuosikymmentä, kun yritykset ovat alkaneet ostaa lehtiensä toimitustyön ulkopuolisilta viestintätoimistoilta ja lehtitaloilta. Samalla asiakaslehtiä ovat alkaneet tehdä henkilöt, joilla usein on toimittajan työtausta. Journalismin periaatteet ovat kuitenkin monessa suhteessa ristiriidassa markkinoinnin vaatimusten kanssa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan todellisuus on sosiaalisessa toiminnassa rakentuvaa. Kielenkäytöllä nähdään olevan keskeinen rooli maailmankuvan ja tiedon rakentumisessa. Tutkimuksessa tärkeä identiteetin käsite on ymmärretty sosiaalisen konstruktionismin kautta: identiteetit muotoutuvat sosiaalisessa toiminnassa ja perustuvat kielenkäyttöön. Näin myös ammatillinen identiteetti muotoutuu tavoissa, joilla merkityksellistämme omaa työtämme. Tutkimusmenetelmät ovat luonteeltaan laadullisia. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa asiakaslehtien tekijää, jotka on valittu Suomen suurimmista asiakaslehtitaloista sekä kahdesta viestintätoimistosta. Teemahaastatteluilla kerätyn aineiston analyysin menetelmänä on käytetty diskurssianalyysia. Haastattelupuheesta identifioitiin kahdeksan erilaista diskurssia, joilla haastateltavat tekivät työtään ymmärrettäväksi. Näistä diskursseista tulkittiin rakentuvan viisi erilaista identiteettiä, joista asiakaslehtitoimittajien ammatillinen identiteetti muodostui. Identiteetit, joiden kulttuurinen tausta oli vahva, nousivat hallitsevina esiin. Identiteettien välillä havaittiin jännitteitä, jotka syntyivät kahdenlaisen hierarkkisen position välillä, journalistin ja asiakaspalvelijan identiteettien välillä sekä yleisistä ihanteista rakentuvan puheen ja vastustavan puheen välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri diskurssien tilannekohtaisia funktioita ja peilattiin tulkintoja suomalaisista toimittajista tehtyyn aikaisempaan ammattikuvatutkimukseen. Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat Ari Heinosen "Vahtikoiran omatunto. Journalismin itsesääntely ja toimittajat", diskurssianalyyttinen tutkimuskirjallisuus (esim. Suonisen "Miten tutkia moniäänistä ihmistä?" sekä Jokinen & al. "Diskurssianalyysin aakkoset") sekä sosiaalista konstruktionismia käsittelevä kirjallisuus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiakaslehdet
markkinointiviestintä
journalismi
ammatti-identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record