Viron poliittisen kulttuurin vaikutus kansalaisuuspoliittisiin periaatteisiin ja toimenpiteisiin

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kaartokangas, Eeva
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:58:28Z
dc.date.available 2009-09-08T09:58:28Z
dc.date.issued 1999-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12627
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa on tarkoitus selvittää millainen vaikutus Viron poliittisella kulttuurilla on Viron venäjänkielistä vähemmistöä kohtaan harjoitettavaan kansalaisuuspolitiikkaan. Viron venäjänkielinen vähemmistö on melko suuri (noin 30% Viron väestöstä), ja suurin osa siitä on ilman mitään kansalaisuutta. Kansalaisuuden puuttuminen rajoittaa heidän kansalaisuusoikeuksiaan sekä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta ja käytännön ongelmia. Poliittisen kulttuurin vaikutus kansalaisuuspolitiikkaan tulisi voida pelkistää myös teoreettiseksi malliksi. Selittävänä tekijänä käytettävää poliittista kulttuuria kuvataan kolmesta eri näkökulmasta: menneisyyden eli kommunistisen taustan vaikutus; tulevaisuuden tavoitteet eli demokratiakehitys; ja kansallinen identiteetti, joka virolaisilla muodostuu lähinnä suhteessa venäläisiin ja muihin venäjänkielisiin. Poliittisen kulttuurin kuvaamiseen on tarkoitus käyttää lähteinä survey-tyyppisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu mm. virolaisten suhtautumista politiikkaan ja yhteiskuntaan. Toisena menetelmänä tutkielmassa on lehdistöseuranta, jonka käyttö painottuu tutkielman loppupuolelle. Viron poliittisen kulttuuriin tärkeimmiksi piirteiksi osoittautuvat mm. voimakas vastakkainasettelu tavoiteltavan länsimaisen, oikeistolaisen yhteiskuntamallin sekä torjuttavan menneisyydessä vallinneen kommunistisen ja vasemmistolaisen yhteiskuntamallin välillä; liberalismin ihannointi; perinteisen edustuksellisen demokratian epäsuosio; tiedotusvälineidenkin välittämät epärealistiset illuusiot arkielämästä ja identiteettipolitiikan korostuneisuus. Viron poliittista kulttuuria voi neuvostoajan rasitteesta huolimatta luonnehtia melko kehittyneeksi ja aktiiviseksi, vaikka aktiivisuus onkin suurten odotusten romahdettua laskenut. Viron kansalaisuuspoliittiset käytännöt ovat varovaisia. Viron kansalaiseksi pääseminen edellyttää erityistä testiä ja kielikoetta, jotka ovat vaativia ja kalliita. Viron kansalaisuuspolitiikkaa voikin luonnehtia eksklusiiviseksi. Toisaalta tutkielmassa tulee ilmi, että venäjänkielinen vähemmistö ei ole edes kovin kiinnostunut Viron kansalaisuuden saamisesta. Kuitenkin Viro pyrkii kansalaisuuspolitiikallaan sulkemaan venäjänkieliset virolaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Päätelmissä Viron poliittisesta kulttuurista löytyneet "syyt" tiukalle kansalaisuuspolitiikalle ovat seuraavanlaisia: historiallinen tausta kommunistisessa järjestelmässä on aiheuttanut Virolle stereotyyppistä asenteita kaikkea neuvostojärjestelmään liittyvää kohtaan. Kommunistinen järjestelmä vaikutti myös yhteiskunnallisia toimintamalleja karsivasti. Lisäksi Viron tavoittelemat "länsimaiset" arvot ja käytännöt, kuten liberalismi, lisäävät entisestään halua sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle kaikki sellaiset ihmiset, joilla kuvitellaan olevan vastakkaisia intressejä. Myös kansalliseen identiteettiin liittyvä voimakas erilaisuuden ja erillisyyden tunne suhteessa venäläisiin vähentää halua ottaa heitä Viron kansalaisiksi. Tutkielman teoreettinen tavoite on esittää pelkistetty malli, jonka avulla tutkielman tulokset olisivat teoreettisesti yleistettävissä. Mallin tulisi kuvata sitä, miten tietty historiallinen menneisyys aiheuttaa tietyntyyppistä käyttäytymistä jatkossa. Viron kansalaisuuspoliittista käyttäytymistä voisi kuvata seuraavanlaisella prosessina: 1. Kommunistinen tausta on aiheuttanut legitimiteettivajeen tilan. 2. Koettu pitkään jatkunut legitimiteettivaje aiheuttaa vallitsevan (tai vallinneen) legitimiteettivajetta nauttineen järjestelmän ja toivotun, tavoiteltavan järjestelmän välille jyrkän vastakkainasettelun, mustavalkoisen asetelman, jolle on tyypillistä stereotyyppiset asenteet. 3. Jyrkän kahtiajaon seurauksena käytettävissä olevien toimintamallien määrä vähenee ja äärimmillään se supistuu asetelman "mustan puolen" sokeaksi torjunnaksi ja "valkoisen puolen" objektien sokeaksi tavoitteluksi. Tämä voi merkitä käytännössä juuri tiukkaa kansalaisuuspolitiikkaa aiemmasta järjestelmästä muistuttavia ihmisiä kohtaan. Esitetty malli on pelkistetty ja kärjistävä. Virossa tilanne on viime aikoina lievittynyt ja venäjänkielisten integroiminen virolaiseen yhteiskuntaan on otettu tavoitteeksi. Kansalaisuuslakiinkin on tehty pieniä muutoksia. en
dc.language.iso fi
dc.subject venäläiset fi
dc.subject kansalaisuus fi
dc.subject Viro fi
dc.subject legitimiteetti fi
dc.subject poliittinen kulttuuri fi
dc.title Viron poliittisen kulttuurin vaikutus kansalaisuuspoliittisiin periaatteisiin ja toimenpiteisiin fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.71Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record