Kansalaisliikkeet Helsingin liikenteessä : analyysi (yhteis)kunnallisen vaikuttamisen vaikeuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12628
Title: Kansalaisliikkeet Helsingin liikenteessä : analyysi (yhteis)kunnallisen vaikuttamisen vaikeuksista
Author: Ahokas, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12628
Thesis level: master's thesis
Abstract: Äänestysaktiivisuuden lasku kunnallisvaaleissa ja kansalaisten mielenkiinnon vähäisyys kunnan poliittista järjestelmää kohtaan ovat johtaneet politiikan tutkimuksen piirissä tehtyyn johtopäätökseen perinteisen kunnallispolitiikan kriisistä. Toisaalta on esitetty myös vaihtoehtoinen tulkinta, jonka mukaan kunnallisdemokratiassa on meneillään uudistusprosessi ja paikallistason kysymykset ovat uuspolitisoituneet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan paikallistason kansalaisvaikuttamista ja kansalaisliikkeiden poliittisen osallistumisen muotoja ja vaikutusmahdollisuuksia kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa. Tarkastelun kontekstina on käytetty perinteisesti epäpoliittiseksi toiminnan alueeksi miellettyä liikennesuunnittelua. Esimerkkitapauksena tutkimuksessa käsitellään Helsingissä pitkään vireillä olleen keskustatunnelin suunnittelua ja tunnelihanketta vastustavan Kenkää keskustatunnelille -kansalaisliikkeen toimintaa ja argumentointia. Tutkimusmenetelminä sovelletaan teemahaastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia. Tutkimusta varten on haastateltu viittätoista helsinkiläistä toimijaa, jotka ovat osallistuneet liikenteen suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin joko poliittisen luottamustoimensa, viranhaltija-asemansa tai kansalaisliiketoiminnan puitteissa. Haastateltavilta on kysytty heidän tulkintojaan kansalaisosallistumisen vaikutusmahdollisuuksista yleisesti ja keskustatunnelin tapauksessa erityisesti. Tarkastelussa nojaudutaan etenkin Tiina Rättilän esittämään tulkintaan uuden tyyppisen kuntalaisaktiivisuuden esiinnoususta sekä Kimmo Saariston analyysiin asiantuntijuudesta. Lisäksi analyysissa sovelletaan Pia Bäcklundin esittämiä pohdintoja kuntalaisen erilaisten toimija-asemien merkityksestä osallistumisen ja vaikuttamisen kontekstille. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että kansalaisliikkeiden vaikutusmahdollisuudet törmäävät edustuksellisen päätöksentekojärjestelmän sisäiseen logiikkaan. Toisaalta hallinnon ja edustuksellisen politiikan toimijat voivat myös kiistää sen, että kansalaisliikkeet voisivat edustaa yleistä etua. Kansalaisliikkeiden vaikutusmahdollisuudet perustuvat uusien, aiemmin epäpoliittisiksi miellettyjen asioiden politisoimiseen ja nostamiseen politiikan piiriin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansalaistoiminta
poliittinen osallistuminen
vaikuttaminen
liikennesuunnittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record