Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmävarianttien optimaalinen allokointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12668
Title: Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmävarianttien optimaalinen allokointi
Author: Määttä, Jyri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12668
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä Tilastokeskuksen laskeman kuluttajahintaindeksin hyödykeotannasta mahdollisia heikkouksia sekä pyrkiä osoittamaan, että heikkoudet ovat korjattavissa. Heikkouksien etsinnän yhteydessä on tarkoitus myös esitellä ositetun otannan optimaalisen allokoinnin menetelmä, jota apuna käyttäen on mahdollista saada Tilastokeskuksen hyödykeotannasta tehokkaampi. Periaatteena optimaalisessa allokoinnissa on, että annettu kokonaisotos kohdennetaan ositteittain niin, että perusjoukon varianssi minimoituu. Kuluttajahintaindeksin varianssia minimoitaessa perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiä varten seuraamat kulutushyödykkeet, ja ositteet hyödykeryhmät, joihin hyödykkeet on jaoteltu. Jotta optimaalista allokointia voidaan soveltaa kuluttajahintaindeksiin, joudumme olettamaan, että hyödykkeet hyödykeryhmittäin on poimittu yksinkertaisella satunnaisotannalla toisistaan riippumatta ja, että otantakustannukset koostuvat kiinteistä kustannuksista sekä yksikkökustannuksista, joiden oletetaan olevan kaikissa hyödykeryhmissä yhtäsuuret. Kuluttajahintaindeksiä estimoidaan hyödykeryhmäotoksen perusteella. Optimaalisen allokoinnin erinomaisena puolena on se, että hyödykeryhmäotoksen perusteella suoritetun optimaalisen allokoinnin tuloksena saadut hyödykeryhmien keskinäiset otoskokojen suhteet ovat täsmälleen samat kuin, jos optimaalinen allokointi olisi suoritettu kaikkien hyödykeryhmien mukana ollessa. Opinnäytetyön rakenne muodostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta. Teoriaosassa käydään otantateoria peruskäsitteistä yksinkertaisen satunnaisotannan kautta läpi ositetun otannan optimaaliseen allokointiin ja matkalla todistetaan empiirisen osan kannalta tärkeä lausekkeet. Sen jälkeen perustellaan, että otantateoriaa voidaan soveltaa empiirisen ongelman ratkaisemiseen ja siten sen avulla voidaan tehdä ongelmaa koskevia päteviä johtopäätöksiä. Empiirisessä osuudessa hyödykeryhmäotokseen lähdetään perehtymään hyödykeryhmien keskihajontojen kautta, tarkastellen koko ajan Tilastokeskuksen hyödykeotantaa kriittisin silmin. Seuraavassa vaiheessa otetaan mukaan kulutustutkimuksen perusteella saadut hyödykeryhmäpainot ja suoritetaan hyödykeryhmäotokselle optimaalinen allokointi, sen erikoistapausta Neyman-allokointia käyttäen. Keskihajonta tarkasteluissa kaksi hyödykeryhmää seitsemäntoista hyödykeryhmän otoksesta nousee ehkä jonkin verran alhaisen otoskokonsa vuoksi esille. Vastapainoksi Tilastokeskus näyttää keräävän hintatietoja muutamien hyödykeryhmien osalta taas turhan useasta hyödykkeestä. Keskihajonta tarkastelujen perusteella ei optimaalisesta hyödykeotannasta päteviä johtopäätöksiä voi tehdä. Optimaalisen allokoinnin tuloksena saadaan, että kolmen neljän hyödykeryhmän osalta otoskokoja voitaisiin jonkin verran laskea ja joidenkin hyödykeryhmien olemassa olo kyseenalaistuu kokonaan. Vaihtoehtona voisi olla liittää eri hyödykeryhmiä yhteen. Parin hyödykeryhmän osalta voisi vakavasti harkita otoskoon suurentamista. Tärkeimmät lähteet: Kinnunen - Lehtinen, (1998) Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 ja Liedes - Manninen, (1975) Otantamenetelmät.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kuluttajahintaindeksi
otantateoria
optimaalinen allokointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record