Bank Panics, Deposit Insurance and Liquidity

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Niinimäki, Juha-Pekka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:59:18Z
dc.date.available 2009-09-08T09:59:18Z
dc.date.issued 2000-03-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12684
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Väitöskirjan aiheena on pankkitoiminnan säännöstely, erityisesti talletuspaot (pankkipaniikit), talletusvakuutus ja likviditeetti. Aihetta tutkitaan viiden pankkien toimintaa kuvaavan teoreettisen mallin avulla, joiden lisäksi ensimmäisessä luvussa luodaan katsaus kirjallisuuteen. Toisessa luvussa käsitellään talletusvakuutuksen hinnoitteluongelmaa: vähäriskiset pankit joutuvat tukemaan korkeariskisiä tavanomaisessa vakuutusjärjestelmässä, jossa vakuutusmaksu on sama (riskistä riippumaton) kaikille vakuutuksen ottaville pankeille. Tutkimusvälineenä käytetään vakiintunutta vahinkovakuutusmallia, joka muokataan talletusvakuutuksen ominaisuuksia vastaavaksi. Luodaan vakuutusjärjestelmä, jossa jokainen pankki omatoimisesti valitsee riskiään vastaavan vakuutuksen. Tulokset osoittavat pankkien talletusvakuutuksen kysynnän riippuvan ratkaisevasti tallettajien kyvystä havaita pankkien välisiä riskieroja. Kolmannessa luvussa huomio kiinnitetetään talletusvakuutuksen luomiin kielteisiin kannustinvaikutuksiin. Miten pankkikilpailu vaikuttaa pankkien riskinottohaluun? Tarkastelu rajataan kilpailun äärimuotoihin: ensin pankin oletetaan olevan monopoli, sitten pankit kilpailevat luottoasiakkaista ja lopuksi kilpailu kohdistuu talletuksiin. Paljastuu että talletuskilpailu johtaa kielteisimpiin kannustinvaikutuksiin. Tallettajat suosivat äärimmäistä riskinottoa, sillä he hyötyvät riskinotosta riippumatta siitä onnistuvatko riskihankkeet vai eivät. Riskinoton onnistuessa pankki kykenee maksamaan tallettajille korkean koron. Päinvastaisessa tapauksessa tallettajat saavat samansuuruisen korvauksen talletusvakuuttajalta. Neljännessä ja viidennessä luvussa etsitään ratkaisua talletuspakojen ongelmaan. Osoittautuu että pankki voi tarjota nopeasti nostettavia talletuksia ilman talletuspakojen vaaraa, jos se samanaikaisesti kerää riittävästi määräaikaistalletuksia, joilla on alhainen likvidisointiarvo. Talletuspaot voidaan siten estää ilman talletusvakuutusta. Näin vältytään myös vakuutuksen luomilta kielteisiltä kannustinvaikutuksilta. Kummassakaan esitettävässä mallissa pankki ei lisää talouden likviditeettiä, vaan muuttaa kiinteän likviditeetin omaavat sijoituksensa toisistaan poikkeavan likviditeetin omaaviksi talletuksiksi kasvattaen näin tallettajien hyvinvointia. Kuudennessa luvussa perehdytään pankin ja tallettajien (vaihtoehtoisesti pankin ja talletusvakuuttajan) väliseen kannustinongelmaan: pankin omistajien rajoitettu vastuu pankin sitoumuksista tekee liiallisen riskinoton omistajille kannattavaksi. Tutkimuksessa osoitetaan, miten sijoitusten ajallinen hajauttaminen - pankin luottosalkku koostuu pitkäaikaisista, eri ajankohtina myönnetyistä luotoista - ratkaisee kannustinongelman. Tässä yhteydessä ero pankin otto- ja antolainausajoissa (luottojen pitkäaikaisuus yhdistettynä talletusten lyhytaikaisuuteen) paljastuu optimaaliseksi. Luottojen pitkäaikaisuus estää pankkia muuttamasta nopeasti luottosalkkunsa sisältöä tallettajien kannalta kielteisellä tavalla. Talletusten likvidiys puolestaan antaa tallettajille mahdollisuuden nostaa varansa välittömästi luottotappioista kärsivästä pankista. Saatu tulos laina-aikaerojen optimaalisuudesta on päinvastainen kuin talletuspakomalleissa, joissa ero laina-ajoissa altistaa pankit talletuspaoille. Kuudennessa luvussa esitetyt tulokset tallettajat-pankki suhteesta ovat yleistettävissä myös muihin luotonantaja-yritys suhteisiin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject pankit - sääntely en
dc.subject talletukset - riskit en
dc.subject säästövakuutus - pankit en
dc.subject maksuvalmius - talletukset en
dc.title Bank Panics, Deposit Insurance and Liquidity en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.description.note Julkaisusarja: Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record