Viherpesua vai vastuuta? Yritys-ympäristösuhde suomalaisessa mediassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12693
Title: Viherpesua vai vastuuta? Yritys-ympäristösuhde suomalaisessa mediassa
Author: Kinnunen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Yritysten suhde luonnonympäristöön on kehittynyt yleisestä välinpitämättömyydestä pakollisten lakien noudattamisen kautta nykypäivän ympäristöjohtamiseen, jossa organisaation tekemisen vaikutukset ympäristöön pyritään huomioimaan sen toiminnan joka tasolla. Entisestä, joskus salailevastakin linjasta on päädytty tilanteeseen, jossa yritykset saattavat toimia jopa keskustelunherättäjinä ympäristöasioissa. Ympäristöystävällisyydestä on tullut tärkeä kilpailuedun antaja ja markkinointikeino, ja osa yrityksistä on pyrkinyt myös kehittämään innovatiivisia tapoja, joilla ympäristöä vaalitaan. Tässä tutkielmassa keskitytään siihen, miten edellä mainittu kehitys on näkynyt suomalaisessa mediassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tutkielmassa tuodaan esiin yritysten ympäristöjohtamisjärjestelmiin ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä kehityskulkuja, sekä erilaisia rakenteisiin ja toimijuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöjulkisuuteen. Tarkastelun painopiste on Helsingin Sanomien artikkeleissa vuosien 1996-2005 aikana rakentuneessa yritysten ja ympäristön välisessä suhteessa. Tätä suhdetta tarkastellaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti aineistosta nousseiden muuttujien kautta. Lisäksi tutkitaan, kuinka talousnäkökulma ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden näkökulmat ovat esiintyneet edellä mainittujen muuttujien yhteydessä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktivismi. Tutkimusote on diskurssianalyyttinen ja sen metodisena apuvälineenä käytetään grounded theory -tyyppistä lähestymistapaa sekä kehystämisen käsitettä. Teoreettisena taustana toimii lisäksi malli ympäristöpolitiikan ja julkisuuden yhteiskunnallisesta rakentumisesta. Päälähteitä ovat Esa Väliverrosen Tiede ja ympäristöongelmat julkisuudessa (1994), Tomi J. Kallion Moderni ympäristöjohtaminen (2001), Pertti Suohosen Mediat, me ja ympäristö (1994) Maarten A. Hajerin The Politics of Environmental Discourse (1995) sekä Paul D’Angelon artikkeli News Framing as a Multiparadigmatic Research Progman: A Response to Entman (2002). Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että yhteiskunnallisten toimijoiden näkökulma vaikuttaa siihen, millä tavoin talouden ja yritysten roolia tuodaan ympäristökysymysten yhteydessä esiin. Aineistosta oli löydettävissä negatiivinen ja positiivinen talouskehys, joista jälkimmäinen esiintyi lähinnä talousnäkökulman ja edellinen muiden yhteiskunnallisten toimijoiden yhteydessä. Näistä positiivinen talouskehys on tullut yhä yleisemmäksi. Tästä on vedettävissä kaksi johtopäätöstä: 1) talouden edustajat ovat saaneet julkisuudessa läpi omia ongelmanmäärittelyjään ja 2) muiden yhteiskunnallisten toimijoiden näkökulmat ovat yhdenmukaistuneet talousnäkökulman kanssa. Positiivisen talouskehyksen yleistymisen myötä yritysten rooli ympäristöongelmien ratkaisijana sekä neutraali sävy yrityspuheen yhteydessä ovat korostuneet ympäristöartikkeleissa. Samalla talouteen ja yrityksiin sekä ympäristöongelmien aiheuttajiin viitataan yhä harvemmin. Tämä kehitys näyttää liittyvän ainakin osittain yhteiskuntavastuun diskurssin yleistymiseen, jossa korostuvat ympäristöaiheita useammin sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät kysymykset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12693
Date: 2006-11-06
Subject: ympäristöjulkisuus
yhteiskuntavastuu
ympäristöjohtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record