Vastuun aika? Yritysten yhteiskuntavastuun ymmärtäminen tulkitsevan käsiteanalyysin avulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12719
Title: Vastuun aika? Yritysten yhteiskuntavastuun ymmärtäminen tulkitsevan käsiteanalyysin avulla
Author: Rantakari, Riikka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2002-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12719
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee yritysten yhteiskuntavastuuta. Yritysten vastuu on noussut voimakkaasti esiin esimerkiksi Shellin, Enronin, ja Soneran tapauksissa. Media tuo lähes päivittäin eteemme uutisia taloudellisista, ympäristöön ja henkilöstön kohteluun liittyvistä epäselvyyksistä. Useat yhteiskunnalliset järjestöt ja aktiiviset kansalaiset peräävät yrityksiltä vastuuta teoistaan. Tarkastelen yritysten yhteiskuntavastuuta tulkitsevan käsiteanalyysin avulla. Pyrkimyksessäni ymmärtää yhteiskuntavastuun käsitettä ja ilmiötä tukeudun hermeneuttiseen tieteenperinteeseen, johon tulkitseva käsitetutkimus kuuluu. Lähestyn yhteiskuntavastuuilmiötä kolmella organisaatioiden toimintaan vaikuttavalla tasolla: yrityksen toimintatapa, toimintaympäristö ja ideologiset olosuhteet. Teoreettisena pohdinnan taustana sekä yritysten toimintatavan mahdollisen muutoksen tarkastelukehikkona toimii Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria. Toimintaympäristön muutoksia pohdin globalisaation ja ideologisten olosuhteiden postmodernismin kautta. Tutkielma perustuu kirjalliseen aiheistoon. Luvussa kaksi esittelen käyttämäni menetelmän, tulkitsevan käsitetutkimuksen. Luvussa kolme esittelen yritysten yhteiskuntavastuun käsitteellisestä näkökulmasta. Luvussa neljä käyn läpi yritysten toimintaan vaikuttavia tekijöitä toimintatavan, toimintaympäristön ja ideologisten olosuhteiden kautta. Luvussa viisi esittelen Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian, jonka avulla pohdin yritysten toimintatavan muutosta. Habermasin teoria toimii myös teoreettisena ajatuskehikkona toimintaympäristön ja ideologisten olosuhteiden tarkastelussa. Yritysten toimintaympäristön muutoksia tarkastelen globalisaation kautta luvussa kuusi. Luku seitsemän on omistettu ideologisille olosuhteille eli postmodernismille. Luvussa kahdeksan pyrin tuomaan yhteen aiemmissa luvuissa käsiteltyjä teemoja ja tulkitsemaan niitä. Työn loppusanat, kommentit tutkimuksen tekemisestä sekä ajatuksia mahdolliselle jatkotutkimukselle löytyvät luvusta yhdeksän. Tulkintana ja päätelmänä esitän, että yritysten yhteiskuntavastuu on muutosta yritysten toimintatavassa, toimintaympäristössä ja ideologisissa olosuhteissa. Yritysten yhteiskuntavastuu on askel kohti kommunikatiivista toimintamallia. Yritysten yhteiskuntavastuun vaatimus lähtee pitkälti globalisaation aiheuttamista muutoksista maailmassa sekä niihin liittyvistä muutoksista arvoissa, arvostuksissa ja olettamuksissa (postmodernismi). Ehkä ahneuden, voittoa ja materiaa hinnalla millä hyvänsä -ajattelun, itsekkyyden, peittelyn ja pakoilun sijaan välittäminen, luottamus, avoimuus ja rehellisyys ovat nostamassa päätään. Puhdas ahneuden aika siirtyy toivottavasti historiaan ja vastuun aikakausi alkaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Habermas, Jürgen
yritykset
yhteiskuntavastuu
käsitetutkimus - tulkinta
toiminta - kommunikatiivisuus - teoria
globalisaatio
postmodernismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record