Neoliberalism : The Concept and its Use in the Context of Political Philosophy

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12735
Title: Neoliberalism : The Concept and its Use in the Context of Political Philosophy
Author: Kaila, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2007-02-19
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12735
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: This study examines the content of the term 'neoliberalism' and the possible ways to utilize it as a concept in the context of political philosophy. Neoliberalism is primarily an economic and a political doctrine, which is here presumed to represent the return of the ideas from the classical liberal period. Since the revival of political philosophy in the 1970's, neoliberalism can be seen to have developed philosophical content. However, any specific structure or a discipline, to which any writer would declare to belong to, has not formed yet. This has lead several commentators, such as Eerik Lagerspetz and Anna-Maria Blomgren, to recommend against using the concept as the field of study is still too fragmented. The process of study will advance following the structure of systematic analysis. Additionally some influences are taken from the hermeneutic tradition. The hermeneutic circle will provide an opportunity to examine a large subject matter with a relatively small amount of preliminary research. On a chapter-to-chapter basis the study will concentrate on an accurate systematic analysis of the concept. After an initial sketch of the concept is made, some philosophically inclined writers who are considered neoliberal are examined. In this case Friedrich August von Hayek, Robert Nozick and James M. Buchanan are presented. Essential concepts are selected from the most important political-philosophical texts of these writers. These concepts are then compared with each other in the systematic section. The following concepts are discussed here: the individual, liberty, rights, social justice and the state. The analysis at the end of this study will compile, on the grounds of the examined concepts and their relations with each other, two dominant varieties (deontological and consequentialist) of neoliberalism. The internal problems of these varieties and the similarity with the term 'libertarianism', which is already recognized in the discourse of political philosophy, lead to a concurring recommendation with the previous commentaries: the application of the concept 'neoliberalism' is not recommended due to poor quality of the theories within the field of study. The possibility to use 'neoliberalism' as an intermediatory category between liberalism and libertarianism is, however, not overruled. The prerequisite for this is that new forms of contemporary, extreme liberalism would be created, with preferably more argumentative force than the ones examined here. In the end, the philosophical examination of neoliberalism is deemed fruitful in the sense that the concept is located between the disciplines of economics and political philosophy. This implies the possible result of discovering new tools for the analysis of philosophical foundations of economic theory.Tutkimus luotaa käsitteen 'uusliberalismi' merkityssisältöä ja sen mahdollisia käyttötapoja poliittisen filosofian kontekstissa. Uusliberalismi on ensisijaisesti taloustieteellinen ja poliittinen suuntaus, jonka oletetaan tässä ilmentävän klassisen liberalismin ajatussisällön paluuta. Liittyen 1970-luvun jälkeiseen poliittisen filosofian elpymiseen suuntaukselle on alkanut kehittyä myös filosofista rakennetta. Mitään yhtä selkeää kokonaisuutta tai koulukuntaa ei kuitenkaan ole muodostunut, vaan useimpien edeltävien kommentaarien, kuten Eerik Lagerspetzin ja Anna-Maria Blomgrenin, mielestä kenttä on liian hajanainen käsitteen käyttöönoton puoltamiseksi. Menetelmältään tutkimus etenee systemaattisen analyysin rakennetta mukaillen, jonka lisäksi apuna on vaikutteita hermeneutiikasta. Hermeneuttinen kehä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajaa kokonaisuutta suhteellisen vähäisellä määrällä alustavaa tutkimusta, kun taas kappale kappaleelta tutkimus keskittyy suuntauksen tarkkaan käsitteelliseen analyysin. Alustavan käsitteen hahmotelman muodostamisen jälkeen tarkasteluun otetaan yleisesti uusliberalisteina pidettyjä filosofis-painotteisia kirjoittajia, joista tässä tapauksessa esiin nostetaan Friedrich August von Hayek, Robert Nozick sekä James M. Buchanan. Kyseisten henkilöiden tärkeimmistä teksteistä poimitaan tämän jälkeen suuntaukselle olennaisimpia käsitteitä, joita systemaattisessa osuudessa pystytään näin vertailemaan. Tärkeiksi käsitteiksi valikoituu yksilö, vapaus, oikeudet, oikeudenmukaisuus sekä valtio. Tutkimuksen päättävä analyysi kokoaa kaksi vallitsevaa uusliberalismin variaatiota (deontologinen ja konsekventialistinen) käsitteiden ja niiden välisten vaikutussuhteiden mukaisesti järjestettynä. Näiden variaatioiden sisäiset ongelmat sekä poliittisen filosofian diskurssissa vakiintuneen, läheisen 'libertarismi' –termin päällekkäisyys johtavat edeltävien kommentaarien kanssa vastaavaan loppusuositukseen: 'uusliberalismi' –käsitteen käyttöönottoa ei nykyisen, määritellyn tutkimuskentän sisältävien teorioiden määrän ja laadun matalan tason vuoksi voi suositella. Mahdollisuus käyttää 'uusliberalismia' kokoluokaltaan liberalismin ja libertarismin väliin jäävänä kategoriana jätetään kuitenkin auki. Tällöin edellytyksenä on, että tutkimuksessa käsiteltyjen liberalismin äärimmäisten nykymuotojen rinnalle syntyy lisää vastaavia tai vaihtoehtoisia teorioita, joiden argumentatiivinen painoarvo olisi nykyisiä teorioita merkittävämpää. Lopuksi uusliberalismin filosofinen tutkimus todetaan myös siinä mielessä hedelmälliseksi, että käsite sijoittuu kansantaloustieteen ja poliittisen filosofian koulukuntien rajapintaan tarjoten mahdollisesti esimerkiksi uusia keinoja taloustieteen filosofisen perustan arviointiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: political philosophy
neoliberalism
individualism
liberty
rights
justice
state
poliittinen filosofia
uusliberalismi
individualismi
vapaus
oikeudet
oikeudenmukaisuus
valtio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.09Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record