Terveydenhoitajan yhteisökeskeinen työ terveydenhuollossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12737
Title: Terveydenhoitajan yhteisökeskeinen työ terveydenhuollossa
Author: Grönqvist, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12737
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa on tarkasteltu terveydenhoitajan yhteisökeskeisen työn luonnetta ja ilmenemistä perusterveydenhuollossa. Toimintaa on tarkasteltu terveydenhoitajien yhteisökäsitysten, työn kohteen määrittelyn ja yhteisökeskeisten toimintatapojen ja työmenetelmien kuvailun avulla. Perusterveydenhuolto on se toimintaympäristö, jossa terveydenhoitaja työskentelee. Yhteisöllinen näkökulma on korostunut viime vuosina terveyden edistämisohjelmissa. Terveyden edistäminen on nähty toimintana, jonka tulisi mm. lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin pyrkimyksiinsä sekä yksilöinä että yhteisöinä. Yhteisökeskeistä työtä perusterveydenhuollossa on tutkittu vähän. Terveydenhoitajien käsitykset yhteisöstä kuvastavat yhteisökäsitteen moninaisuutta. Käsitykset ohjautuvat sen mukaan, millaisin palvelutarpein ja millaisissa kokoonpanoissa terveydenhoitaja kohtaa alueen asukkaat. Terveydenhoitajat hahmottavat työnsä kohteeksi yksilöiden ja perheiden lisäksi erilaiset ryhmät, koko alueella asuvan väestön ja laajimmillaan koko maantieteellisen vastuualueensa ympäristöineen. Terveydenhoitaja nähdään toimijana, joka toteuttaa terveyden edistämistehtäväänsä erilaisten työmenetelmien avulla . Siirtymistä yksilöllisestä työorientaatiosta yhteisölliseen suuntaan on selvästi havaittavissa. Yksilö- ja perhetyö suhteutetaan laajempaan yhteyteen. Yhteisöllinen työote ja toimintamallit tulevat esiin aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä monipuolisenunin. Yhteisökeskeinen työote vaatii laaja-alaista näkemystä toiminta-alueesta ja sen väestöstä. Terveydenhoitajien mielestä yhteisökeskeiselle työlle on vielä haasteita. Terveydenhoitajat hakevat tasapainoa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön välille, terveyden- ja sairaanhoidon välille sekä välineitä asukkaiden omien voimavarojen ja yhteisöjen aktiivisen toiminnan tukemiseen. Tutkimuksen viitekehyksenä on käytetty kehittävän työntutkimuksen toimintajädestelmän kuvausta, jonka keskeisinä käsitteillä ovat työtoiminnan: työn tekijä, työn kohde ja tulos, työtä ohjaavat säännöt, toimintamallit ja -välineet, työyhteisö ja työnjako. Aineisto on analysoitu fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Menetelmässä suuntaudutaan terveydenhoitajien käsitysten kuvaamiseen. Käsitysten erilaiset variaatiot esitetään kuvauskategorioina, jotka ovat tutkimuksen päätuloksia ja vastauksia tutkimusongelmaan. Tutkimuksen keskeisinä lähteinä ovat olleet terveyspolitiikan tavoitteita ja terveyden edistämistoimintaa kuvaavat asiakirjat, perusterveydenhuollon järjestelmää ja terveydenhoitajan työtä käsittelevä kirjallisuus ja niitä koskeva tutkimus. Teoreettista viitekehystä lähestytään Engeströmin, Martonin, Uljensin ja Larssonin tutkimusten pohjalta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveydenhoitajat - työ
yhteisöllisyys
toiminta
perusterveydenhuolto
kehittävä työntutkimus
terveydenhuolto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record