Äärioikeistolaisia, uusliberalisteja vai penttiläläisiä? : uusien nuorsuomalaisten poliittisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12739
Title: Äärioikeistolaisia, uusliberalisteja vai penttiläläisiä? : uusien nuorsuomalaisten poliittisesta
Author: Toukoluoto, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-06-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12739
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen perustana ja teoreettisena viitekehyksenä on uuden politiikan (New politics) teoria, joka käsittelee uuden poliittisen ristiriita asetelman muodostumista läntisen Euroopan poliittisten järjestelmien perinteisen vasemmisto-oikeisto -ulottuvuuden rinnalle. Uusi poliittinen paradigma on syntynyt vanhan politiikan paradigman osittaisen murtumisen seurauksena, ja sen ilmentymänä ovat uudet poliittiset toimijat, uudet poliittisen toiminnan mallit sekä poliittiselle agendalle nousseet elämän laatua ja ihmisen itsensä kehittämistä käsittelevät uutta yhteiskunnallista diskurssia ilmentävät poliittiset asiakysymykset. Uuden politiikan ulottuvuuden vastakkaisia poliittisia voimia ovat uuden politiikan vasemmisto, joka edustaa libertaristisia, ekologisia ja egalitaristisia arvoja sekä uuden politiikan oikeisto, jonka agenda rakentuu uusliberalistisille, autoritaarisille ja ulkomaalaisvastaisille elementeille. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmotella uusien nuorsuomalaisten poliittista identiteettiä niin Nuorsuomalaisen puolueen kuin liikkeenkin osalta, ja kartoittaa nuorsuomalaisten potentiaalista positiota uuden politiikan oikeiston ulottuvuudessa. Tutkimuksen keskeisenä tematiikkana ovat uusien nuorsuomalaisten ristiriitaiset yhteiskunnalliset tulkinnat; nuorsuomalaisiin yhdistettiin yhteiskunnallisessa keskustelussa puolueen rasitteeksi muodostuneita ääri- ja uusoikeistomielikuvia. Nuorsuomalaiset herättivät runsasta mielenkiintoa mediajulkisuudessa heti alkutaipaleeltaan lähtien, johon vaikutti suuresti Risto E. J. Penttilän nousu puolueen karismaattiseksi johtohahmoksi. Tutkimus pohjaa laadullisen tutkimuksen perinteeseen, ja se on tutkimustyypiltään pääasiallisesti kuvaileva. Tutkimuksessa on pyritty myös herkistymään aineistosta nouseville keskeisille tutkimuskohdetta systematisoiville jäsennyksille ja tutkimuskohteen omalle logiikalle. Tapaustutkimusmenetelmä on tutkimuksessa läsnä löyhässä mielessä, kun nuorsuomalaisten vaiheisiin tehdään historiallinen katsaus. Nuorsuomalaisten poliittista identiteettiä pyritään hahmottamaan nuorsuomalaisten argumentaatiosta heidän omina nuorsuomalaisuus käsityksinään, ja poliittisen identiteetin ulkoisen toimijan tulkintoina tarkastellaan mediajulkisuuden synnyttämää kuvaa 1990-luvun nuorsuomalaisuudesta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa sovelletaan tulkitsevaa tutkimusotetta, kun nuorsuomalaisten argumentaatiota analysoidaan retorisesta näkökulmasta Chaim Perelmanin argumentaatioteoriaan pohjaten. Empiirisessä osiossa sovelletaan myös vertailevaa strategiaa, koska tarkoituksena on tarkastella nuorsuomalaisten aateperustaa suhteessa uuden politiikan oikeistoon Herbert Kitscheltin uuden politiikan oikeistoa erittelevän muotoilun pohjalta. Tutkimuksen primaariaineistona ovat Ultimatum isänmaalle - nuorsuomalainen näkemys Suomen mahdollisuuksista -kirja, puolueohjelmia, sanomalehtiartikkeleita, puheita ja puolueen Lintuverkko eli Live!-äänenkannattajalehti. Sekundaariaineistona on uuden politiikan teoriaa, retoriikkaa ja uuden politiikan oikeistoa käsittelevä kotimainen ja ulkomainen tutkimuskirjallisuus. Läntisen Euroopan perinteiset poliittiset asetelmat ovat kyenneet säilyttämään asemansa uusien poliittisten toimijoiden, toimintamallien ja asiakysymysten paineessa, vaikka erityisesti uuden politiikan oikeiston noste on ollut Länsi-Euroopassa viime vuosikymmeninä erittäin voimallista. Suomenkin poliittisessa kontekstissa on jo pitkään vallinnut perinteinen maltillisen oikeiston, keskustan ja vasemmiston muodostama poliittinen asetelma. Vanhan politiikan edustamien perinteisten poliittisten asetelmien vakiintuneisuus ilmentää niiden elinvoimaisuutta, mikä on osaltaan vienyt pohjaa ihmisten poliittisilta kokeiluilta; esimerkiksi Suomessa poliittinen tyytymättömyys on ilmennyt lähinnä äänestysaktiivisuuden laskuna. Näin ollen uuden politiikan paradigmassa on uusien asiakysymysten politisoitumisesta huolimatta myös kyse vanhan politiikan paradigmaa edustavista arvoista, kuten taloudellisesta ja fyysisestä turvallisuudesta. Tutkimuksessa päädytään päätelmään, jonka mukaan uuden nuorsuomalaisen puolueen aateperusta ja poliittinen identiteetti rakentuvat vahvasti uusliberalistisille ja libertarianistisille arvoille. Nuorsuomalaisnen puolue pyrkii identifioitumaan vanhaan nuorsuomalaisuuteen tukeutuen uusliberalistisena ja libertarianistisena poliittista kulttuuria ja vanhoja rakenteita uudistavana toimijana ja erityisesti korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten puolueena. Puolueen olemuksellinen ydin kytkeytyy vahvasti Risto E. J. Penttilän henkilöön, ja puolueen virallinen poliittinen identiteetti on koko puolueen elinkaaren ajan jossain määrin jäsentymätön, osaksi mediajulkisuuden toimesta, osaksi puolueen liian heikon ja epäselvän poliittisen profiloitumisen vuoksi. Nuorsuomalaisen jäsen- ja kannattajakunnan poliittinen identifikaatioperusta pohjaa myös uusliberalistisille ja libertaristisille arvoille, mutta kannattajien käsitykset uudesta nuorsuomalaisuudesta ovat yleisesti ottaen moninaisia. Kannattajakunta jakautuu erilaisiin fraktioihin poliittisen identifioitumisen suhteen, ja heidän edustamansa nuorsuomalaisuus esiintyy täten eri painotuksia käsittävänä aateperustana. Karkeasti jaotellen nuorsuomalainen kannattajakunta on sitoutunut vahvasti joko uusliberalismiin ja erityisesti markkinaliberaaleihin arvoihin tai libertarianismiin ja yhteiskunnan sosiaalisen ulottuvuuden vapauttamista sekä yhteiskunnallista solidaarisuutta edustaviin arvoihin. Tutkimuksessa päädytään myös väittämään, jonka mukaan nuorsuomalaiset edustavat suomalaiselle poliittiselle kontekstille tyypillistä Kitscheltin muotoiluun pohjaavaa maltillista uuden politiikan oikeiston uusliberalistista ja järjestelmäkriittistä ohjelmaa. Puolueen kohtalonkysymyksiksi muodostuivat poliittisen identiteetin jäsentymättömyys ja puolueen liian vahva henkilöityminen puheenjohtaja Penttilään. Mediajulkisuus vaikutti ratkaisevalla tavalla niin nuorsuomalaisten nosteeseen kuin alamäkeenkin; puolueen julkinen imago vaikutti vahvasti siihen, että nuorsuomalaisten taakaksi muodostuivat äärioikeistomielikuvat. Vaikka nuorsuomalaiset eivät kyenneetkään poliittisen kulttuurin vallankumoukseen, he olivat kuitenkin ensimmäinen Suomen poliittiselle areenalle noussut vakuuttava uuden politiikan oikeiston yrittäjä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliittinen identiteetti
oikeisto
uusi politiikka
uusliberalismi
libertarianismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 50.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record