Globaalin itsetunnon ennustajat : korrelatiivinen tutkimus Rosenbergin itsetuntomittarin lukemien taustoista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12763
Title: Globaalin itsetunnon ennustajat : korrelatiivinen tutkimus Rosenbergin itsetuntomittarin lukemien taustoista
Alternative title: Predictors of global self-esteem
Author: Jaari, Aini
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2000-08-28
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12763
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tämän työn tutkimusongelmat liittyivät Morris Rosenbergin (1965) mittarilla arvioituun globaaliin itsetuntoon. Tavoitteena oli 1) tutkia M. Rosenbergin määrittelemää globaalia itsetuntoa aikuisväestöllä, 2) kehitellä mittareita globaalin itsetunnon laadullisten erojen tarkasteluun sekä 3) kartoittaa itsetunnon laadullisia eroja. Antonovskyn (1979) teoriaan pohjautuvan elämänhallintamittarin, machiavellismia kuvaavan mittarin (Mach IV) sekä tutkimuksessa 'viiden suuren' persoonallisuusteorian pohjalta kehiteltyjen uusien muuttujien avulla tarkasteltiin a) esille nousevia laadullisia osatekijöitä (persoonallisuuden komponentteja), joiden oletettiin ennustavan globaalia itsetuntoa sekä b) laadullisten osatekijöiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuksen kohteena oli vuoden 1995 aikana eri koulutustilaisuuksista ja työyhteisöistä kyselylomakkeilla kerätty aineisto (N=368). Keskeiset taustamuuttujat olivat sukupuoli, ikä ja koulutus. Metodologisesti tutkimus oli kvantitatiivinen. Aineistoa tarkasteltiin aluksi prosenttilukujen, keskiarvotaulukoiden ja korrelaatiomatriisien avulla. Analysointia jatkettiin faktorianalyysin sekä lineaarisen regressioanalyysin avulla tarkoituksena löytää globaalille itsetunnolle laadullisten selittäjien ryhmiä. Tutkimuksessa nousivat esille seuraavat elämänhallintaan liittyvät dimensiot: elämän tarkoituksettomuus (a=.77), pettymys ihmissuhteissa (a=.74), ahdistuneisuus (a=.73). Machiavellismin osa-alueet olivat: kyynisyys (a=73) sekä rehellisyys ja moraalin arvostaminen (a=.65). Kyvykkyyttä mittasivat dimensiot: miellyttäminen (a=.70), kyvyt ja onnistuminen (a=.78) sekä koulumenestys (a=.74). Muut persoonallisutta mittaavat osa-alueet olivat: sosiaalisuus ja empaattisuus (a=.78), kokeilunhaluisuus (a=.69), sosiaalinen ja verbaalinen vaikuttaminen (a=.78), häpeäherkkyys (a=.70), syyllisyys (a=.69) sekä konservatiivisuus (a=.67). Sukupuolella eikä myöskään iällä ollut vaikutusta globaalin itsetunnon vahvuuteen. Sen sijaan mitä enemmän henkilöllä oli koulutusta, sen parempi on hänen itsetuntonsa. Kaikille yhteisiksi heikon itsetunnon selittäjiksi nousivat heikko elämänhallinta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet Koulutus sekä ikä vaikuttivat myös itsetunnon laadullisten selittäjien vaihteluun. Nuorilla (alle 31-vuotiaat) ja heikon koulutustason omaavilla miehillä kyynisyys ja pettymys ihmissuhteissa kuvastivat heikkoa itsetuntoa. Nuorella työssäkäyvällä aikuisryhmällä sekä koulutuksen lisääntyessä myös naisilla selitti puheliaisuus defensiivisenä ja kompensoivana käyttäytymisenä heikkoa itsetuntoa. Erityisesti naisten heikkoa itsetuntoa kuvastivat elämänhallintaan liittyvät ongelmat sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet, kun taas koulutettujen miesten heikkoa itsetuntoa selittivät empaattisuus ja sosiaalisuus. Suoriutuminen ja menestyminen olivat tärkeitä miesten vahvan itsetunnon alueita, kun taas naisille merkitsivät erityisesti läheiset ihmissuhteet, kanssaihmisten ymmärtäminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Tämän tutkimuksen tulokset tulokset olivat samansuuntaisia Rosenbergin näkemysten kanssa, joiden mukaan heikot ongelmalliset ihmissuhteet (henkilöiden välinen integraatio), sekä heikko institutionaalinen ja normisidonnainen käyttäytyminen ovat tyypillisiä henkilöille, joilla on alhainen itsetunto. Rosenberg, M. (1965): Society and adolescent self-image. Rosenberg, M. (1979): Conceiving the self. Antonovsky, A. (1979): Health, stress and coping.The study is based on a measure of global self-esteem developed by Rosenberg (1965). The aims are (1) to investigate in an adult population the concept of self-esteem as defined by Rosenberg, (2) to develop measures for examining qualitative differences within this global concept, (3) to map out qualitative differences in self-esteem for the sample of adults involved in the study. Antonovsky (1979) provides the theoretical basis for measures to examine qualitative differences. These include a sense of coherence, machiavellism (Mach IV) and the 'Big Five' personality theories. Emerging qualitative factors (personality components) and their interrelationships are examined. Data was collected during 1995 through questionnares administered to course participants representing different work environments (n=368). Gender, age and education were independent variables. In methodological terms the study was quantitative. Results were examined first on the basis of percentages, averages and correlations. The predictors of the global concept of self-esteem were analysed by means of factor analysis and linear regression analysis. Analysis of variance examined whether, in terms of the predictors, there were differences between different professional groups. The following dimensions of coherence emerged: a sense of meaninglessness (a=.77), disappointment in interpersonal relationships (a=.74), anxiety (a=73). The components of machiavellism were: cynicism (a= .73) and honesty/moral respect (a=.65). The dimensions of a sense of competence were: a wish to please (a=.70), competence and success (a= .78) and success at school (a= .74). Other personality factors were: social competence and empathy (a=.78), willingness to experiment (a=.69), social and verbal influence (a=.78), a sense of shame (a=.70), a sense of guilt (a= .69) and conservatism (a= .67). Gender and age did not have an effect on global self-esteem (Rosenberg). However, level of education did. Those with more extensive education seemed to have higher levels of self-esteem. Weak sense of coherence, shame and guilt as predictors of low self-esteem were common to the whole sample. Education and age also contributed to qualitative predictors. Cynicism and disappointment in interpersonal relationships characterised low self-esteem in young men (aged below 31) who had less education. For employed young adults and women with more education, talkativeness, which was associated with low self-esteem, could be explained as a defence and compensatory mechanism. For women, low self-esteem was affected by aspects to do with a sense of life coherence, shame and guilt. Low self-esteem among educated men was explained by aspects of empathy and social competence. While for men success was the most important contributor, for women it was close interpersonal relationships, empathy and social interaction. The results are largely in agreement with the views expressed by Rosenberg, i.e. the importance of social, normative and institutional integration in affecting self-esteem. Rosenberg, M. (1965): Society and adolescent self-image. Rosenberg, M. (1979): Conceiving the self. Antonovsky, A. (1979): Health, stress and coping.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: globaali itsetunto
itsetunto
häpeä
menestys
machiavellismi
ihmissuhteet
elämänhallinta
syyllisyys
minäkuva
sosiaalinen vuorovaikutus
global self-esteem
sense of coherence
guilt
shame
self-image
success
social interaction


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.42Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record