Arvot johdon työvälineenä

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12802
Title: Arvot johdon työvälineenä
Author: Kajander, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-09-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12802
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on selvittää Outokumpu Oyj:n Metallurgia -liiketoiminta-alueen johdon näkemyksiä niistä arvoista, joita johtajat ovat pyrkineet omaan organisaatioonsa juurruttamaan ja sitä, kuinka näitä arvoja on sovellettu käytännön tilanteissa. Lisäksi pyritään selvittämään sitä, kuinka toimintaympäristön muutokset vaikuttavat arvojen juurruttamispyrkimyksiin ja kuinka organisaatiorakenne vaikuttaa organisaatiossa vallitseviin arvoihin. Viimeaikaisessa liikkeenjohtoa koskevassa julkisessa keskustelussa ja myös yhä useammin alan akateemisessa tutkimuksessa on korostettu organisaatiokulttuurin ja arvojen merkitystä yrityksen menestystekijänä sekä johtajien roolia kulttuurin muokkaajina. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla 16 henkilöä neljästä eri yrityksestä siten, että johdon edustajia haastatelluista oli 10. Laadullisen aineiston metodologiana on sovellettu aineistolähtöistä teoriaa (engl. Grounded theory). Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat Edgar H. Scheinin teoria arvojen juurruttamisen primaareista ja sekundaareista istuttamismekanismeista ja Henry Mintzbergin organisaatiorakennemalliteoria. Uudessa Metallurgia-liiketoiminta-alueessa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla Mintzbergin määrittelemät tuotantolaitosten edustama konebyrokratia ja moderni adhokrattia, jota puolestaan edustavat teknologia-yhtiöt. Näillä kahdella eri rakennemallin edustajalla on jo ennestään läheinen funktionaalinen side: tuotantolaitokset edustavat teknologiayhtiöiden asiakkaita ja tarjoavat puitteet käytännön tuotekehitystyölle. Organisaation arvojen merkitystä on organisaatioteoreettisessa kirjallisuudessa korostettu kahdesta eri näkökulmasta: organisaation arvot tuottavat yhteisesti jaettuja tulkintoja toivottavasta käyttäytymisestä. Ennustettavuus organisaatiossa lisääntyy ja roolien väliset ristiriidat vähenevät. Kun organisaation jäsenet jakavat yhteiset arvot, he tuntevat toimintansa päämäärät ja ne keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Tällöin yhteiset arvot legitimoivat yrityksen tavoitteet sen henkilöstön silmissä. Toisaalta hyvin vahva yhtenäiskulttuuri voi rajoittaa innovatiivisuutta ja sitä kautta myös heikentää yrityksen kykyä havannoida ulkoista toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Tutkimuksessa arvoja lähestyttiin käytännön toiminnan kautta, koska juuri arkipäivän käytänteissä organisaatio tekee tärkeimmät ja konkreettisimmat arvojaan koskevat ratkaisunsa; organisaatio joko elää tai ei elä määrittelemiensä arvojen mukaisesti. Tuloksissa korostuivat tuotantoon, tehokkuuteen ja kannattavuuteen liittyvät arvot. Vastoin Mintzbergin rakennemalliteorian olettamuksia tuotantolaitosten ja teknologia-yhtiöiden kulttuurit ovat yllättävän samanlaiset. Vahva yhtenäiskulttuuri on rakentunut pääosin alunperin tuotantolaitoksilta omaksuttujen arvojen pohjalle. Tutkimuksessa myös korostui käsitys johtajasta edustamansa organisaation kulttuurin muokkaajana. Scheinin korostama istuttamismekanismien johdonmukaisuus sekä rakenteen ja strategian keskinäinen, johdonmukainen suhde nousevat avainasemaan kun organisaatiokulttuuria pyritään uudistamaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): organisaatiokulttuuri
arvot
yrityskulttuuri
roolit
johtajat
asiantuntijaorganisaatiot
johtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record