Suvaitsevaisuuden lisääntyminen vai Oy Suomi Ab:n tarpeet? : Näkökulmia Teknillisen korkeakoulun kansainvälisyyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12834
Title: Suvaitsevaisuuden lisääntyminen vai Oy Suomi Ab:n tarpeet? : Näkökulmia Teknillisen korkeakoulun kansainvälisyyteen
Author: Niiniharju, Karin
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2007-12-10
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12834
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tämä tutkimus tarkastelee Teknillisen korkeakoulun käsityksiä kansainvälistymisestä saatavista hyödyistä sekä yliopistoyhteisön että ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden näkökulmista. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla kansainvälisyyden hyötyjä tarkastellaan erityisesti henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Mitä hyötyjä ulkomaalaiset opiskelijat kokevat saaneensa opiskelustaan ja elämästään Suomessa? Toiseksi koulutuksen kansainvälisyyden hyötyjä ja arvoa on varsin harvoin problematisoitu, jolloin on mielekästä kysyä, miksi korkeakoulut pyrkivät kansainvälistymään. Onko siirrytty kansainvälistymisestä kansainvälistämiseen (Rudzki 1995)? Teoreettisena apuvälineenä hyödynnän Ollikaisen ja Honkasen (1996) esittelemää jaottelua kansainvälisyyden itseisarvoisiin ja välineellisiin perusteluihin sekä Knightin & de Witin (1995) kulttuuristen ja taloudellisten perustelujen jaottelua. Tutkimukseni kannalta olennaisimmat teokset ovat muut, erityisesti suomalaiset, korkeakoulujen kansainvälistymistä käsittelevät tutkimukset, jotka edustavat yliopistoyhteisön näkökulmaa. Näitä ovat Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoista tehdyt tutkimukset, joihin myös vertaan paikoitellen oman tutkimukseni tuloksia (Ollikainen ja Honkanen 1996; Penninkilampi 2001; Taajamo 2005). Ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmaa edustavat Taajamon (2005) lisäksi useat eri järjestöiden teettämät selvitykset (ks. Ally 2002; Hietaluoma 2001; Kinnunen 2003; Kärki 2005). Kansainvälisiä julkaisuja esitän erityisesti tutkimustuloksia vertailevissa luvuissa. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluina Teknillisen korkeakoulun yliopistoyhteisön edustajien (8) ja ulkomaalaisten opiskelijoiden (6) parissa. Analyysissa käytettiin hyväksi myös kolmea ryhmähaastattelua. Teknillisen korkeakoulun yliopistoväki kokee kansainvälistymisen tärkeäksi, koska maailma on muuttunut niin paljon, että muita vaihtoehtoja ei ole kuin kansainvälistyä. Toiseksi yliopistojen välinen kilpailu edesauttaa korkeakoulun kansainvälistymispyrkimyksiä. Opetusministeriöllä ei nähty olevan kovin suurta vaikutusvaltaa kansainvälisten asioiden ohjaamisessa. Kansainvälistymisen pakosta huolimatta korkeakoulu kokee kansainvälistymisen sisälähtöisesti tärkeäksi asiaksi ja kansainvälistymisestä saatavat hyödyt selvästi suurempina kuin haitat. Toisin sanoen kansainvälistämisestä huolimatta korkeakoulu myös kansainvälistyy. Yliopistoyhteisön käsityksissä kansainvälistymisen hyödyistä korostuivat sivistykselliset ja elinkeinoelämän intressejä painottavat hyödyt, kun taas akateemiset perustelut jäivät vähemmälle huomiolle. Ulkomaalaiset opiskelijat korostivat puolestaan sivistyksellisiä hyötyjä, kuten suvaitsevaisuuden kasvamista, itsensä löytämistä ja selviytymistä. Molemmissa ryhmissä kansainvälisyys näyttäytyi etenkin osaamisen kasvuna (vrt. Knight 1994). Akateemiset ja ammatilliset hyödyt jäivät ulkomaalaisilla opiskelijoilla selvästi vähemmälle huomiolle. Opiskelijat olivat Suomessa oppineet tulemaan toimeen eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten kanssa, mistä johtuen he kokivat vuorovaikutustaitonsa parantuneen huomattavasti. Kyvystä selviytyä uudessa, vieraassa elinympäristössä oli muodostunut opiskelijoille tärkeä voimavara. He uskoivat kansainvälisen kokemuksen ansiosta pärjäävänsä paremmin uusissa tilanteissa, koska he olivat kasvaneet itsenäisemmiksi ihmisiksi korkeakoulussa ja Suomessa. Kansainvälisestä kokemuksesta oli muodostunut opiskelijoille ennen kaikkea henkilökohtainen selviytymiskokemus. Ulkomaalaiset opiskelijat joutuvat rakentamaan Suomessa elämänsä pitkälti yksin oman uutteruutensa ja sinnikkyytensä varaan, minkä takia näen heidät Giddensiä (1991) mukaillen elämänpoliittisina toimijoina.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Teknillinen korkeakoulu
korkea-asteen koulutus
korkeakouluopiskelu
kansainvälisyys
kansainvälistyminen
opiskelijat
korkeakoulut
opiskelu ulkomailla


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record