Julkiso journalismissa – musiikkitalohanke, aktiiviset kansalaiset ja keskustelu sanomalehtiaineistossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12899
Title: Julkiso journalismissa – musiikkitalohanke, aktiiviset kansalaiset ja keskustelu sanomalehtiaineistossa
Author: Lintula, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12899
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena ovat Helsingin musiikkitalohankkeen yhteydessä aktivoituneet kansalaiset ja aiheesta käyty keskustelu sanomalehtiaineistossa. Musiikkitalohanke käynnistyi 1990-luvun alussa. Keskusteluun hankkeesta liittyivät kiinteästi talon suunnitellulla tontilla sijaitsevat VR:n makasiinit. Työni keskeisin käsite on julkiso, jota on ehdotettu suomen kieleen passiivisiin vastaanottajiin viittaavan yleisön käsitteen vastinpariksi korostamaan ihmisten aktiivisempaa toimijan roolia (vrt. englannin public–audience-jaottelu). Julkison käsitettä on pohdittu yhdysvaltalaisessa pragmatismissa ja erityisesti John Deweyn ajattelussa. Deweyn pohdinnoissa demokratian menestys kytkeytyy julkison menestykseen ja julkison muodostumista edistävien tai estävien seikkojen tutkimista pidetään tärkeänä. Tärkeimpiä työssä käytettyjä lähteitä on John Deweyn teos Julkinen toiminta ja sen ongelmat. Kotimaisesta tutkimuksesta tärkein lähde on Heikki Heikkilän väitöskirja Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla. Teoreettisena pohjana on käytetty mm. Seija Ridellin ajatuksia sanomalehtijulkisuudesta tilana ja journalisteista tämän tilan suunnittelijoina. Tulosten tulkinnassa apuna ovat pääsyn, dialogisuuden ja harkitsevuuden käsitteet, joita ovat kehittäneet Heikki Heikkilä ja Risto Kunelius. Tutkimuksessani tarkoitan julkisolla ajallisesti rajautunutta, jonkin asiakysymyksen ympärille rakentunutta ja tämän kysymyksen vaikutukset tunnistanutta ihmisryhmää, joka on erimielinen käsiteltävästä asiasta, keskustelee siitä ja pyrkii ratkaisemaan kysymyksen. Tutkimuksessa selvitetään, millainen on musiikkitalohankkeen yhteydessä aktivoitunut julkiso, miten julkison toiminnasta puhuttiin aineistossa sekä miten hankkeesta käytyä keskustelua aineistossa käsiteltiin. Lisäksi tarkastellaan, miksi julkiso aktivoitui juuri musiikkitalohankkeen yhteydessä. Aineistoa on lähestytty sekä määrällisen että laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimusaineisto koostuu 1372 musiikkitalohanketta tai Töölönlahtea käsittelevästä sanomalehtiartikkelista. Tutkimusaineiston jutuista yli puolessa mainittiin julkiso tai keskustelu. Tarkastelun kohteena olevan julkison muodostivat kaupunkisuunnitteluun keskittyneet yhdistykset, muut aineistossa esiintyneet yhdistykset sekä yksittäiset toimijat. Edustuksellisen demokratian kentällä julkiso toimi tyypillisesti virallisista päätöksistä valittamalla. Julkison toiminta osallistuvan demokratian kentällä näyttäytyi monipuolisempana. Edustuksellisen järjestelmän kautta toimiminen näyttäytyi ensisijaisena vaikuttamisen tapana. Lisäksi katsottiin, ettei edustuksellisilla areenoilla tehtyjä päätöksiä tulisi kyseenalaistaa. Musiikkitalohankkeesta käytyä keskustelua jäsennettiin monien vastakkainasettelujen kautta, joista selkein syntyi makasiinien ja musiikkitalon välille. Keskustelu näyttäytyi aineistossa sekä "kielteisessä" että myönteisessä kehyksessä ja se nähtiin tyypillisesti kiistana. Pääsyn näkökulmasta näytti siltä, että musiikkitalohankkeen aktivoima julkiso pääsi journalismissa esiin monimuotoisena ja myös omalla äänellään. Keskustelevuuden kriteeriin liittyi mm. toisiin kirjoituksiin viittaaminen ja kaavoitusprosessin vuorovaikutuksen onnistuneisuuden arviointi. Harkitsevuuden näkökulmasta uusille vaihtoehdoille ei tutkimusjaksoni aikana enää juurikaan ollut tilaa. Työn yksi keskeinen tulos oli lisäksi teoreettisesti määriteltyä julkisoa hahmottava kuvio sekä sen soveltaminen musiikkitalohankkeen tapaukseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: demokratia
journalismi
julkinen keskustelu
kansalaistoiminta
kaupunkisuunnittelu
julkiso


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record