Hiljainen tieto lastentarhanopettajan työssä - Lastentarhanopettajien käsityksiä työssään käyttämästä tiedosta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Saanio, Satu
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:02:42Z
dc.date.available 2009-09-08T10:02:42Z
dc.date.issued 2003-02-03 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12911
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan kasvatustieteen (varhaiskasvatus) kandidaatin koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien käsityksiä saamastaan koulutuksesta ja sen suhteesta käytäntöön. Näitä asioita problematisoidaan hiljaisen tiedon käsitteellä. Keskeisinä kysymyksinä ovat, miten kasvatustieteen kandidaatin koulutuksen saaneet lastentarhanopettajat katsovat hallitsemansa tiedon muodostuneen; mikä on kokemuksen merkitys ja mikä merkitys muodollisella koulutuksella on. Lisäksi selvitetään, miten lastentarhanopettajat katsovat saamansa koulutuksen vastaavan käytännön työtä päiväkodissa; mitkä teoreettiset tiedot on koettu hyödyllisiksi ja mitä ei. Lisäksi kysytään, mitä tietoa lastentarhanopettajat pitävät tavoiteltavana. Edellisiin kysymyksiin liittyy kysymys siitä, mitä lastentarhanopettajan hiljainen tieto on. Tähän puolestaan liittyy kysymys työssä käytetyn tiedon ja ennen kaikkea hiljaisen tiedon sanoiksi pukemisesta; miten lastentarhanopettajat kuvaavat sanallisesti tietoaan ja onko heidän hiljaista tietoaan mahdollista tavoittaa haastatteluilla. Empiirinen osa koostuu teemahaastatteluilla kerätystä aineistosta. Tämä aineisto analysoidaan niin sanotussa grounded theory -lähestymistavassa yleisesti käytettyjä koodaustapoja hyödyntäen. Vuorovaikutus ja siihen liittyvä tieto osoittautuivat merkittäväksi osaksi lastentarhanopettajan työtä ja asiantuntemusta. Lastentarhanopettajan hiljaista tietoa voidaan pitää tässä sosiaalisena osaamisena. Lastentarhanopettajat arvostivat saamaansa koulutusta ja sen katsottiin suurelta osin vastaavan työn vaatimuksia. Työssä saadut kokemukset olivat tiedon muodostumisen kannalta merkittäviä. Hiljaisen tiedon muodostuminen vaatii kuitenkin myös oman työn reflektiota, joka voidaan omaksua jo koulutuksessa osaksi oman työn kehittämistä. Lastentarhanopettajan työssä tarvittava tieto perustuu sekä kattaviin teoreettisiin tietoihin että työstä saatuun kokemukseen. Lastentarhanopettajan oman toiminnan tarkka sanallinen kuvaaminen osoittautui vaikeaksi, se onnistui parhaiten käytännön esimerkkien ja oman toiminnan tarkastelun kautta. Hiljaiseen tietoon liitetty vaikeus kuvailla sitä tarkasti sanallisesti osoittautui tässä todeksi ja jokin osa siitä jäi aineiston analyysissa tavoittamatta. Tutkielman keskeisinä lähdeteoksina toimivat muun muassa Allan Janikin (1991) Cordelias tystnad ja (1996) Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, Sonja Kihlströmin (1995) Att vara förskollärare, Anselm Straussin & Juliet Corbinin (1990) Basics of Qualitative Research sekä Laura Ylirukan (2000) Sosiaalityön itsearviointi ja hiljainen tieto. en
dc.language.iso fi en
dc.subject lastentarhanopettajat - työ - koulutus - asiantuntijuus en
dc.subject hiljainen tieto en
dc.title Hiljainen tieto lastentarhanopettajan työssä - Lastentarhanopettajien käsityksiä työssään käyttämästä tiedosta en
dc.identifier.laitoskoodi 705 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record