Työssäoppimisen kolmikantakeskustelut ohjaustyönä : Keskustelunanalyyttinen tutkimus vuorovaikutuksesta työssäoppijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan välillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12927
Title: Työssäoppimisen kolmikantakeskustelut ohjaustyönä : Keskustelunanalyyttinen tutkimus vuorovaikutuksesta työssäoppijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan välillä
Author: Huotari, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-04-14
URI: http://hdl.handle.net/10138/12927
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ammatillisen toisen asteen työssäoppimisen toteutukseen sisältyy kolmikantaisia tapaamisia, joihin kokoontuvat opiskelija (työssäoppija), oppilaitoksen edustaja (ohjaava opettaja) ja työnantajan edustaja (työpaikkaohjaaja). Tutkin näitä työssäoppimisen kolmikantakeskusteluja ohjaustyönä. Työssäoppiminen vie toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan koulusta työelämään, hänestä tulee työssäoppija ja työpaikan työtehtävissä hän opiskelee tutkintoonsa kuuluvaa osaamista. Kolmikantakeskustelut sijoittuvat tähän siirtymävaiheeseen. Kolmikantakeskustelut yhdistävät koulutusta ja työelämää. Tutkimuksessani tarkastelen sosiaalista vuorovaikutusta kolmikantakeskustelun osapuolten välillä. Aineistoni on työssäoppimisen ensimmäisestä kolmikantaisesta tapaamisesta. Näissä keskusteluissa vuorovaikutuksen keskeinen ilmiö on keskustelussa toteutuva tiimiytyminen. Työssäoppija ja työpaikkaohjaaja muodostavat työparin tuottaessaan keskustelussa vastauksia ohjaavan opettajan kysymyksiin. Kun ohjaava opettaja tekee kysymyksen, niin työssäoppija vastaa ensin ja työpaikkaohjaaja jatkaa omalla vastauksellaan. Työpaikkaohjaaja tukee, täydentää ja korjaakin työssäoppijan lausumaa. Työpaikkaohjaaja ja työssäoppija toimivat kuvatulla tavalla työparina silloin, kun keskustelussa käsitellään opiskelijan henkilökohtaista työssäoppimissuunnitelmaa ja osaamista, jota työpaikan työtehtävissä on mahdollista oppia. Kun keskustelussa ollaan vaiheessa, jossa käsitellään opiskelijan opinnäytettä, keskustelu toteutuu osittain työssäoppijan ja ohjaavan opettajan välisenä keskusteluna, työpaikkaohjaaja jää kuulijaksi. Ohjaajat, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja, ovat työssäoppijan tukena tämän työssäoppimissuunnitelman laatimisessa. Käytän tutkimuksessani keskustelunanalyyttista menetelmää. Käytän hyväksi keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa kertynyttä tietoa sekä tietoa ohjauksesta vuorovaikutuksena että institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Tutkimusaineistona ovat liiketalouden työssäoppimisjakson alussa käydyt kolmikantakeskustelut. Aineiston työssäoppimisjakso liittyy liiketalouden perustutkinnon koulutusohjelmaopintoihin. Nauhoitteet keskusteluista on litteroitu. Nauhojen kuuntelun ja litterointien tarkastelun kautta haen esiin vuorovaikutuksessa toistuvia ilmiöitä. Aineistosta tehtyjä havaintoja vertaan siihen, mitä keskustelun jäsentymisestä tiedetään. Kolmikantaisissa aloituskeskusteluissa on tarkoitus, että osapuolet hakevat parasta mahdollista tapaa toteuttaa opiskelijan työssäoppiminen. Keskustelussa haetaan yhteinen näkemys siitä, mitä opiskelijan on tarkoitus työssä oppia, miten oppimista seurataan ja miten sitä arvioidaan. Ohjaustyön erittelyssä keskeisenä lähteenäni on Vehviläisen teos Ohjaus vuorovaikutuksena, keskustelunanalyysiin tukeutumisessa Ruusuvuoren, Haakanan ja Raevaaran toimittama teos Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia sekä Heritagen Harold Garfinkel ja etnometodologia. Goffmanin mm. teoksissa Interaction order ja Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience esittämät ajatukset ovat innoittajina vuoro-vaikutuksen tarkastelussa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: keskustelunanalyysi
kolmikantakeskustelut
ohjaus
ohjauskeskustelu
työ
työssäoppiminen
työharjoittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record