Kaataako oppi vanhemman ojaan? Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12929
Title: Kaataako oppi vanhemman ojaan? Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta
Author: Järvinen, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimukseni kohteena oli vanhempien näkemykset tiedon ja terveen järjen suhteesta lasten kasvatuksessa. Tarkastelin aihetta retorisen sosiaalipsykologian näkökulmasta. Lähtökohtana oli ajattelun dilemmaattinen luonne eli se, että puolustaessaan yhtä arvoaan ihminen joutuu usein puhumaan jotakin toista arvoaan vastaan. Minua kiinnosti se, kokivatko tutkimani vanhemmat ristiriitaa tiedon ja terveen järjen välillä ja miten mahdollista dilemmaa käsiteltiin argumentaatiossa. Teoreettisessa osassa tarkastelin terveen järjen käsitteeseen ja tieteen vastaiseen ajatteluun liittyviä keskusteluja. Loin myös katsauksen suomalaisen kasvatuksen historiaan. Liitin viimeaikaisen keskustelun lasten pahoinvoinnin ja vanhempien korkean koulutuksen yhteyksistä perinteeseen, jossa tieteellisen tiedon on nähty jollakin tavalla uhkaavan tervettä järkeä. Empiirisenä aineistonani oli 21 pääkaupunkiseudulla asuvan vanhemman haastattelut. Käytin haastatteluissa laadullisen asennetutkimuksen menetelmää. Vanhemmat kommentoivat seitsemää lauseväittämää, jotka oli muotoiltu käyttäen hyväksi tutkimuskirjallisuutta ja julkisessa keskustelussa esiintyneitä näkemyksiä. Analyysin kohteena oli haastateltavien tuottama argumentatiivinen puhe. Analyysissa kiinnitin huomion ennen kaikkea argumentointiprosessiin ja siihen miten väittämien herättämien ajatusten dilemmaattisuutta siinä käsiteltiin. Haastatellut kykenivät ottamaan huomioon millä tavalla heidän näkemyksensä voitaisiin kyseenalaistaa ja käyttivät moninaisia retorisia keinoja argumentoinnissaan. Tiedon ja terveen järjen välille muotoutui dilemma mutta retorisin keinoin päädyttiin enemmänkin kannattamaan asiantuntijatietoa lasten kasvatuksessa kuin vastustamaan sitä. Aineiston pohjalta syntyi myös kuva tervejärkisestä lasten kasvatuksesta 2000-luvulla. "Rakkautta ja rajoja" -kasvatukseksi nimeämäni linja voidaan tulkita kannanotoksi aiempien sukupolvien kasvatusnäkemyksiin. Aineistosta noussut rakkauden ja lapsen kunnioittamisen korostaminen voidaan tulkita 1950-60 -luvuille asti vallinneen kuri- ja nöyryytyskulttuurin vasta-argumentiksi ja rajojen korostus 60-70 -luvun vapaan kasvatuksen vasta-argumentiksi. Tämän päivän vanhempien suurimmaksi ongelmaksi haastateltavani näkivät työn ja perheen yhteen sovittamisen hankaluuden. Tärkeimmät lähteeni olivat Michael Billigin teokset (retorinen sosiaalipsykologia ja laadullinen asennetutkimus) Kari Vesalan ja Teemu Rantasen teokset (laadullinen asennetutkimus), Benjamin Spockin "Tervettä järkeä lastenhoitoon" -teos (tiedon ja terveen järjen dilemma lasten kasvatuksessa) ja Janne Kivivuoren "Paha tieto" -teos (tieteenvastainen ajattelu).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12929
Date: 2004-06-24
Subject: lapset - kasvatus
terve järki
ajattelu - tieteenvastaisuus
retorinen sosiaalipsykologia
laadullinen asennetutkimus
asenteet - dilemmaattisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record