Kaataako oppi vanhemman ojaan? : Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/12929
Julkaisun nimi: Kaataako oppi vanhemman ojaan? : Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta
Toissijainen nimi: The dilemma between knowledge and common sense in bringing up of children from the point of view of rhetorical social psycology
Tekijä: Järvinen, Katriina
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Päiväys: 2004-06-24
Kieli: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12929
Opinnäytteen taso: Lisensiaatintyö
Tiivistelmä: Tutkimukseni kohteena oli vanhempien näkemykset tiedon ja terveen järjen suhteesta lasten kasvatuksessa. Tarkastelin aihetta retorisen sosiaalipsykologian näkökulmasta. Lähtökohtana oli ajattelun dilemmaattinen luonne eli se, että puolustaessaan yhtä arvoaan ihminen joutuu usein puhumaan jotakin toista arvoaan vastaan. Minua kiinnosti se, kokivatko tutkimani vanhemmat ristiriitaa tiedon ja terveen järjen välillä ja miten mahdollista dilemmaa käsiteltiin argumentaatiossa. Teoreettisessa osassa tarkastelin terveen järjen käsitteeseen ja tieteen vastaiseen ajatteluun liittyviä keskusteluja. Loin myös katsauksen suomalaisen kasvatuksen historiaan. Liitin viimeaikaisen keskustelun lasten pahoinvoinnin ja vanhempien korkean koulutuksen yhteyksistä perinteeseen, jossa tieteellisen tiedon on nähty jollakin tavalla uhkaavan tervettä järkeä. Empiirisenä aineistonani oli 21 pääkaupunkiseudulla asuvan vanhemman haastattelut. Käytin haastatteluissa laadullisen asennetutkimuksen menetelmää. Vanhemmat kommentoivat seitsemää lauseväittämää, jotka oli muotoiltu käyttäen hyväksi tutkimuskirjallisuutta ja julkisessa keskustelussa esiintyneitä näkemyksiä. Analyysin kohteena oli haastateltavien tuottama argumentatiivinen puhe. Analyysissa kiinnitin huomion ennen kaikkea argumentointiprosessiin ja siihen miten väittämien herättämien ajatusten dilemmaattisuutta siinä käsiteltiin. Haastatellut kykenivät ottamaan huomioon millä tavalla heidän näkemyksensä voitaisiin kyseenalaistaa ja käyttivät moninaisia retorisia keinoja argumentoinnissaan. Tiedon ja terveen järjen välille muotoutui dilemma mutta retorisin keinoin päädyttiin enemmänkin kannattamaan asiantuntijatietoa lasten kasvatuksessa kuin vastustamaan sitä. Aineiston pohjalta syntyi myös kuva tervejärkisestä lasten kasvatuksesta 2000-luvulla. 'Rakkautta ja rajoja' -kasvatukseksi nimeämäni linja voidaan tulkita kannanotoksi aiempien sukupolvien kasvatusnäkemyksiin. Aineistosta noussut rakkauden ja lapsen kunnioittamisen korostaminen voidaan tulkita 1950-60 -luvuille asti vallinneen kuri- ja nöyryytyskulttuurin vasta-argumentiksi ja rajojen korostus 60-70 -luvun vapaan kasvatuksen vasta-argumentiksi. Tämän päivän vanhempien suurimmaksi ongelmaksi haastateltavani näkivät työn ja perheen yhteen sovittamisen hankaluuden. Tärkeimmät lähteeni olivat Michael Billigin teokset (retorinen sosiaalipsykologia ja laadullinen asennetutkimus) Kari Vesalan ja Teemu Rantasen teokset (laadullinen asennetutkimus), Benjamin Spockin 'Tervettä järkeä lastenhoitoon' -teos (tiedon ja terveen järjen dilemma lasten kasvatuksessa) ja Janne Kivivuoren 'Paha tieto' -teos (tieteenvastainen ajattelu).My research subject was how parents view the relation between knowledge and common sense when raising children. I studied the subject from the point of view of rhetorical social psychology. The study was based on the dilemmatic nature of thinking, which means that a person often ends up talking against one of his values while defending another. I was interested in if the parents under my study experienced a conflict between knowledge and common sense and how a possible dilemma was dealt with in argumentation. In the theoretical part I examined discussions considering the concept of common sense and anti-scientific thinking. I also took a look at the history of Finnish upbringing. I made a connection between the resent discussion about the parents high education in relation to the distress of their children and the tradition of viewing scientific knowledge as some kind of a threat to common sense. My empiric source material was the interviews of 21 parents living in the capital area. In the interviews I used the method of qualitative attitude research. The parents were commenting on seven different sentences with claims, which were formed using research literature and views that have appeared in public discussion. The subject of the analysis was the argumentative speech produced by the interviewees. In the analysis I focused mainly on the processes of arguments and on how the dilemmatic nature of the thoughts provoked by the claims was dealt with. The interviewees were able to consider how their views could be questioned and they used various rhetorical methods in their arguments. A dilemma arose between knowledge and common sense but rhetorical methods led rather to approval of expertise in bringing up of children, than disapproval. Also a picture of the 21st century's sensible bringing up of children was formed, based on the source material. The 'love and limits'-upbringing, as I call it, can be interpreted as a taking of an attitude to the views of previous generations. The underlining of love and respect in relation to the child, that was eminent in the source material, could be interpreted as a counter argument to the discipline and humiliation culture that prevailed until the 1950 -60's and the underlining of limits as a counter argument to the free upbringing of the 60 - 70's. My interviewees considered the balancing of work and family life as the biggest problem of modern parents. My primary sources were the works of Michael Billig (rhetorical social psychology and qualitative attitude research), the works of Kari Vesala and Teemu Rantanen (qualitative attitude research), Benjamin Spock's 'The Common Sense Book Of Baby And Child Care' (the dilemma of knowledge and common sense in bringing up of children) and Janne Kivivuori's book 'Paha tieto' (anti-scientific thinking).
Kuvaus: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Avainsanat: lapset
kasvatus
lastenkasvatus
terve järki
ajattelu
tieteenvastaisuus
retorinen sosiaalipsykologia
laadullinen asennetutkimus
asenteet
asenteet - dilemmaattisuus
children
upbringing
anti-scientific thinking
common sense
rhetorical social psychology
qualitative attitude research
dilemmatic nature of attitudes


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract_fi.pdf 49.06KB PDF Avaa tiedosto
abstract_en.pdf 49.01KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot