Kaataako oppi vanhemman ojaan? Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Järvinen, Katriina
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:02:58Z
dc.date.available 2009-09-08T10:02:58Z
dc.date.issued 2004-06-24 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12929
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimukseni kohteena oli vanhempien näkemykset tiedon ja terveen järjen suhteesta lasten kasvatuksessa. Tarkastelin aihetta retorisen sosiaalipsykologian näkökulmasta. Lähtökohtana oli ajattelun dilemmaattinen luonne eli se, että puolustaessaan yhtä arvoaan ihminen joutuu usein puhumaan jotakin toista arvoaan vastaan. Minua kiinnosti se, kokivatko tutkimani vanhemmat ristiriitaa tiedon ja terveen järjen välillä ja miten mahdollista dilemmaa käsiteltiin argumentaatiossa. Teoreettisessa osassa tarkastelin terveen järjen käsitteeseen ja tieteen vastaiseen ajatteluun liittyviä keskusteluja. Loin myös katsauksen suomalaisen kasvatuksen historiaan. Liitin viimeaikaisen keskustelun lasten pahoinvoinnin ja vanhempien korkean koulutuksen yhteyksistä perinteeseen, jossa tieteellisen tiedon on nähty jollakin tavalla uhkaavan tervettä järkeä. Empiirisenä aineistonani oli 21 pääkaupunkiseudulla asuvan vanhemman haastattelut. Käytin haastatteluissa laadullisen asennetutkimuksen menetelmää. Vanhemmat kommentoivat seitsemää lauseväittämää, jotka oli muotoiltu käyttäen hyväksi tutkimuskirjallisuutta ja julkisessa keskustelussa esiintyneitä näkemyksiä. Analyysin kohteena oli haastateltavien tuottama argumentatiivinen puhe. Analyysissa kiinnitin huomion ennen kaikkea argumentointiprosessiin ja siihen miten väittämien herättämien ajatusten dilemmaattisuutta siinä käsiteltiin. Haastatellut kykenivät ottamaan huomioon millä tavalla heidän näkemyksensä voitaisiin kyseenalaistaa ja käyttivät moninaisia retorisia keinoja argumentoinnissaan. Tiedon ja terveen järjen välille muotoutui dilemma mutta retorisin keinoin päädyttiin enemmänkin kannattamaan asiantuntijatietoa lasten kasvatuksessa kuin vastustamaan sitä. Aineiston pohjalta syntyi myös kuva tervejärkisestä lasten kasvatuksesta 2000-luvulla. "Rakkautta ja rajoja" -kasvatukseksi nimeämäni linja voidaan tulkita kannanotoksi aiempien sukupolvien kasvatusnäkemyksiin. Aineistosta noussut rakkauden ja lapsen kunnioittamisen korostaminen voidaan tulkita 1950-60 -luvuille asti vallinneen kuri- ja nöyryytyskulttuurin vasta-argumentiksi ja rajojen korostus 60-70 -luvun vapaan kasvatuksen vasta-argumentiksi. Tämän päivän vanhempien suurimmaksi ongelmaksi haastateltavani näkivät työn ja perheen yhteen sovittamisen hankaluuden. Tärkeimmät lähteeni olivat Michael Billigin teokset (retorinen sosiaalipsykologia ja laadullinen asennetutkimus) Kari Vesalan ja Teemu Rantasen teokset (laadullinen asennetutkimus), Benjamin Spockin "Tervettä järkeä lastenhoitoon" -teos (tiedon ja terveen järjen dilemma lasten kasvatuksessa) ja Janne Kivivuoren "Paha tieto" -teos (tieteenvastainen ajattelu). en
dc.language.iso fi en
dc.subject lapset - kasvatus en
dc.subject terve järki en
dc.subject ajattelu - tieteenvastaisuus en
dc.subject retorinen sosiaalipsykologia en
dc.subject laadullinen asennetutkimus en
dc.subject asenteet - dilemmaattisuus en
dc.title Kaataako oppi vanhemman ojaan? Terveen järjen ja tiedon dilemma lasten kasvatuksessa retorisen sosiaalipsykolgian näkökulmasta en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record