Yrityksen julkilausuttujen arvojen merkitys työntekijöilleTyöntekijän toiminnan perusta vai yrityksen etu

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Ringbom, Heli
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:03:05Z
dc.date.available 2009-09-08T10:03:05Z
dc.date.issued 2008-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12936
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on tarkastella yrityksen julkilausuttuja arvoja ja niiden merkitystä työntekijöille. Monilla yrityksillä on viralliset ja julkilausutut arvot, joiden tarkoituksena on toimia työntekijöitä ohjaavina periaatteina. Oletuksena on, että työntekijät sisäistävät arvot, ja yrityksen toiminta olisi näin ollen arvojen mukaista. Organisaatioiden arvoja tutkitaan yleensä osana organisaatiokulttuuria, ja arvojen nähdään olevan organisaatiokulttuurin ytimessä, sen olennaisena osana. Yritysten virallisiakin, julkilausuttuja arvoja on tarkasteltu organisaatiokulttuuria määrittävänä piirteenä. Organisaatioiden julkilausuttuja arvoja on tutkittu myös ilman teoreettista viitekehystä ja tarkasteltu työntekijöiden suhtautumista niihin. Teorioissa tarkastellaan myös yksilöiden arvoja ja niiden vaikutusta työhön ja sen tekemiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole kiinnitetty huomioita siihen, kenen arvoina työntekijät pitävät julkilausuttuja arvoja: näkevätkö työntekijät ne omaa toimintaansa ohjaavina tekijöinä vai ovatko ne työntekijöiden mielestä enemmän yrityksen väline tuottavuuteen ja liike-elämässä selviytymiseen. Tutkielman aineistona ovat organisaatiossa tehtyyn arvokyselyyn annetut avopalautteet, joissa työntekijät ottivat kantaa yrityksen ilmaistuihin, julkilausuttuihin arvoihin. Aineiston analyysissä käytettiin laadullisen asennetutkimuksen menetelmää. Vastauksissa otettiin kantaa arvojen määrittelyyn, ja vastaajat kertoivat, miten arvot heidän mielestään toiminnassa näkyvät ja millaista arvojen mukainen toiminta heidän näkökulmastaan on. Vastaajat ottivat kantaa myös siihen, kuinka tärkeinä he arvoja pitävät. Monet vastaajista esittivät kannanottoja arvojen toteutumisen puolesta tai sitä vastaan sekä ilmaisivat toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman viitekehyksenä on relationistinen sosiaalipsykologia, jossa arvojen ajatellaan rakentuvan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Yritysten julkilausuttujen arvojen ja niiden merkitysten nähdään tässä tutkimuksessa rakentuvan työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa ja olevan kommunikoinnin välineenä. Aineiston tarkastelunäkökulmana oli myös toimijuus (agency). Toimijuus-käsitteen avulla aineistosta etsittiin vastaajien mielikuvaa arvon mukaisesta toimijasta sekä siitä, kenen etuna työntekijät arvoa ja sen toteutumista pitävät. Kannanotoissa ja niiden perusteluissa esiintyy usein yrityksen etu. Arvoja pidetään myös asiakkaan etuna ja arvojen merkitystä perustellaan asiakkaiden palvelemisella ja asiakkaiden tyytyväisyydellä. Vain joissakin vastauksissa arvon mukainen toiminta ja arvon tärkeys liitetään työntekijöiden itsensä toimintaan ja omaan etuun. Vastaajat pitävät organisaatioiden arvoja tärkeinä pääasiassa yrityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä. Tutkielman lähteet koostuvat useista kirjoista ja tieteellisistä artikkeleista, joissa käsitellään arvoja ja niiden käyttöä organisaatioissa. en
dc.language.iso fi
dc.subject arvot fi
dc.subject arvojohtaminen fi
dc.subject organisaatiot fi
dc.subject organisaatiokulttuuri fi
dc.title Yrityksen julkilausuttujen arvojen merkitys työntekijöilleTyöntekijän toiminnan perusta vai yrityksen etu fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record