Mielikuvien Itä-Helsinki

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12952
Title: Mielikuvien Itä-Helsinki
Author: Alamiekkaoja, Riitta
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2005-04-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12952
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Itä-Helsinkiin mediassa, kirjallisuudessa ja (arki)keskustelussa liitettyjä mielikuvia. Itä-Helsinki on tässä tutkimuksessa ja tutkimukseen liittyneessä aineistonkeruussa määritelty hallinnollis-maantieteellisesti sisältäen Helsingin kaupungin itäisen ja kaakkoisen suurpiirin. Kyseessä on alueellisesti laaja kokonaisuus, joka sisältää sekä kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten että luonnon ja eletyn ympäristön kautta tehtyjen jakojen mukaan hyvin vaihtelevia alueita ja kaupunginosia. Itä-Helsinkiin liitetyt mielikuvat ovat kuitenkin yleensä varsin stereotyyppisiä ja negatiivisia. Tutkimuksessa pyritään erityisesti tuomaan esiin itähelsinkiläisten omia mielikuvia ja näkemyksiä asuinalueestaan, sillä Itä-Helsinkiin liittyvä (media)puhe on pitkälti ulkopuolisten tuottamaa. Tutkimusaineisto on laajahko ja monimuotoinen sisältäen Itä-Helsinkiä käsitteleviä lehtiartikkeleita, kauno- ja muistelmakirjallisuutta, nettikeskusteluja sekä teemahaastatteluja. Päätutkimuskysymys on, millaisia Itä-Helsinkiin liittyviä mielikuvia ja teemoja aineistosta nousee esiin. Keskeinen metodi on aineiston teemoittelu, jota tehtäessä on pyritty teorian ja aineiston jatkuvaan vuorovaikutukseen. Tärkein tutkimushypoteesi on, että Itä-Helsinki ei ole maantieteellinen käsite, vaan (sosiaalisesti) rakennettu mielikuva, esimerkki Edward Sojan "kolmannen tilan" rakenteesta. Tutkimusaineistossa Itä-Helsinkiin liitetyt mielikuvat ovat runsaita ja voimakkaita asettuen useimmiten negatiivinen-positiivinen -akselin ääripäihin neutraalien näkemysten ollessa harvinaisia. Esiin nousseita teemoja ovat työväenluokkaisuus, segregaatio, polarisaatio, päihteet, rikollisuus, etninen monimuotoisuus sekä lähiö anomaliana. Näihin kietoutuu Villin Idän tematiikka: Itä-Helsinki nähdään hurjana, pelottavana ja kiehtovana, johon liittyvissä mielikuvissa toiseus manifestoituu. Itä-Helsinki on esimerkki Rob Shieldsin "paikan myytistä" avainsanoinaan betonislummit, takapajuisuus, ankeus, työttömyys, päihteet ja rasismi. Itä-Helsinkiin on tutkimusaineistossa saatettu sisällyttää muutkin pääkaupunkiseudun lähiöt, joissa näiden avainsanojen nähdään toteutuvan, mutta maantieteellisesti Itä-Helsinkiin kuuluvia keski- tai yläluokkaisen statuksen asuinalueita ei nähdä itähelsinkiläisinä. Itä-Helsingin venyminen ja supistuminen mielikuvien mukaisesti ohi maantieteellis-hallinnollisten rajojen kytkeytyy Sojan "kolmanteen tilaan", jossa reaalinen ja imaginäärinen taso limittyvät toisiinsa. Itä-Helsingin ja Espoon välisen polarisaation tiheä esiintyminen aineistossa tukee puolestaan Shieldsin käsitystä tilasta relationaalisena käsitteenä. Ulkopuolisia mielikuvia karakterisoi yksilöimättömyys sekä Itä-Helsinki -käsitteen kategorisoiva ja hierarkisoiva käyttö. Paikallisissa mielikuvissa korostuu eletty ja koettu ympäristö, monimuotoisuuden ja normaaliuden korostaminen sekä useiden ulkopuolisissa mielikuvissa negatiivisiksi miellettyjen piirteiden näkeminen positiivisina tai neutraaleina. Ulkopuolisten ja paikallisten näkökulmien välinen ero havainnollistaa "kolmannen tilan" poliittista ja ideologista luonnetta vallankäytön manifestoituessa Itä-Helsinki -puheessa. Ulkopuolisen keskiluokkaisen valtakulttuurin mukaiset kategorisoinnit ja erottelut muodostavat hegemonisen sosiaalisen järjestyksen. Näin syntyneen Itä-Helsinki -myytin analyysi ja tutkiminen mahdollistavat myös sen purkamisen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Helsinki
Itä-Helsinki
mielikuvat
lähiöt
kategoriat
polarisaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record