Suomalaisten naisten ulkonäkötyytyväisyys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12962
Title: Suomalaisten naisten ulkonäkötyytyväisyys
Author: Leijola, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-01-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12962
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tutkittiin kehon- tai ruumiinkuvien yhtä osa-aluetta, ulkonäkötyytyväisyyttä. Ulkonäkötyytyväisyys määriteltiin ulkonäköön liittyvien asenteiden emotionaalisen komponentin osaksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kesällä 1997. Väestörekisterikeskus poimi satunnaisotannalla 18-74 -vuotiaiden naisten joukosta 500 suomalaisen naisen osoitetiedot. Tutkimukseen hyväksyttäviä vastauksia saatiin 273 eli vastausprosentti oli 54,6. Naisten ulkonäkötyytyväisyyden ymmärtämiseksi selvitettiin ensin naisten käsityksiä suomalaisesta ulkonäkökulttuurista. Tällöin ilmeni, että valtaosa naisista koki Suomessa olevan hoikkuutta ja nuoruutta ihannoivan ulkonäkönormiston. Niin ikään suurin osa naisista koki normiston olevan tiukka. Naisten ulkonäkötyytyväisyyttä mitattiin tutkimusta varten itsekehitetyllä mittarilla, joka sisälsi 34 kehonosaa, ulottuvuutta ja kokonaisuutta. Kehonosat-mittarin sisäisen rakenteen tarkastelussa ilmeni mittarin kaksiulotteisuus. Naisten ulkonäkötyytyväisyys rakentui vartalo- ja kasvotyytyväisyydestä. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten naisten ulkonäkötyytyväisyyden aste. Sen lisäksi selvitettiin, miten ikä, koulutus, siviilisääty, sosioekonominen asema, äitiys, painoindeksi, terveydentila, itsetunto, masentuneisuus ja ulkonäön tärkeys selittivät naisten ulkonäkötyytyväisyyttä.Tulokset osoittivat naisten olleen tyytyväisempiä kasvoihinsa kuin vartaloonsa. Keskimäärin naisten voidaan todeta olleen melko tyytyväisiä kasvoihinsa ja suhtautuneen neutraalisti vartaloonsa. Naisten vartalotyytyväisyyttä selitti parhaiten painoindeksi. Terveydentila ja etenkin itsetunto olivat myös vahvoja vartalotyytyväisyyden selittäjiä. Naisten kasvotyytyväisyyttä selitti parhaiten itsetunto. Voimakkaasti, vaikkakin itsetuntoa huomattavasti heikommin, selitti naisten kasvotyytyväisyyttä myös terveydentila. Sosiaalista asemaa koskevista selittäjistä ainoastaan iällä ja siviilisäädyllä oli yhteyksiä naisten ulkonäkötyytyväisyyteen ja niilläkin ainoastaan kasvotyytyväisyyteen. Naimattomat naiset olivat naimisissa olevia ja eronneita naisia tyytymättömämpiä kasvoihinsa. Niin ikään iän mukana naisten tyytymättömyys omiin kasvoihin lisääntyi. Tässä tutkimuksessa ilmeni myös, että valtaosalle naisista oma ulkonäkö oli tärkeä. Ulkonäön tärkeys ei kuitenkaan ollut keskeinen ulkonäkötyytyväisyyteen vaikuttava tekijä, sillä naisten itsetunnon ja ulkonäkötyytyväisyyden yhteys oli yhtä voimakas riippumatta ulkonäön tärkeydestä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan yleisellä tasolla todeta, että yksilön sosiaalinen asema selittää hyvin vähän suomalaisten naisten ulkonäkötyytyväisyyttä. Yksilön sisäiset tekijät sen sijaan ovat vahvoja ulkonäkötyytyväisyyden selittäjiä. Näistä painoindeksi ja itsetunto selittävät hyvin vahvasti vartalotyytyväisyyttä, ja kasvotyytyväisyyttä selittää parhaiten itsetunto.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ulkonäkö - tyytyväisyys
naiset
ruumiinkuva
minäkuva


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record