Miesten ja feminismin ongelmallinen suhde : ideologisia dilemmoja Man-sähköpostilistalla

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12964
Titel: Miesten ja feminismin ongelmallinen suhde : ideologisia dilemmoja Man-sähköpostilistalla
Sekundär titel: The Problematic Relationship of Men and Feminism : Ideological Dilemmas on the Man-list
Författare: Varanka, Jouni
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2004-02-13
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12964
Nivå: Licentiatarbete
Abstrakt: Tutkielmassa tarkasteltiin miesten ja feminismin suhteen ongelmakohtia diskurssianalyyttisesti ideologisen dilemman käsitteen avulla. Aineistona oli suomalaisen Man-sähköpostilistan feminismiä ja feministejä koskevat keskustelut vuosina 1997-2002. Man-sähköpostilista on osa suomalaista miesliikettä oleva keskustelulista, jonka kirjoittajat ovat pääosin miehiä jotka toimivat miestutkijoina tai miesliikkeen aktiiveina. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimivat sosiaalinen konstruktionismi sekä kolmen kriittisen tutkimuksen traditioista muodostettu yhdistelmä. Analyysi jakaantui kahteen lukuun, joista ensimmäisessä selvitettiin Man-listan feminismiä koskevan keskustelun kontekstia ja toisessa paikannettiin ideologisia dilemmoja. Tutkittuna aikana listan feminismiä koskeva keskustelu tapahtui feminismille myönteisessä ilmapiirissä ja osa kirjoittajista identifioitui feministeiksi tai profeministeiksi. Tulos osoitti, että väite miesten ja feminismin suhteesta väistämättä antagonistisena on myytti. Feminismistä kirjoi-tettiin pääasiassa ikään kuin se olisi yksi yhtenäinen asia. Listalta paikannettiin kaksi ideologista dilemmaa. Toinen koski sitä, sopiiko miesten asettautua feminismin subjekteiksi. Toinen taas käsitteli miesliikkeen suhdetta miehiin: tulisiko painottaa miesten ylpeyden tukemista vai kriittistä suhdetta miehiin. Dilemmojen paikantamisen ja rakenteen esittämisen jälkeen käsiteltiin niiden esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja sekä näiden mahdol-lisia ideologisia seurauksia. Lisäksi dilemmojen avulla kommentoitiin työtä motivoivaa kysymystä: miten saataisiin miehet osallistumaan tasa-arvotyöhön nykyistä enemmän ja rakentavalla tavalla. Vaikuttaisi siltä, että miesten asettuminen feminismin subjektin asemaan saattaisi lisätä osallistumista. Mutta samalla subjektiasemaan asettuminen voisi siirtää feminismin huomiota miesten kokemiin ongelmiin ja vähentää miehille vaikeiden teemojen (kuten väkivallan) käsittelemistä. Tärkeimmät lähteet olivat: Messner, Michael. (1997). Politics of Masculinity. Men in Movements. Billig, Michael et al. (1988). Ideological Dilemmas. A Social Psychology of Everyday Thinking. Digby, Tom (toim.) (1998). Men Doing Feminism. Schacht, Steven & Ewing, Doris (toim.) (1998). Men and Feminism. Jeff Hearnin kirjoitukset kriittisestä miestutkimuksesta. Edley, Nigel. (2001). Analysing masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions (Teoksessa Wetherell, Margaret - Taylor, Stephanie - Yates, Simeon J (toim.) Discourse as Data. A Guide for Analysis.This licentiate thesis has looked at the problematic aspects of the relationship of men and feminism. This was done using the concept of ideological dilemmas with a discourse analytical approach. The research material was a Finnish e-mail list, Man-list and discussions about men and feminismin or feminists in the years 1997-2002. The Man-list is a discussion list and part of the Finnish men's movement. The writers are mainly men who are researchers on men and masculinities or activists. The theoretical frame of reference was social constructionism and a combination made from three traditions of critical research. The analysis was divided to two chapters. The first chapter clarified the context of the list for discussing feminism and the second chapter focuses on the ideological dilemmas found on the list. During the years investigated discussions about feminism happened in a feminist-positive atmosphere. Part of the writers identified as feminists or profeminists. This result shows as myth the claim that the relationship of men and feminism is always antagonistic. Feminism was mainly written about as if it was one unitary thing. Two ideological dilemmas were identified. The other was about whether men should posit themselves as subjects of feminism. The other concerned the attitude of the men's movement towards men: should emphasis be give to supporting men's pride or being critical towards men. After locating the dilemmas their presented solutions and interpretations of their possible ideological consequences were discussed. With the help of these dilemmas the question motivating the work was discussed. How to increase men's constructive involvement in gender equality work? It seems that positing men as subjects of feminism might increase men's involvement. But at the same time this could mean that feminism's focus would shift more towards dealing with the problems men experience and away from dealing with themes difficult for men (such as violence). The most important sources were: Messner, Michael. (1997). Politics of Masculinity. Men in Movements. Billig, Michael et al. (1988). Ideological Dilemmas. A Social Psychology of Everyday Thinking. Digby, Tom (ed.) (1998). Men Doing Feminism. Schacht, Steven & Ewing, Doris (eds.) (1998). Men and Feminism. Jeff Hearn's writings about critical studies on men. Edley, Nigel. (2001). Analysing masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions (In Wetherell, Margaret - Taylor, Stephanie - Yates, Simeon J (eds.) Discourse as Data. A Guide for Analysis.
Beskrivning: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: feminismi
miehet
miesliikkeet
tasa-arvo
diskurssianalyysi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract_fi.pdf 49Kb PDF Granska/Öppna
abstract_en.pdf 48.93Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post