Sosiaalisen pääoman muodot Nicaraguassa : Tarkastelu poliittisen eliitin näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.author Perttula, Anna
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:03:40Z
dc.date.available 2009-09-08T10:03:40Z
dc.date.issued 2005-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12974
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan Nicaraguan sosiaalisen pääoman eri muotoja maan poliittisen eliitin keskuudessa. Tutkimuskohteena laajemmin on Nicaraguan kehityksen vaikeuksien ymmärtäminen maan sisäisten toimintamallien näkökulmasta. Tutkimusongelman taustalla vaikuttaa oletus, jonka mukaan maan poliittisen eliitin keskuudessa sosiaalinen pääoma on saanut yhteiskunnallista kehitystä hidastavia muotoja. Tutkimusongelmassa pohditaan, miten Nicaraguan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin erityispiirteet kuvaavat maan sosiaalista pääomaa ja sen eri muotoja. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Robert D. Putnamin näkemyksiin sosiaalisesta pääomasta, joka muodostuu sosiaalisten vuorovaikutusverkostojen, toiminnan normien sekä luottamuksen kokonaisuudesta. Huomioin viitekehyksessä Putnamin käsitteen jatkokehittämisen ja täsmennän tarkastelun David Halpernin käsitteellisen kolmijaottelun mukaisesti. Siinä sosiaalinen pääoma nähdään sen analyysitasojen (makro, meso ja mikro), komponenttien (verkostot, normit ja sanktiot) sekä funktioiden (sitova, yhdistävä ja linkittävä) kautta. Tutkielman Nicaraguaa koskeva aineisto on kaksitasoista. Maan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin luonnetta ja kehitystä tarkastellaan ensisijaisesti nicaragualaisen tutkimuksen valossa. Poliittisen kulttuurin arvoperusta ja erityispiirteet luovat analyysikehikon tutkielman empiirisen haastatteluaineiston analyysille. Empiirinen aineisto koostuu 35:stä poliitikon, tutkijan ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajan teemahaastatteluista. Haastattelut on analysoitu laadullisena primääriaineistona aiemman analyysikehikon valossa. Haastatteluanalyysissa tarkastellaan poliittisen eliitin ja poliittisen kulttuurin luonnetta riippuvuuden, ekskluusion, epäluottamuksen ja taikauskon kautta. Näiden lisäksi poliittisen kulttuurin henkilö- ja perhekeskeisyys, patrimonialismi ja korruptio sekä sopimuskeskeisyys ja politiikan lyhytnäköisyys ovat tarkastelun alla. Tutkielman päätelmissä haastatteluanalyysin havainnot yhdistetään teoreettisen viitekehyksen käsitteelliseen kolmijaotteluun. Analyysitasoilla sosiaalisen pääoman mesotaso tuo parhaiten esille puolueiden sisäiset vallankeskittymät sekä perhe- ja tuttavuusverkostojen vaikutusvallan. Sosiaalisen pääoman komponenteissa sosiaaliset verkostot näyttäytyvät pikemminkin vertikaalisina kuin horisontaalisina ja luottamussuhteet ovat ennemmin tiiviitä ja vastavuoroisia kuin löyhiä ja yleistä luottamusta tuottavia. Sosiaalisen pääoman funktioista sitova sosiaalinen pääoma on vahvimmin läsnä maan poliittisen eliitin keskuudessa. Yhdistävän ja linkittävän sosiaalisen pääoman ilmentyminen on vähäisempää. Nicaraguan poliittisen eliitin keskuudessa sitova sosiaalinen pääoma kertoo vahvasta ryhmien sisäisistä sosiaalisista verkostoista, jotka perustuvat tiiviisiin ja vastavuoroisiin luottamussuhteisiin. Yhdistävän sosiaalisen pääoman puute kuvastaa eri ryhmittymien välisten yhteistyömallien kehittymättömyydestä. Linkittävän sosiaalisen pääoman vähäisyys kertoo puolestaan poliittisen eliitin ja muiden kansalaisten välisen täydentävyyden ja sitoutumisen heikkoudesta. Tutkielman päätelmät tuovat esille sen, että ulkoisten tekijöiden ohella maan sisäisten toimintamallien ja sosiaalisen pääoman muotojen tulee olla tasapainossa keskenään, jotta maan kehitystä voidaan viedä eteenpäin. en
dc.language.iso fin
dc.subject sosiaalinen pääoma fi
dc.subject poliittinen eliitti fi
dc.subject poliittinen kulttuuri - Nicaragua fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.subject verkostot fi
dc.subject sosiaaliset verkostot fi
dc.subject normit fi
dc.subject luottamus fi
dc.title Sosiaalisen pääoman muodot Nicaraguassa : Tarkastelu poliittisen eliitin näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record