Ainokaisena työyhteisössä : Naispoliisien kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12990
Title: Ainokaisena työyhteisössä : Naispoliisien kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
Author: Mallat, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-03-29
URI: http://hdl.handle.net/10138/12990
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin naispoliiseihin suhtautumista Suomen poliisivoimissa. Tarkastelun kohteena olivat naispoliisien omat käsitykset ja kokemukset heihin suhtautumisesta sekä niihin vaikuttavat tekijät. Aluksi tutkittiin ovatko yksilötekijät (siviilisääty ja työskentelyvuodet) ja rakennetekijät (naisten määrä yksikössä sekä yksikön koko ja sijainti) yhteydessä naisiin suhtautumiseen. Lopuksi otettiin huomioon mahdolliset väliintulevat työyhteisötekijät: esimiehen toiminta, työilmapiiri ja sukupuolinen häirintä sekä lisäksi yksilön kokema pätevyyden tunne. Tutkielman aineistona käytettiin Työterveyslaitoksella vuonna 1998 kerättyä kyselylomakeaineistoa poliiseista, josta on julkaistu raportti: Tasa-arvo poliisitoimessa. Työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointi (Nuutinen, Kauppinen & Kandolin 1998). Kysely lähetettiin otokselle miespoliiseja sekä otokselle muuhun henkilökuntaan kuuluvia miehiä ja naisia. Muista ryhmistä poiketen kysely lähetettiin kaikille Suomen 495:lle naispoliisille, joista 79 % vastasi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain naispoliisien vastauksia. Viitekehyksenä tutkimuksessa oli Rosabeth Moss Kanterin (1977) esittämä teoria ainokaisuudesta (token) ja sen kritiikki. Ainokaisiksi voidaan kutsua ihmisiä, jotka ovat oman sukupuolensa edustajina ainoita tai pienenä vähemmistönä vastakkaisen sukupuolen työpaikalla. Naispoliisit työskentelevät selkeästi miesvaltaiseksi eriytyneellä alalla: poliiseista naisia on vain noin 9 %. Vähäisen määrän vuoksi ainokaiset kokevat Kanterin mukaan monia ongelmia. Heitä kohdellaan usein silmätikkuina ja ulkopuolisina sekä oman marginaalisen sukupuoliryhmänsä edustajina, ei yksilöinä. Määrällisen vähäisyyden lisäksi tutkijat ovat esittäneet syiksi kielteiseen suhtautumiseen muun muassa miesvaltaisten organisaatioiden seksistisiä asenteita, sosiaalista epätasa-arvoa sekä sukupuolelle sopimatonta työtä. Tutkimukseen mukaan otetuista tekijöistä naispoliisin siviilisääty ja työskentelyvuodet olivat yhteydessä naisiin suhtautumiseen. Naisiin suhtautumisen kokivat kielteisimmäksi toisen poliisin kanssa naimisissa olevat naispoliisit. Virkaiältään nuorimmat, 1-5 vuotta poliisina olleet, kokivat suhtautumisen positiivisempana kuin pidempään poliisina työskennelleet. Kanterin teorian vastaisesti naisten määrä yksikössä ei ollut yhteydessä naisiin suhtautumiseen. Myöskään yksikön koko ja sijainti eivät olleet yhteydessä siihen. Väliintulevien työyhteisötekijöiden (esimiehen toiminta, työilmapiiri, sukupuolinen häirintä sekä yksilön kokema pätevyyden tunne) mukaanotto hävitti päävaikutusten merkitsevät yhteydet. Vain siviilisääty oli edelleen lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Väliintulevat muuttujat olivat kaikki tilastollisesti merkitseviä. Yksikköjen työyhteisötekijät selittivät siten paremmin naisiin suhtautumista kuin yksilö- ja rakennetekijät. Keskeisinä lähteinä olivat mm. Kanter (1977): Men and Women of the Corporation; Haavio-Mannila, Kauppinen-Toropainen & Kandolin (1991): Työyhteisön sukupuolijärjestelmä; Gherardi (1995): Gender, Symbolism and Organizational Cultures.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliisinaiset
ainokaisuus
työelämän eriytyminen
tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record