Tapaus Koukkuniemi : Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13003
Title: Tapaus Koukkuniemi : Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta
Author: Moilanen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13003
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tapaustutkimus käsittelee tamperelaisen sanomalehti Aamulehden sivuilla virinnyttä keskustelua koskien Tampereen kaupungin Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajetta. Keskustelu käynnistyi kevättalvella 2006, kun Aamulehti uutisoi Länsi-Suomen lääninhallituksessa vireillä olevasta kantelusta ja sitä mahdollisesti seuraavasta huomautuksesta Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajeeseen liittyen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin ja tarkentuu vielä sosiaalisten ongelmien konstruktionistiseen teoriaan ja sen kontekstualiseen haaraan. Konstruktionistinen näkökulma yhteiskunnallisiin ongelmiin asettaa analyysin kohteeksi erilaiset todellisuutta koskevat määritelmät ja niiden muotoutumisprosessin. Näin ymmärrettynä sosiaalinen ongelma rakentuu tietynlaiseksi erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden sosiaalisen toiminnan tuloksena. Tutkimuksen yhteiskunnallisena kontekstina on Suomen väestön ikääntyminen, vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Suomen viimeaikainen vanhuspoliittinen linja. Tutkimuksen aineisto koostuu tamperelaisessa Aamulehdessä ja sen liitteissä Moro ja Sunnuntai ajalla 2.3.2006–10.2.2007 ilmestyneistä artikkeleista (149 kpl). Aineiston analysoimisessa olen soveltanut määrällisistä menetelmistä sisällönerittelyä ja ristiintaulukointia ja laadullisista menetelmistä puolestaan teemoittelua, jonka apuvälineenä käytin Atlas-ti -ohjelmaa. Tutkimuksessani haen vastauksia kysymyksiin: Mitkä toimijat pääsevät osallistumaan Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajetta koskevaan keskusteluun Aamulehden sivuilla ja tätä kautta määrittelemään ongelman luonnetta? Rakentuuko toimijoiden välille vastakkainasettelua tai liittoumia? Millaisiksi sosiaalisiksi ongelmiksi Koukkuniemen vanhainkotia koskeva keskustelu kyseisessä lehdessä konstruoituu sekä löytyykö eri toimijoiden ja erilaisten ongelmanmäärittelyjen väliltä yhteyksiä? Lisäksi mielenkiinnon kohteena on ongelmanmäärittelyprosessin elinkaaren tarkasteleminen sosiaalisten ongelmien elinkaarimalleja vasten. Koukkuniemen hoitajavajeesta noussut keskustelu on tutkimukseni keskiössä itsessään arvokkaana tapauksena, jonka konstruoimiseen haen ymmärrystä. Aineistosta hahmottui neljä teemaa, joiden kautta keskustelussa muotoutui yhtä monta sosiaalisen ongelman konstruktiota. Hoitajavaje herätti keskustelua niin yhteiskunnan arvoista, hoitoalan tilasta, vanhuspolitiikasta kuin kunnallisesta päätöksenteostakin. Vanhustenhuollon tilanteen parantamiseksi tarjottiin ratkaisuksi arvokeskustelua ja arvomaailman tarkistamista, hoitoalan työehtojen parantamista alan houkuttelevuuden lisäämiseksi, vanhustenhuollon palveluiden rakenteellisia uudistuksia ja resurssien tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista sekä kunnallisen päätöksenteon ongelmien korjaamista. Toimijoista aineistossa useimmin esiintyivät poliitikot, virkamiehet, hoitohenkilökunta ja edunvalvojat sekä kansalaiset. Toimittajatkin saivat kolumnien ja pääkirjoitusten kautta äänensä kuuluviin. Omaisten ja asiantuntijoiden heikko edustus oli aineistossa silmiinpistävää. Koukkuniemi-keskustelussa oli pohjimmiltaan kysymys vanhusten asioista, mutta aineistossa äänessä olivat muut toimijat. Tämä puolestaan vaikutti osaltaan aineistossa konstruoituneisiin ongelmanmäärityksiin. Sanomalehtiaineistoni keskustelu ei seurannut orjallisesti sosiaalisten ongelmien elinkaarimallien vaiheittaista etenemistä, eli kyseiset teoriat eivät selittäneet täysin keskustelun elinkaaren kehittymistä. Yhtenä tutkimuksen tuloksista voikin nostaa esiin lyhyemmällä aikajaksolla tarkasteltavan, sanomalehtiaineistoon perustuvan tapaustutkimuksen ja elinkaarimallien välisen problematiikan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Aamulehti
2000-luku
lehdistökirjoittelu
artikkelit
sosiaalinen konstruktionismi
sosiaaliset ongelmat
vanhustenhuolto
vanhainkodit
ikääntyminen
vanhukset
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut
keskustelu
tapaustutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record