Tapaus Koukkuniemi : Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Moilanen, Antti
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:04:08Z
dc.date.available 2009-09-08T10:04:08Z
dc.date.issued 2007-12-05 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13003
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämä tapaustutkimus käsittelee tamperelaisen sanomalehti Aamulehden sivuilla virinnyttä keskustelua koskien Tampereen kaupungin Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajetta. Keskustelu käynnistyi kevättalvella 2006, kun Aamulehti uutisoi Länsi-Suomen lääninhallituksessa vireillä olevasta kantelusta ja sitä mahdollisesti seuraavasta huomautuksesta Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajeeseen liittyen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin ja tarkentuu vielä sosiaalisten ongelmien konstruktionistiseen teoriaan ja sen kontekstualiseen haaraan. Konstruktionistinen näkökulma yhteiskunnallisiin ongelmiin asettaa analyysin kohteeksi erilaiset todellisuutta koskevat määritelmät ja niiden muotoutumisprosessin. Näin ymmärrettynä sosiaalinen ongelma rakentuu tietynlaiseksi erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden sosiaalisen toiminnan tuloksena. Tutkimuksen yhteiskunnallisena kontekstina on Suomen väestön ikääntyminen, vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Suomen viimeaikainen vanhuspoliittinen linja. Tutkimuksen aineisto koostuu tamperelaisessa Aamulehdessä ja sen liitteissä Moro ja Sunnuntai ajalla 2.3.2006–10.2.2007 ilmestyneistä artikkeleista (149 kpl). Aineiston analysoimisessa olen soveltanut määrällisistä menetelmistä sisällönerittelyä ja ristiintaulukointia ja laadullisista menetelmistä puolestaan teemoittelua, jonka apuvälineenä käytin Atlas-ti -ohjelmaa. Tutkimuksessani haen vastauksia kysymyksiin: Mitkä toimijat pääsevät osallistumaan Koukkuniemen vanhainkodin hoitajavajetta koskevaan keskusteluun Aamulehden sivuilla ja tätä kautta määrittelemään ongelman luonnetta? Rakentuuko toimijoiden välille vastakkainasettelua tai liittoumia? Millaisiksi sosiaalisiksi ongelmiksi Koukkuniemen vanhainkotia koskeva keskustelu kyseisessä lehdessä konstruoituu sekä löytyykö eri toimijoiden ja erilaisten ongelmanmäärittelyjen väliltä yhteyksiä? Lisäksi mielenkiinnon kohteena on ongelmanmäärittelyprosessin elinkaaren tarkasteleminen sosiaalisten ongelmien elinkaarimalleja vasten. Koukkuniemen hoitajavajeesta noussut keskustelu on tutkimukseni keskiössä itsessään arvokkaana tapauksena, jonka konstruoimiseen haen ymmärrystä. Aineistosta hahmottui neljä teemaa, joiden kautta keskustelussa muotoutui yhtä monta sosiaalisen ongelman konstruktiota. Hoitajavaje herätti keskustelua niin yhteiskunnan arvoista, hoitoalan tilasta, vanhuspolitiikasta kuin kunnallisesta päätöksenteostakin. Vanhustenhuollon tilanteen parantamiseksi tarjottiin ratkaisuksi arvokeskustelua ja arvomaailman tarkistamista, hoitoalan työehtojen parantamista alan houkuttelevuuden lisäämiseksi, vanhustenhuollon palveluiden rakenteellisia uudistuksia ja resurssien tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista sekä kunnallisen päätöksenteon ongelmien korjaamista. Toimijoista aineistossa useimmin esiintyivät poliitikot, virkamiehet, hoitohenkilökunta ja edunvalvojat sekä kansalaiset. Toimittajatkin saivat kolumnien ja pääkirjoitusten kautta äänensä kuuluviin. Omaisten ja asiantuntijoiden heikko edustus oli aineistossa silmiinpistävää. Koukkuniemi-keskustelussa oli pohjimmiltaan kysymys vanhusten asioista, mutta aineistossa äänessä olivat muut toimijat. Tämä puolestaan vaikutti osaltaan aineistossa konstruoituneisiin ongelmanmäärityksiin. Sanomalehtiaineistoni keskustelu ei seurannut orjallisesti sosiaalisten ongelmien elinkaarimallien vaiheittaista etenemistä, eli kyseiset teoriat eivät selittäneet täysin keskustelun elinkaaren kehittymistä. Yhtenä tutkimuksen tuloksista voikin nostaa esiin lyhyemmällä aikajaksolla tarkasteltavan, sanomalehtiaineistoon perustuvan tapaustutkimuksen ja elinkaarimallien välisen problematiikan. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Aamulehti -- 2000-luku en
dc.subject lehdistökirjoittelu en
dc.subject artikkelit en
dc.subject sosiaalinen konstruktionismi en
dc.subject sosiaaliset ongelmat en
dc.subject vanhustenhuolto en
dc.subject vanhainkodit en
dc.subject ikääntyminen en
dc.subject vanhukset en
dc.subject sosiaalipalvelut en
dc.subject terveyspalvelut en
dc.subject keskustelu en
dc.subject tapaustutkimus en
dc.title Tapaus Koukkuniemi : Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta en
dc.identifier.laitoskoodi 705 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record