Tarina teoriaa ja käytäntöä yhdistävänä opetusmenetelmänä sosiaalityössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13014
Title: Tarina teoriaa ja käytäntöä yhdistävänä opetusmenetelmänä sosiaalityössä
Author: Eskelinen, Paula
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 1999-09-01
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13014
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan miten tarina opetusmenetelmänä soveltuu sosiaalityön tietoaineksen opetukseen. Tutkielman lähtöoletuksena on teorian ja käytännön hankala integroituminen sekä sosiaalityön koulutuksessa että työelämässä. Tutkielmassa etsitään metodia opetukselle, minkä avulla olisi mahdollista toteuttaa sosiaalityöntekijän reflektiivinen dialogi teorian ja käytännön maailman välillä. Tarina määritellään aktiiviseksi tilannekuvaukseksi, jonka opettaja luo palvelemaan opiskeltavaa tietoainesta. Tarinan didaktista toimivuutta tarkastellaan kasvatustieteellisestä, sosiologisesta ja historiallisviestinnällisestä näkökulmasta. Opetusteoreettiseksi malliksi on valittu kokemuksellinen oppiminen. Vähän tutkittu aihe pysäytetystä tarinasta tarkastelee tarinan rakenteellista osuutta ja siirtää perinteistä opettajakeskeistä kerrontaa lähemmäs opiskelijakeskeistä opetusmenetelmää. Historiallis-viestinnällinen näkökulma perehtyy tarinan logiikkaan todeten sen kansainväliseksi, ylihistorialliseksi ja ylikulttuurilliseksi diskurssin muodoksi. Sosiaalityön teoria-käytännön suhde ja tietopohja taustatarkastelun lisäksi on työn sisältönä tarina, johon yhdistetään tietoaineksena sosiaalityön eettiset periaatteet. Tarinan soveltuvuutta opettaa eettisiä periaatteita ja tarinan avulla luotua oppimisprosessia tarkastellaan kokemuksellisen oppimisen malliin ja reflektiivisyyden käsitteeseen peilaten. Tarinan yhteyksiä ja eroja verrataan ongelmaratkaisukeskeiseksi orientoituneeseen case-menetelmään. Teoreettisen tarkastelun perusteella soveltuu tarina parhaiten abstraktien käsitteiden opiskeluun. Tarinan avulla voidaan sitoa abstraktit käsitteet käytännön tilanteisiin ja konkretisoida niiden merkitys kompleksisessa sosiaalityössä. Opiskeluprosessiin yhdistetty ongelmakeskeinen ja reflektiivinen työskentely mahdollisesti lisäävät osallistujienymmärrystä opiskeltavasta aiheesta ja auttavat syvempään tiedon käsittelyyn. Pysäytetyn tarinan käyttö sosiaalityön opetuksessa mahdollisesti auttaisi opiskeluvaiheessa opiskellun tietoaineksen siirtymistä tulevaisuuteen, sosiaalityöntekijän ammatilliseksi työvälineeksi. Tarinan todellinen toimivuus teoriaa ja käytäntöä yhdistävänä tekijänä, sekä sosiaalityöntekijän dialogi teorian ja käytännön maailman välillä vaatisi empiiristä jatkotutkimusta. Tutkimuksen aikana nousi esiin lisäksi uusi tutkimuskysymys siitä, käyttävätkö sosiaalityön opettajat eksplisiittisesti opetuksen teorioita, joka edesauttaisi vastaavasti opiskelijoita toimimaan samoin omassa ammatissaan. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä se johtopäätös, että sosiaalityön opetus tarvitsee opetusmenetelmien jatkuvaa kehittämistä ja että tarinalla on teoreettisia perusteita toimia yhtenä vaihtoehtoisena menetelmänä sosiaalityön opetuksessa. Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä tutkimuksessa on käytetty pääosin 1990-luvulla käytyä keskustelua sosiaalityön teoria-käytännön suhteesta ja sosiaalityön sisällöllisestä muutoksesta, sekä suomalaisen sosiaalityön koulutuksen kehittämisen tarpeesta. Pedagogisina lähteinä ovat tarinaa ja kokemuksellista oppimista tarkasteleva kirjallisuus.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: tarinat - kokemusoppiminen
sosiaalityö - opetusmenetelmä
reflektiivisyys - oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record