Mielipidetutkimukset hallinnan välineenä : Mielipidetutkimusten yleisön tarkastelua foucault'laisen hallintamentaliteetin näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13064
Title: Mielipidetutkimukset hallinnan välineenä : Mielipidetutkimusten yleisön tarkastelua foucault'laisen hallintamentaliteetin näkökulmasta
Author: Harjula, Saara
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2007-05-14
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13064
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Pro gradu -työssä tarkastellaan mielipidetutkimuksia vallankäytön välineenä foucault’laisen hallinnan näkökulmasta. Hallinnointi tässä tapauksessa viittaa vallankäytön muotoon ja tapaan, johon liittyy oleellisesti käyttäytymistä ohjaava ja muovaava tekniikka. Pyrkimyksenä on lähestyä ajatukseen mielipidetutkimuksista valvonnan ja tarkkailun välineenä Foucault’n kehittämän hallinnan ja hallintamentaliteetin viitekehyksen kautta, jolloin tutkimukseni keskiöön nousee kysymys siitä, miten valtaa harjoitetaan mielipidetutkimuksissa hallinnan näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen näkökulmaksi on rajattu yleisön hallinta. Tarkoituksena on tarkastella, miten yleisöä hallitaan mielipidetutkimuksissa erilaisten vakiintuneiden mutta usein myös itsestään selvien tapojen ja tekniikoiden kautta, jotka toimivat todellisuuden käsitteellistäjinä. Erittelyn kohteena ovat ne diskursiiviset muodostelmat, jotka mielipidemittauksissa saavat hallitsevan aseman sekä niiden sisältämät subjektipositiot. Hallintamentaliteetin viitekehyksen ja diskurssianalyysiin pohjautuvan aineiston tarkastelun perusteella, aineistosta on paikallistettu viisi diskursiivista muodostelmaa, joissa yleisön hallintaa harjoitetaan: kollektiivisuusdiskurssi, faktuaalistamisdiskurssi, holhoamisdiskurssi, kamppailudiskurssi sekä ei-tieteellinen diskurssi. Jokaisen diskursiivinen muodostelma sisältää subjektipositioita, joihin yleisöä kutsutaan. Subjektipositioihin kutsuminen ja niiden omaksuminen on prosessi, joka korostaa merkityssysteemien valtaa määritellä ihmisille tiettyjä paikkoja. Subjektipositiot ymmärretään foucault’laisittain tutkimuksessa produktiivisiksi eikä vain tukahduttaviksi tai alistaviksi. Tutkimus on asetettu siihen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa mielipidetutkimuksia tuotetaan ja esitetään. Tämä tapahtuu muun muassa tarkastelemalla mielipidetutkimusten kehityshistoriaa sekä mielipidemittausten yhteiskunnallisten funktioiden erittämisen avulla. Aineiston määrällinen erittely osoittaa, että media toimii mielipidetutkimusten ahkerimpana teettäjänä. Aineiston 35 mielipidekyselystä 32 oli jonkun joukkoviestintävälineen teettämä. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Michel Foucault'n genealogista valta-analytiikkaa käsittelevät teokset sekä Pertti Suhosen mielipidetutkimuksia käsittelevä kirjallisuus. Empiirisenä aineistona tutkimuksessa käytetään Helsingin Sanomien julkaisemia vuoden 2004 EU-vaaleihin liittyviä mielipidetutkimuksia.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Foucault, Michel
hallinnointi
hallinta
hallintamentaliteetti
subjektipositiot
mielipidetutkimukset
diskurssianalyysi
valta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record