"Uusi talous" osana globalisaatiota ja informaatioyhteiskuntaa : Käsitteiden, keskustelun ja teorioiden kriittinen tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13066
Title: "Uusi talous" osana globalisaatiota ja informaatioyhteiskuntaa : Käsitteiden, keskustelun ja teorioiden kriittinen tarkastelu
Author: Myllynen, Titti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13066
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee ”uuden talouden” käsitettä ja ilmiökenttää. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on myös aikalaisdiagnoosi, so. ”kalansilmäperspektiivistä” aihetta lähestyvä kriittinen tarkastelu ja analyysi. Tutkimuksen lähtökohtana on, että talouden globalisaatio, tiedon ja informaation merkityksen kasvu sekä digitaalisen teknologian kehitys liittyvät kaikki läheisesti toisiinsa ja että ”uusi talous” kytkeytyy elimellisesti suurempaan murrokseen. Keskeinen heuristinen lähtökohta on Manuel Castellsin (1996) näkemys uudenlaisen talouden luonteesta: Castellsin mukaan uudenlainen talous on sekä informationaalinen että globaali. Tutkimus jäsentää ”uuden talouden” ilmiökenttää globalisaatiota ja informaatioyhteiskuntaa koskevan teoretisoinnin ja aikalaiskeskustelun kautta. Tutkimusaineiston muodostaa ensisijaisesti globalisaatiota, informaatioyhteiskuntaa ja jälkiteollista yhteiskuntaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Näkökulman syventämiseksi ja aikalaisanalyysin hahmottamiseksi tutkimuksessa analysoidaan ”uutta taloutta” koskevaa keskustelua sekä tarkastellaan keskustelussa ilmeneviä diskursiivisia käytäntöjä. Oleellista tutkimuksen kannalta on havaita kielenkäytön tapojen sosiaalista todellisuutta muokkaava luonne. Tutkimusote on korostetusti poikkitieteellinen: tutkielmassa hyödynnetään ja analysoidaan kulttuurintutkimuksen, taloustieteiden ja politiikantutkimuksen käsitteistöä ja teoreettisia näkökulmia. ”Uusi talous” hahmottuu tutkimuksessa polyseemisenä, liikkuvana käsitteenä, jonka kautta suodattuu niin tulevaisuusoptimistisia odotuksia kuin -pelkojakin. Tutkimus jäsentää uutta taloutta koskevat määrittelyt viiteen eri kategoriaan. Analyysissa käy ilmi, että käsite on hyvin politisoitunut, ja sen käyttötavat vaihtelevat suuresti. ”Uuden talouden” käsite kytkeytyy myös modernia/postmodernia koskevaan keskusteluun. Yksi keskeisistä tutkimustuloksista on, että keskustelu ”uudesta taloudesta” on loogista jatkoa jo vuosikymmeniä vanhalle keskustelulle globaalista, elektronisesta taloudesta. Tutkimuksen keskeinen lähtökohta on myös ”uutta taloutta” ja laajemmin tieto/informaatioyhteiskuntaa samoin kuin globalisaatiota koskevan keskustelun demystifiointi. Tutkimuksen aikalaisdiagnoosiin pyrkivässä tarkastelussa otetaan kantaa teknologiseen determinismiin sekä uusien teknologioiden yhteydessä ilmenevään vallankumousretoriikkaan. Itse ”uuden talouden” käsitteen käyttötavassa ilmenee hegemonistisia piirteitä. Tutkimuksen kannalta keskeistä on nähdä yhteiskunnan – spesifimmin taloudellisten ilmiöiden – medioituminen, so. käsitteiden ja ilmiöiden mediamaisemassa todentuvat murrokset ja sosiaaliset käytännöt. Tutkimuksen keskeisiä lähteitä edustavat M. Castells, A. Giddens, M. Albrow, F. Webster ja J. Tomlinson.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: uusi talous
globalisaatio
informaatioyhteiskunta
tietoyhteiskunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record