Yhteistyö työllisyyshankkeessa : esimerkkinä Helsingin työllisyysohjelma 2004–2006

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13067
Title: Yhteistyö työllisyyshankkeessa : esimerkkinä Helsingin työllisyysohjelma 2004–2006
Author: Paloheimo, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13067
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten yhteistyö rakentuu paikallisen tason työllisyyshankkeessa ja onko hankkeissa tehty yhteistyö kumppanuutta. Yhteistyön rakentumisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sekä konkreettisia verkostoja, joissa yhteistyötä tehdään, että toimijoiden kokemuksia ja asennoitumista tehtyyn yhteistyöhön. Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli se, vaikuttaako hankkeiden yhteistyöverkosto hankkeiden etenemiseen ja ovatko verkostot edellytyksenä hankkeen etenemiselle. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana oli kumppanuus ja sen taustatekijänä pidetty sosiaalinen pääoma. Sosiaalisesta pääomasta varsinkin luottamuksen ajateltiin olevan edellytys verkostossa toimimiselle ja kumppanuuden onnistumiselle. Kumppanuuden tarkastelussa keskeisessä asemassa olivat Torsti Hyyryläisen ja Kiviniemen ym. tutkimukset kumppanuudesta ja erityisesti Hyyryläisen laatimat kumppanuushankkeiden kriteerit. Luottamuksen tarkastelussa painotettiin Adam Seligmanin jaottelua luottamukseen ja luottavaisuuteen sekä Rom Harrén vastaavaa jaottelua annettuun ja ansaittuun luottamukseen. Yllä esitettyihin tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan käyttäen esimerkkinä Helsingin työllisyysohjelmaa 2004–2006, josta valittiin kolme hanketta tarkempaan tarkasteluun. Hankkeiden valintakriteereitä olivat se, kuinka monta yhteistyötahoa mainittiin hankesuunnitelmassa, ja olivatko mainitut yhteistyötahot kaupungin organisaatioista hallinnollisesti erillisiä. Tutkielman aineisto sisälsi yhteensä 13 haastattelua, joista kuusi käsitti hankkeiden työntekijät ja loput seitsemän heidän pääasialliset yhteistyökumppaninsa. Tutkielman keskeisimpiä tuloksia ovat seuraavat: kaikissa hankkeissa yhteistyön tekeminen nähdään hankkeen etenemisen kannalta keskeisenä edellytyksenä ja hanketta ei nykyisessä muodossa olisi mahdollista toteuttaa ilman yhteistyötä. Pääasiallisia yhteistyötahoja hankkeissa oli kaksi tai kolme. Hankkeiden tavoitteet oli useimmiten asetettu ennen kuin yhteistyökumppanit tulivat toimintaan mukaan, mutta niitä pidettiin hyvinä ja allekirjoitettavina. Yhdessäkään hankkeessa ei yhteistyöstä ole tehty virallista, kirjallista sopimusta. Kirjallinen sopimus mahdollistaisi osapuolien sitouttamisen toimintaan ja selkeät toimintamallit. Lisäksi se selventäisi osapuolten odotuksia toiminnan suhteen. Yhdessäkään hankkeessa yhteistyökumppaneita ei voida kuvailla erityisen sitoutuneiksi hankkeen toimintaan, ja sitoutumista määrittää jokaisessa tapauksessa yhteistyökumppanin oma työ. Yhteistyökumppanit määrittävät oman roolinsa lähtökohtaisesti hankkeen ulkopuolisiksi tukijoiksi. Tämä vaikuttaa suoraan sitoutumisen tunteeseen ja välillisesti vastuunkantoon. Koska hanketta ei koeta omaksi, ei siihen sitouduta, joka taas johtaa siihen, että hankkeeseen ei investoida esimerkiksi vastuun kannon suhteen. Kaikissa hankkeissa vastuu jakautuu siten, että hanketyöntekijät kantavat vastuun hankkeista kokonaisuudessaan ja yhteistyökumppanit tuntevat vastuuta omasta spesifistä osastaan. Luottamuksen perustana on kahdessa hankkeessa luottamus viranmukaiseen asioiden hoitoon ja kolmannessa hankkeessa toimitaan henkilökohtaisten suhteiden varassa. Sosiaalisen pääoman voidaan ajatella säilyvän ja kasvavan vain yhdessä hankkeista. Yhdenkään hankkeen ei voida ajatella olevan tyylipuhdas kumppanuus, mutta kumppanuudenomaisia piirteitä löytyy jokaisesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hankkeet
työllistäminen
Helsinki
2000-luku
työllisyyspolitiikka
kumppanuus
yhteistyö
verkostoituminen
sosiaalinen pääoma
edellytykset
luottamus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record