Gender equality and occupational segregation in Nordic labour markets

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13075
Title: Gender equality and occupational segregation in Nordic labour markets
Author: Melkas, Helinä
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-06-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13075
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu työelämän epätasa-arvoa, erityisesti työmarkkinoiden kahtiajakautumista sukupuolen mukaan eli segregaatiota Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 1970-luvulta 1990-luvulle. Taustalla on yleisen tasa-arvokäsityksen ja todellisuudessa vallitsevan epätasa-arvon välinen ristiriita pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Pohjoismaita pidetään tasa-arvon mallimaina, mutta työelämässä naisten asema on edelleen huomattavasti heikompi kuin miesten. Tutkimuksen taustaosuudessa kuvaillaan segregaation vaikutuksia naisten asemaan, segregaatioteorioita, Pohjoismaiden työmarkkinoiden erityispiirteitä verrattuna muihin OECD-maihin sekä pohjoismaisen tasa-arvopolitiikan piirteitä. Tutkimuksen tilastollinen analyysi perustuu kansallisten tilastokeskusten väestölaskentatietoihin vuosilta 1970, 1980 ja 1990. Alkuperäiset kansalliset tilastot käsittävät noin kolmesataa ammattia. Tutkimuksessa pyrittiin parantamaan vertailtavuutta luomalla kolmen maan yhteinen 187 ammatin luokitus. Tämän mahdollistivat maiden varsin samanlaiset ammattiluokitusjärjestelmät. Tilastollisen analyysin avulla osoitetaan, miten Suomen, Norjan ja Ruotsin segregaatiotilanne eroaa muista teollisuusmaista sekä millaisia keskinäisiä eroja mailla on. Tilastotietojen perusteella on tarkasteltu sukupuolijakaumaltaan vinoutuneita ammatteja, segregaatioindeksejä, kotitaloustyön palkallistamista eli tyypillisen kotityön siirtämistä työmarkkinoille tehtäväksi palkkatyönä sekä naisten ja miesten erilaista asemaa toisiinsa liittyvissä ammateissa, joilla on erilaiset sosiaaliset statukset. Analyysillä on myös testattu segregaatioteorioiden selitysvoimaa Pohjoismaiden tapauksessa. Tutkimuksessa havaittiin että työmarkkinoiden kahtiajakautuminen sukupuolen mukaan on ollut ja on edelleen voimakasta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa - sekä absoluuttisesti että verrattuna muihin teollisuusmaihin. Segregaatiotaso laski kuitenkin vuodesta 1970 vuoteen 1990. Naiset ovat olleet innokkaampia ylittämään ammattien välisiä sukupuolirajoja kuin miehet, jotka ovat pysytelleet perinteisissä miesten ammateissa. Korkean segregaatiotason aiheuttaa se, että naiset edelleen työskentelevät hyvin suurelta osin perinteisissä naisten ammateissa, jotka vastaavat yhteiskunnassa vallitsevia stereotyyppistä käsityksiä naisten kyvyistä ja ominaisuuksista. Segregaatiota lisää myös se, että naiset ovat statukseltaan alemmassa asemassa ja huonommin palkattuja, vaikka työskentelisivätkin miesten kanssa samalla ammattialalla. Tutkielma pohjautuu tekijän vuonna 1998 julkaistuun samannimiseen'kidaan (Melkas & Anker, 1998). Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat työelämän tilastot ja ammattiluokitusjärjestelmät. Segregaatiotutkimuksen metodologian osalta keskeisiä lähteitä ovat teokset Siltanen, Jarman & Blackburn, 1995 sekä Anker, 1998.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: naisen asema - työelämä
segregaatio - työmarkkinat
Pohjoismaat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record