EU ja yritysten yhteiskuntavastuu : käsiteanalyyttinen tutkimus yritysten yhteiskuntavastuun diskurssista uuliberalismin valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13083
Title: EU ja yritysten yhteiskuntavastuu : käsiteanalyyttinen tutkimus yritysten yhteiskuntavastuun diskurssista uuliberalismin valossa
Author: Palm, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
URI: http://hdl.handle.net/10138/13083
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suuryritysten vallan kasvusta käytävä keskustelu on saanut 1990-luvulta asti uutta puhtia yrityksen yhteiskuntavastuun, CSR (corporate social responsibility), ideasta ja sen sisällään pitämästä itsesääntelystä. CSR toistuu yhä useammin myös hallitusten ja kansainvälisten organisaatioiden ohjelmissa. Euroopan unioni on erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan ottanut näkyvän roolin CSR:n edistäjänä. Vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun ja itsesääntelyn tukeminen on yhdistetty uusliberalismiin, mutta sitä on tulkittu myös vastareaktiona taloudellisen globalisaation aiheuttamiin ristiriitoihin. Nämä trendit tuovat mieleen Karl Polanyin kuvaileman talouden sääntelyn purkamisen ja uudelleensääntelyn kaksoisliikkeen. Tässä tutkimuksessa kysytään, onko EU:n yritysten CSR-toiminta osa Polanyin kuvailemaa suojelevaa liikettä – uusliberaalin globalisaation vastainen liike, jonka pyrkimyksenä on parempi taloudellisen globalisaation hallinnan järjestelmä? Vai onko sittenkin kyse ensimmäisestä, talousliberalistisesta liikkeestä, jonka tarkoitus on pohjimmiltaan globaalin kapitalismin levittäminen yhä laajemmalle ja syvemmälle yhteiskuntajärjestelmiin? Onko CSR:ssä sittenkin kyse vain retorisesta uusliberalismin sumuverhosta? Polanyin kuvaileman kaksoisliikkeen ja hänen markkinaliberalismin kritiikkinsä lisäksi tutkielman viitekehyksen muodostaa Stephen Gillin uusgramscilainen hegemoniateoria ja hänen näkemyksensä uuskonstitutionalismista. Tutkielmassa hyödynnetään myös mm. diskursiivisen muodostelman, markkinasivilisaation sekä vallan ja toimijuuden käsitteitä. Tutkimuksessa analysoidaan vuosien 1998 ja 2006 välisenä aikana EU:n toimielinten tuottamia CSR:ää koskevia asiakirjoja. Aineistoon sisältyy useita Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston asiakirjoja sekä keskeisin CSR:ää käsittelevä Euroopan parlamentin raportti. Lisäksi tarkastellaan myös muutamaa EU:n puheenjohtajamaan järjestämää CSR-konferenssia niitä koskevien dokumenttien avulla. Aineistosta paikannetaan erilaisia toiminnan ja vastuun tunnuspiirteitä käsiteanalyysin avulla sivuten joitakin diskurssianalyyttiselle pohdinnalle tyypillisiä lähtöoletuksia. Analyysi kuvaa kuinka uusliberalistinen, vaihtoehdottomuuden diskurssi hallitsee EU:n yhteiskuntavastuun keskustelua. Diskurssi ottaa annettuna uusliberalistisen globalisaation, ja vaihtoehdotonta markkina- ja globalisaatiodiskurssia uusinnetaan ja legitimoidaan asiakirjasta toiseen. Diskurssi kuitenkin eroaa 1980-luvun ja 1990-luvun alun ”radikaalista” uusliberalismista huomioimalla sosiaalisen suojelun ja tukemisen. Globalisaatiokriittinen liikehdintä on asettanut uudenlaisia reunaehtoja globaalista taloudesta käytävälle keskustelulle. Susanne Soederbergin kuvaileman uuden kansainvälisen finanssiarkkitehtuurin myötä alkaa CSR-diskurssi hahmottua osana laajempaa kokonaisuutta. Sen sijaan, että CSR olisi pyrkimys luoda todellisia globalisaation hallinnan välineitä, se näyttäytyy tutkimuksen perusteella reaktiona Washington-konsensuksen epäonnistumiseen ja uusliberalistisen projektin legitimaatiokriisiin. Tutkimuksessa esitetään, että CSR:n diskurssissa on kyse poliittisesta pyrkimyksestä pysäyttää Polanyin kuvaama protektionistinen vastaliike ja sääntelyn synty. Diskurssi luo vaikutelman taloudellisen globalisaation iskujen pehmentämisestä ja suojelee samalla vallitsevaa järjestystä vastaliikkeiltä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yritykset
yhteiskuntavastuu
uusliberalismi
hegemonia
Euroopan unioni
EU


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record