Itsestään selvä työ? Palkkatyön merkityksen rakentuminen julkisuudessa sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13084
Title: Itsestään selvä työ? Palkkatyön merkityksen rakentuminen julkisuudessa sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta
Author: Kantola, Minna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2002-09-25
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13084
Thesis level: master's thesis
Abstract: Opinnäytetyössä tarkastellaan työn kulttuurisen merkityksen rakentumista julkisessa keskustelussa sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on arkinen ajattelu historiallisessa ja sosiaalisessa kontekstissaan; miten tieteellinen tieto ja kulttuurinen perimä vaikuttavat toimittajien tulkintoihin työyhteiskunnasta ennen ja jälkeen 1990-luvun laman. Tavoitteena on hahmottaa käsitteistä ja kielikuvista rakentuvia tulkintakehikkoja, joiden pohjalta esitetään tulkinta aineistossa heijastuvasta työn sosiaalisesta representaatiosta. Aineistona on yhteensä 30 Helsingin Sanomien artikkelia vuosilta 1986 ja 1996. Materiaali on kerätty ja analysoitu noudattamalla etnografisen sisällönanalyysin periaatteita. Tuloksena esitetään ensinnäkin 8 erilaista käsitekehikkoa, joiden puitteissa työstä ennen ja jälkeen laman kirjoitettiin. Kehikot asetetaan niissä heijastuvien tieteellisten lähteiden ja ihmiskäsitysten pohjalta kahdelle eri ulottuvuudelle. Taloudellisrationaalisen ulottuvuuden kannanotot nimetään vääjäämättömyys- ja moraalipuheeksi, joilla toimittajat korostavat rationaalisten toimijoiden sopeutumista vääjäämättömään muutokseen sekä velvollisuutta työhön. Psykologisemotionaalisen ulottuvuuden kannanotot nimetään huolipuheeksi, jolla toimittajat korostavat yksilön tuntemuksia muutoksen puristuksessa sekä oikeutta työhön. Keskustelu kahdella ulottuvuudella tulkitaan työn poleemiseksi representaatioksi. Toiseksi tarkastellaan toimittajien käyttämää kuvakieltä, jolla he alleviivaavat kannanottojaan.Tuloksena nostetaan esiin liikkeen ja pysähdyksen käsitepari, johon liittyviä ilmaisuja kytketään artikkeleissa eri ulottuvuuksien väittelevään ainekseen varioimalla mm. liikkeen suuntaa tai nopeutta. Havaintojen pohjalta esitetään tulkinta työn hegemonisesta representaatiosta. Liikkeen ja pysähdyksen käsiteparin – representaation kuvallisen ytimen – ympärille rakentuvat kielikuvat konkretisoivat työyhteiskuntaan liittyvää abstraktia uhkaa: kun palkkatyö mielletään liikkeeksi, sen ulkopuolelle jäämisen tai joutumisen katsotaan johtavan pahimmillaan totaaliseen pysähdykseen. Palkkatyöllä taataan itsenäinen toimeentulo ja sitä kautta arvostettu yhteiskunnallinen asema, mikä on liikkeen ja pysähdyksen kielikuvassa naturalisoitunut itsestään selvyydeksi. Samalla konkretisoidaan työttömyys pysähdykseksi, joka johtaa taloudelliseen riippuvuuteen ja huonoon yhteiskunnalliseen asemaan. Julkisuuden on katsottu lamanjälkeisissä olosuhteissa vaalineen palkkatyön ideologiaa – ideologiaa työstä itsekunnioituksen ja osallisuuden lähteenä - ja tarjonneen sitä niillekin, jotka ovat jääneet pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Näkemys heijastaa tutkielman aineiston työn sosiaalisen representaation hegemonista ydintä: palkkatyön lähes itsestäänselvyydeksi naturalisoitunutta merkitystä väylänä arvostettuun yhteiskunnalliseen asemaan ei tässä aineistossa juurikaan kyseenalaisteta. Palkkatyön ideologian voimakkuus ja sitkeys havainnollistuu siinä, miten aineiston representaation ulottuvuuksien väittelevä aines kiertyy palkkatyön itsestäänselvyyden – työn sosiaalisen representaation sitkeän kuvallisen ytimen ympärille. Keskeiset lähteet: Alasuutari, P. (1996), Altheide, D.L. (1996), Honkanummi, E. (2002), Moscovici, S. (esim. 1988; 2000), Sounela, R. (2001).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: palkkatyö
sosiaaliset representaatiot
julkisuus
1990-luvun lama


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record