Tuloksellinen suorittaja? : Tapaustutkimus tulosohjauksen käytännön toteuttamisesta valtion liikuntasektorilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13094
Title: Tuloksellinen suorittaja? : Tapaustutkimus tulosohjauksen käytännön toteuttamisesta valtion liikuntasektorilla
Author: Seikkala, Lotta Johanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13094
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomessa alettiin 1980-luvun puoli välin jälkeen viedä eteenpäin ohjelmallista julkisen sektorin uudistuspolitiikkaa. Uudistushankkeista ehkä merkittävämmäksi toiminnalliseksi uudistukseksi muodostui tulosohjausuudistus. Sen tavoitteena oli löytää oikea tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavien tulosten välillä sekä tuoda virastoille toivottua liikkumatilaa voimavarojen käytössä ja toimintatapojen valinnassa. Liikuntahallinto on kehittynyt valtionhallinnossa tapahtuneiden muutoksien suuntaisesti ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on ollut aina leikkauspisteensä liikuntakulttuurin kehityksen kanssa. Tämän vuoksi myös liikuntasektorilla alettiin toteuttaa tulosohjausuudistusta valtionhallinnon mukaisesti. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan tulosohjauksen käytännön toteuttamista valtion liikuntasektorilla sekä sitä eroaako kohdetason näkökannat ministeriötason luomista oletuksista tulosohjauksen toteuttamisessa. Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on vastata kolmeen seuraavaan tutkimuskysymykseen: Mikä on opetusministeriön ohjauksen suhde liikuntasektorin tasoille ja miten ohjaus vaikuttaa alempien tasojen toimintaan?, onko päätöksenteko jakautunut eri tasoille ja ilmeneekö työnjaossa epäselvyyksiä tai päällekkäisyyksiä? ja miten arviointi on järjestetty, tukeeko se tavoitteita ja noudattavako arviointikriteerit hyvän tulosmittarin ominaisuuksia? Kysymysten avulla paneudutaan sekä lajiliittotason näkökantoihin tulosohjauksen toteuttamisesta että ministeriötason luomaan tulosohjauksen toteuttamisen strategiaan. Tutkielman avulla pyritään luomaan uutta tietoa tutkimusaiheesta sekä tarjoamaan liikuntasektorille välineitä tulosohjauksen kehittämiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu valtionhallintoon käyttöönotetusta tulosohjausuudistuksesta sekä valtiovarainministeriön luomista tulosohjauksen terävöittämisen piirteistä. Keskeisin teoreettisen viitekehyksen aineisto koostuu valtiovarainministeriön julkaisuista. Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty pääosin teemahaastattelujen avulla, mitkä toteutettiin valtakunnallisissa lajiliitoissa loka-joulukuussa 2005. Teemahaastatteluiden avulla pyrittiin saamaan yksityiskohtaista tietoa tulosohjauksen toteuttamisesta käytännössä sekä löytää niitä ongelmakohtia, joiden avulla liikuntasektorin hallinnollista uudistamista voidaan edelleenkin kehittää. Empiirinen aineisto osoitti, että kohdetason näkemykset tulosohjauksen toteuttamisesta olivat jossain määrin ristiriitaisia ministeriötason luomien olettamuksien kanssa. Itse tulosohjaus koettiin sopivaksi ohjausmuodoksi valtion liikuntasektorille, mutta sen toteuttamisen piirteet saivat puolestaan kritiikkiä. Merkittäviksi ongelmakohdiksi liikuntasektorin tulosohjausmallissa havaittiin vuorovaikutteisen ja sopimusajatteluun perustuvan ohjauksen puute, epäselvyys tulosarvioinnin vaikutuksesta päätöksentekoon sekä se, että ministeriötasolta ei välity riittävän selvää kuvaa tavoitelluista tulosohjauksen piirteistä ja niiden merkityksistä tulosohjauksen toteuttamiselle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: liikuntapolitiikka
uudistukset
tulosohjaus
valtionhallinto
urheiluhallinto
tulosvastuu
tulokset - mittaaminen
Opetusministeriö
toimialajärjestöt
Suomen liikunta ja urheilu
Olympiakomitea
Nuori Suomi
Suomen Kunto ry
lajiliitot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record