Juniorilentopalloilijoiden valmentajien johtamistavat

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/13155
Titel: Juniorilentopalloilijoiden valmentajien johtamistavat
Författare: Eerola, Riikka
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2003-05-05
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/13155
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella C-ikäisten eli alle 15-vuotiaiden lentopalloa harrastavien nuorten haluamaa valmentajan johtamistapaa ja sitä oliko valmentajien johtamistavassa eroja urheilijoiden taustekijöiden mukaisesti. Tutkimuksessa selvitettiin myös urheilijoiden tyytyväisyyttä valmentajan johtamistapaan. Urheilijoiden haluamaa ja arvioimaa val-mentajien johtamistapaa ja sen vaikutusta urheilijoiden tyytyväisyyteen tarkasteltiin Pathanai Chelladurain 1978 kehittämän Multidimensional Model of Leadership –mallin sekä Chelladurain ja S.D. Salehin vuonna 1978 kehittämän Leadership Scale for Sports eli LSS-mittarin avulla. Mittari jaottelee valmentajan johtamistavan viiteen ulottuvuuteen: opetustoiminta, myönteinen palaute, sosiaalinen tuki, demokraattisuus ja autokraattisuus. Aineisto hankittiin kyselylomakkeilla ja se koostui 55 lentopallojoukkueesta. Urheilijoita oli aineistossa kaikkiaan 403 ja heidän ikäjakaumansa oli 12-15 vuotta. LSS-mittarin rakennetta tarkasteltiin faktori- ja reliabiliteettianalyysien (Cronbachin alfa) avulla. Valmentajan johtamistapojen saamia arvoja tarkasteltiin keskiarvoina ja eroja urheilijoiden haluaman ja arvioiman valmentajan johtamistavan välillä tarkasteltiin T-testin avulla. Urheilijoiden tyytyväisyyden yhteyttä halutun ja arvioidun valmentajan johtamistavan eroon tarkasteltiin korrelaatiokerrointen ja T-testien avulla. Tarkastelun yksikkönä olivat yksittäiset urheilijat ja valmentajat ei joukkue. LSS-mittarin sisäinen rakenne oli pääpiirteissään sama kuin aiemmissakin tutkimuksissa. Jotkin väittämät eivät latautuneet voimakkaimmin juuri omalle faktorilleen, mutta kyseiset väittämät saivat kuitenkin kohtalaisia arvoja myös omalla ulottuvuudellaan. Autokraattisuus-ulottuvuuden reliabiliteettiarvot olivat alhaiset. Valmentajat olivat urheilijoita kilpailupainotteisempia. Urheilijat halusivat valmentajansa painottavan kaikkia muita johtamistavan ulottuvuuksia paitsi autokraattisuutta enemmän kuin he arvioivat valmentajansa tekevän. Urheilijat halusivat valmentajaltaan eniten myönteistä palautetta, mutta suurin ero urheilijoiden haluamassa ja arvioimassa valmentajan johtamistavassa oli ulottuvuudella demokraattisuus. Urheilijoiden taustatekijöistä sukupuoli, lentopalloharrastuksen kesto ja tavoite lentopallossa vaikuttivat urheilijoiden haluamaan valmentajan johtamistapaan. Joukkueen taso (sijoittuminen kilpasarjassa) ei aiheuttanut tilastollisesti merkitsevää eroa pelaajien arvioimaan eikä haluamaan valmentajan johtajuustyyliin. Muutostoiveen suuruuden ja tyytyväisyyden yhteys oli ristiriitainen. Urheilijan suuri muutostoive selitti urheilijan tyytymättömyyttä. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Chelladurai, P. (1990). Leadership in sports: a review. International Journal of Sport Psychology, 21, 328 - 354. Carron, A. V. (1980). Social psychology of sport. Ithaca: Mouvement Publications.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: johtaminen
lentopallo
joukkueurheilu


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.03Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post