Viihdyttäjiä ja tiedonvälittäjiä : suomalaisten viihdetoimittajien ammatillinen omakuva

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Henttonen, Sara
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:06:43Z
dc.date.available 2009-09-08T10:06:43Z
dc.date.issued 2008-04-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13169
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisia viihdetoimittajia. Tavoitteena on selvittää, millaisia ovat heidän ammatilliset omakuvansa ja käsitykset omasta työstään. Viihdetoimittajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa viihdelehtien toimittajia sekä iltapäivälehtien viihdetoimituksissa työskenteleviä toimittajia. Keskityn tutkielmassani iltapäivälehtiin ja viihdelehtiin, vaikka viihdejournalismia toki esiintyy myös muissa lehdissä sekä televisiossa, radiossa ja internetissä. Rajauksen perusteena on viihdejuttujen erityisen näkyvä asema juuri viihde- ja iltapäivälehdissä. Toinen kiinnostuksen kohde tutkielmassa on viihdetoimittajien työssä mahdollisesti tapahtunut muutos. Pyrin selvittämään, onko viihdetoimittajien työ muuttunut viime vuosina ja jos on, niin millä tavoin. Taustalla on oletus siitä, että viihdejournalismi on 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa muuttunut. Tutkielman aineisto koostuu kahdeksasta viihdetoimittajan teemahaastattelusta. Tämän haastatteluaineiston analyysista koostuu tutkielman empiirinen osa. Työn teoreettisessa osassa määrittelen lähdekirjallisuuden avulla, mitä viihdejournalismi on ja millainen on sen suhde niin sanottuun perinteiseen journalismiin ja sen määritelmään. Esittelen myös viihdejournalismin historiaa erityisesti Suomessa. Lisäksi käsittelen lyhyesti tabloidisaatiosta ja viihteellistymisestä käytävää keskustelua. Viihdejournalismin määrittelyn ohella käyn tutkielmassani läpi toimittajia ja journalistista työtä käsitteleviä tutkimuksia. Keskeisiä lähteitä tässä ovat hollantilaisia viihdetoimittajia haastatelleen Mark Deuzen sekä amerikkalaisia viihdelehtien toimittajia haastatelleen S. Elizabeth Birdin tutkimukset. Haastatellut viihdetoimittajat pitävät viihdejournalismia osana journalismia ja samastuvat siten ennen kaikkea toimittajiin ammattikuntana. Heidän ammatillinen omakuvansa sijoittuu kuitenkin perinteisen tiedonvälityksen ja viihdyttämisen välimaastoon. Käsitys journalismista on hyvin käytännönläheinen. Keskeiseksi ihanteeksi nousee juttujen totuudellisuus. Viihdetoimittajien mainitsemat ammatilliset ihanteet ovat hyvin samanlaisia kuin toimittajilla yleensä. Tärkeimmäksi motiiviksi viihdetoimittajan työn valitsemiselle nousee kuitenkin työn hauskuus. Tämä auttaa myös kestämään oman ammatin alhaista arvostusta. Aineiston perusteella viihdejournalismi on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ”kovempaan” suuntaan. Uutispainotteisuus on lisääntynyt. Keskeinen syy tähän on ollut haastateltujen mielestä kilpailun kiristyminen viihdejournalismin markkinoilla. Osa haastatelluista on tämän vuoksi joutunut pohtimaan uudelleen ammatillista omakuvaansa viihdetoimittajana. en
dc.language.iso fi en
dc.subject journalismi en
dc.subject populaarijournalismi en
dc.subject viihdejournalismi en
dc.subject lehdistö en
dc.subject sanomalehdet en
dc.subject viihdelehdet en
dc.subject viihteellistyminen en
dc.subject tabloidisaatio en
dc.subject toimittajat en
dc.subject viihde en
dc.subject iltapäivälehdet en
dc.subject ammatti-identiteetti en
dc.title Viihdyttäjiä ja tiedonvälittäjiä : suomalaisten viihdetoimittajien ammatillinen omakuva en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record