The Wage Curve : Evidence from the Finnish Metal Industry

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Pekkarinen, Tuomas
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:07:01Z
dc.date.available 2009-09-08T10:07:01Z
dc.date.issued 1999-09-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13189
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Työssä estimoidaan palkkakäyrä suomalaisella metalliteollisuuden paneeliaineistolla vuosilta 1991-95. Selitettävänä muuttujana käytetään kolmea erilaista tuntipaikan mittaria. Työttömyysmuuttujana käytetään seutukunnittaista työttömyysastetta. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvua kontrolloidaan jakamalla työttömyysaste lyhyt- ja pitkäaikaistyöttömyydeksi. Myös aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutus huomioidaan lisäämällä palkkayhtälöön selittäjäksi alueellinen paikkaperustein tukitöihin sijoitettujen työntekijöiden osuus työvoimasta. Tulokset osoittavat, että tuntipaikat ovat joustavia alueellisen työttömyysasteen suhteen. Pitkäaikaistyöttömyys nostaa tuntipalkkoja ja aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet laskevat niitä. Näiden yhdistetty vaikutus paikkoihin on nolla. Tuntipalkkojen joustavuus johtuu kiinteiden aikapaikkojen herkkyydestä työttömyysasteen suhteen. Urakkapalkat ovat täysin joustamattomia työttömyysasteen suhteen. Yhtälöllä, jossa selitettävänä muuttujana on aikapalkan logaritmi ja selittäjänä logaritmoitu seutukunnan työttömyysaste, joka on korjattu siten, että pitkäaikaistyöttömät on poistettu työttömien joukosta sekä työvoimasta ja tukityöllistetyt laskettu työttömiksi, estimoidaan metalliteollisuuden paikkakäyrän kulmakertoimeksi -0.04. Palkkakäyrän kulmakertoimen suuruus ja merkitsevyys vaihtelee paljon eri osaryhmien välillä. Miesten tuntipaikat ovat selvästi joustavampia työttömyysasteen suhteen kuin naisten. Tuntipaikkojen työttömyysjousto laskee myös työntekijän iän kasvaessa. Paikat ovat joustavampia tiheästi asutuilla seuduilla. Yhtälöissä kontrolloidaan ei-havaittavia alueellisia ja yksilöllisiä vaikutuksia. Työssä tarkastellaan myös keskihajonnan estimaattien harhaa, joka aiheutuu, kun yksilötason paikkamuuttujaa pyritään selittämään aggregaattitason työttömyysmuuttujalla. Tämä harha ei osoittaudu merkittäväksi tehtyjen johtopäätösten kannalta. Funktiomuotoa tarkastellaan lisäämällä paikkayhtälöön työttömyysasteen polynomitermejä sekä rajoittamattomalla dummy-muuttuja-spesifikaatiolla. Log-lineaarisessa spesifikaatiossa pitäydytään, jotta vertailtavuus aikaisempiin palkkakäyrä tuloksiin säilyisi. Työttömyysasteen mahdollisen endogeenisyyden vaikutusta tuloksiin tarkastellaan myös lisäämällä yhtälöön erilaisia instrumenttimuuttujia. Työ sisältää lyhyen katsauksen palkkakäyrää käsittelevään kirjallisuuteen. Myös suomalaisen metalliteollisuuden palkanasetantaa kuvaillaan lyhyesti. Työn lopussa on katsaus paikkakäyrän teoreettista tulkintaa koskevaan kirjallisuuteen ja esimerkkinä paikkakäyrän selittävästä mallista esitetään yksityiskohtaisemmin Blanchflowerin ja Oswaldin (1994) tehokkuuspalkkamalli. en
dc.language.iso fi en
dc.subject palkkajärjestelmät - työllisyys en
dc.subject aikapalkka - työttömyys en
dc.title The Wage Curve : Evidence from the Finnish Metal Industry en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record