Tulopoliittisten sopimusten argumentointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13243
Title: Tulopoliittisten sopimusten argumentointi
Author: Wilenius, Ulla-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-11-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13243
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma on analyysi tulopoliittisten sopimusten argumentoinnista ja sen muutoksista päivälehdistössä käydyn keskustelun pohjalta koskien vuosina 1995 ja 1997 tehtyjä tulopoliittisia sopimuksia. Tutkimusongelmana on tulopoliittisten sopimusten argumentoinnin ja vasta-argumentoinnin analyysi kahdessa eri sopimuspoliittisessa tilanteessa, jolloin analyysillä etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin: Mitä tavoitteita on argumentoinnin taustalla? Löytyykö eri organisaatioille tyypillistä argumentaatiota? Tapahtuuko argumentoinnissa muutosta prosessin edetessä, esimerkiksi niiden konvergoituniista? Lisäksi tarkastelen argumenttien mahdollista muutosta erilaisissa konteksteissa vuosina 1995 ja 1997. Tutkimuksen viitekehys muodostuu seuraavasti: Suomalaisessa tulopolitiikassa on havaittavissa selkeä retorisen toiminnan logiikka ja diskursiivinen perinne tämän politiikan teossa. Retorinen toiminta on osa tulopolitiikkaa. Näin on todennut Timo Kyntäjä tutkimuksessaan "Tulopolitiikka Suomessa", Helsinki 1993. Molemmat analyysin kohteena oleva tulopoliittiset sopimukset olivat ns. kolmikantasopimuksia, koska tosiasiallisella myötävaikuttaja oli myös valtio työmarkkinajärjestöjen rinnalla. Tästä syystä tarkastelun kohteena ovat siis työnantajajärjestöjen, työntekijäjärjestöjen sekä myös valtion kannanotot. Nämä metodologiset viitekehykset ovat Timo Kauppisen korporatisniia koskeva tutkimus ja Philip G Cemyn strukturaaliprosessiteoria. Tutkimusaineistona ovat päivälehdistöstä kootut lehtileikkeet kumpaakin sopimuskierrosta edeltäneeltä ajalta yhteensä 427 kappaletta. Ne jakaantuivat vuosien 1996-1997 tulopoliittista sopimusta koskevaan aineistoon ja vuosien 1998-1999 tulopoliittista sopimusta koskevaan aineistoon. Edellisiä artikkeleita oli 209 kappaletta ja jämnimäisiä 218 kappaletta. Tutkielmassa on analysoitu niitä artikkeleita, joissa on käsitelty osapuolten tulopoliittista argumentointia. Analysoituja artikkeleita on edellistä sopimusta koskevia 108 kappaletta ja jämmmäistä koskevia 128. Nämä artikkelit on yksilöity tekstin yhteydessä ja todettu ryhmänä lähdeluettelossa. Artikkeleihin ovat viittaukset keskustelun analysointia koskevassa luvussa. Kumpaakin sopimuskautta edeltävää lehdistökeskustelua olen analysoinut erikseen kronologisessa jäestyksessä ja samalla olen poiminut aineistosta ne artikkelit, jotka käsittelevät tulopoliittista argumentointia. Tämä aineisto on jaettu kolmeen ryhmään: 1) työnantajapuolen, 2) työntekijäpuolen ja 3) valtion taholta tulleet argumentit. Tiivistettynä vastaukset tutkimusongelmaksi asetettuihin kysymyksiin ovat seuraavat: Tulopoliittisten neuvottelujen argumentointi muuttuu yleistaloudellisen tilanteen mukaan. Työttömyyden alentamisen argumentointi korostuu työntekijäjädestöillä ja valtion edustajilla, kun työttömyys on korkeampi. Valtion ja Suomen Pankin alhaisen inflaation argumentointi kilpailukyvyn säilyttämiseksi on niiden vakiolinjaus. Taloudellisen tilanteen ollessa parempi lisääntyvät työntekijäjärjestöjen taholla paitsi tietenkin palkkavaatimukset, hallituksen sosiaalipolitiikkaan kohdistuvat vaatimukset. Työnantajajärestöjen tavoitteissa erot julkisuudessa eivät tule näkyviin selkeinä muutoksilla. Kun ne arvioivat tulopoliittisen ratkaisun tarkoituksenmukaisuutta, niiden tavoitteissa työrauha ja palkkaratkaisun maltillinen taso kytkeytyvät toisiinsa. Työnantajajärjestöjen tupoargumentointi pohjautuu sekä sopimus- että yhteiskuntapoliittisen kokonaistilanteen arviointiin. Osapuolten argumenttien konvergoitumisessa on luonnolliset rajat. Niiden vastakkaisuus säilyy ja vastakkainasettelu odottaa sopimuksen määräajan päättymistä. Osapuolet lähtevät sopimukseen omien organisaatioittensa ideaaliargumentein.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tulopoliittiset sopimukset
argumentointi
1996-1997
1998-1999


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record