Inverkan av ofrivillig barnlöshet på kvinnors självkänsla

Show simple item record

dc.contributor.author Holmberg, Marinella
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:10Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:10Z
dc.date.issued 2005-12-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13261
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Infertilitet, dvs. ofrivillig barnlöshet, är ett problem som har blivit allt vanligare under de senaste åren. Antalet ofrivilligt barnlösa par i Finland uppskattas till 35.000. Infertiliteten innebär en stor sorg för de flesta som drabbas. Många författare hävdar att infertiliteten även kan ha negativa följder för speciellt kvinnans självkänsla. Kvinnors självkänsla är traditionellt förankrad i hemmiljön. Alla kvinnor förväntas vilja ha barn och många anser att barnafödande och skötsel om barnen hör till kvinnans uppgifter. I samhället kan man finna attityder enligt vilka en kvinna är en kvinna först då hon är mor. Det finns ett tryck som gör att kvinnor som inte får barn kanske känner sig misslyckade. De kanske känner att de inte klarar av att uppfylla de förväntningar som ställs på dem då de inte klarar av någonting som alla andra kvinnor klarar. Förmågan att få barn hänger också nära samman med kvinnans könsidentitet. Infertiliteten kan därmed för kvinnan innebära ett misslyckande i kvinnorollen. Syftet med denna forskning var att undersöka om ofrivillig barnlöshet kan inverka negativt på kvinnors självkänsla. Frågor av intresse var om ofrivilligt barnlösa kvinnor känner sig misslyckade som kvinnor samt om könsinriktningen har någon inverkan på huruvida självkänslan påverkas av infertiliteten eller inte. Undersökningen var kvantitativ. Ofrivilligt barnlösa kvinnor som hade sökt hjälp mot barnlösheten vid en barnlöshetsklinik jämfördes med gravida kvinnor som besökte en mödrarådgivningscentral. Frågeformulär innehållande bl.a. Rosenbergs (1965) mätare av självkänsla, Self-Esteem Scale, samt Bems (1981) mätare av androgynitet, Sex Role Inventory, användes. Dessutom användes en skala som mätte kvinnlig självkänsla, dvs. hur kvinnorna uppfattade sig själva som kvinnor. De ofrivilligt barnlösa kvinnorna skilde sig inte statistiskt signifikant från jämförelsegruppen då det gällde allmän självkänsla. Däremot hade de ofrivilligt barnlösa kvinnorna lägre kvinnlig självkänsla än de gravida kvinnorna i jämförelsegruppen. Detta skulle tyda på att ofrivillig barnlöshet kan försämra den kvinnliga självkänslan. I fråga om androgynitet skilde sig grupperna inte åt. De viktigaste källorna är: Abbey, Andrews & Halman 1992; Masreliez-Steen & Modig 1987; Hedström & Persson 1989 och Kyyrönen 1983. en
dc.language.iso swe
dc.subject lapsettomuus fi
dc.subject hedelmättömyys fi
dc.subject itsetunto fi
dc.subject minäkuva fi
dc.subject sukupuoli-identiteetti fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject barnlöshet sv
dc.subject infertilitet sv
dc.subject självkänsla sv
dc.subject jagföreställning sv
dc.subject könsidentitet sv
dc.subject identitet sv
dc.subject kvinnor sv
dc.title Inverkan av ofrivillig barnlöshet på kvinnors självkänsla sv
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record