Elävien kirjoissa – kertojien joukossa : Pakolais-ja turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajien omaelämäkertojen narratiivista tarkastelua – näkökulmana identiteetti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13271
Title: Elävien kirjoissa – kertojien joukossa : Pakolais-ja turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajien omaelämäkertojen narratiivista tarkastelua – näkökulmana identiteetti
Author: Nopanen, Tuulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-03-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/13271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millaisia kertomuksia identiteeteistä entisen Jugoslavian ja Lähi-idän alueilta Suomeen tulleiden pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajien omaelämäkerroista oli löydettävissä. Tutkimuskysymykseni piti sisällään sen, miten pakolais- tai turvapaikanhakijataustainen henkilö oli omaelämäkerrassaan jäsentänyt elämäänsä, sen eri tapahtumia ja sitä kautta viime kädessä omaa identiteettiään dramaattistenkin elämänvaiheiden läpi. Suurimmalla osalla aineistoni kirjoittajista oli niin ikään takanaan joko vaino- tai kidutuskokemusten, sota-ajan, maanpaon tai maanpaon jälkeisen elämän aiheuttamia dramaattisia elämänvaiheita. Syvennyin tutkielmassani myös siihen, miten näistä dramaattisista elämänvaiheista oli selvitty nyttemmin Suomessa asuttaessa ja miten niistä oli kerrottu eteenpäin omaelämäkerrallisessa kontekstissa. Tutkimusaineistonani käytin Laura Huttusen vuonna 1997 keräämää maahanmuuttajien omaelämäkerta-aineistoa. Kyseinen aineisto oli kerätty maahanmuuttajille suunnatun kirjoituskilpailun pohjalta ja siihen oli osallistunut kokonaisuudessaan 73 omaelämäkerran kirjoittajaa. Rajasin tästä kokonaisaineistosta tutkielmassani esitetyn valintaprosessin seurauksena omaksi aineistokseni viisi entisen Jugoslavian ja viisi Lähi-idän alueilta Suomeen tulleen pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisen henkilön omaelämäkertaa. Narratiivisuus toimi tutkielmassani sekä osana työn teoriapohjaa että luku- ja lähestymistapana aineistoni kertomuksiin. Näin narratiivisuuden mielekkääksi tekstien analysointitavaksi sen vuoksi, että konkreettisten tapahtumakulkujen lisäksi se pystyi pureutumaan kirjoittajan omaelämäkerrassaan käyttämiin kerronnantapoihin sekä hänen tekstissään eri asioille antamiin merkityksiin. Lisäksi aineiston konkreettisen käsittelyn osalta sovelsin tutkielmassani Amanda Coffeyn ja Paul Atkinsonin (1996) hahmottelemaa teema-analyysin mallia. Tutkielmassani keskeisellä sijalla toimineen identiteetin käsitteen ymmärsin puolestaan pitkälti Stuart Hallin (1999) ei-essentialistista, kielen avulla konstruoitua sekä ainaisen muutosprosessin tilassa elävää näkemystä mukailleella tavalla. Hallin käsitys identiteetistä sivusi läheltä myös Benedict Andersonin (1983) tapaa ymmärtää identiteetit ja erot sosiaalisesti tuotetuiksi ja kielen avulla hahmotelluiksi rakennelmiksi – ei niinkään joiksikin muuttumattomiksi tai valmiina annetuiksi tosiasioiksi. Tutkielmani analyysivaiheen tuloksena pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten kirjoittajien teksteistä piirtyi esiin hyvin erilaisia tapoja tuottaa ja kuvata omaa kertomusta identiteetistä. Nämä identiteettikertomukset olivat suuntautuneet nimenomaisesti kirjoittajien etnisten identiteettien kuvaamiseen. Pääosin kirjoittajien kertomukset ryhmittyivät neljän eri kategorian alle: kertomuksiin diasporisista maailmassa elämisen asennoista ja identiteeteistä, kertomuksiin transnationaaleista, maailmankansalaisen identiteeteistä, kertomuksiin pysyväluonteisen diasporan muovaamista identiteeteistä ja kertomuksiin etnisesti määrittyneistä, uhri-identiteeteistä. Yhteistä näille erilaisille kertomuksille oli se, että niissä esiin hahmotellut kuvaukset identiteeteistä olivat sidotut tiettyyn aikaan ja paikkaan. Tätä kautta mielsin niiden nivoutuvan osaksi laajempaa sosiaalitieteellistä keskustelua yhteiskuntaan kiinnittymisestä ja kuulumisesta – jäsenyyden tematiikasta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: identiteetti
etninen identiteetti
elämäkerrat
omaelämäkerrallisuus
kertomukset
narratiivisuus
pakolaiset
turvapaikanhakijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record