Changing names and identities - case from Varma-Sampo to Varma

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära sv
dc.contributor.author Aaltonen, Suvi
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:23Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:23Z
dc.date.issued 2006-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13275
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän työn aiheena on organisaation identiteetti ja mahdollisuus sen muutokseen muuttamalla organisaation nimeä. Tarkoitus on, eri tulkintojen kautta, tutkia mikä organisaation identiteetti on ja mitä se merkitsee organisaatiolle. Tätä selvennetään myöhemmin tapaustutkimuksella Varma-Sammon nimenmuutoksesta Eläkevakuutusyhtiö Varmaksi. Teoreettinen viitekehys on organisaatioista tehty tutkimus, joka selvittää miten identiteetti muodostuu ja vaikuttaa organisaatioon. Lisäksi tutkimus selvittää miten organisaation identiteettiä voidaan johtaa, sekä muutosviestinnän ja muutosjohtamisen tärkeyttä muutoksien aikana. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiriseen osaan. Teoreettinen osuus tarkastelee eri tutkijoiden näkemyksiä organisaation identiteettiin ja empiriinen osuus keskittyy tapaustutkimukseen yrityksen nimenmuutoksesta. Tutkimusmetodit ovat tietysti relevantti kirjallisuustutkimus, tutkimus Varman sisäisestä ilmapiiristä, kyselyt henkilökunnalle Varman Intranetissä sekä teemahaastattelut (strukturoimattomat). Tärkeimmät johtopäätökset liittyvät organisaation identiteetin joustavaan ja muuttuvaan luonteeseen, sekä muutosviestinnän tärkeään rooliin muutosten toteuttamisessa. Organisaation identiteetti muodostuu mm. imagosta, historiasta, organisaation tehtävästä ja luonteesta, joten se on altis muutoksille. Tutkimuksesta on myös pääteltävissä kuinka yrityksen nimenmuutoksen on mahdollista vaikuttaa ja vaikuttaakin organisaation identiteettiin. Empiirinen osuus osoittaa mitä johtajisto ja henkilökunta ajattelevat nimenmuutoksesta ja sen suhteesta yritykseen. Tärkeimmät lähteet ovat: Albert, S. & Whetten, D. A. (1985) 'Organizational Identity' in Cummings, L. L. & Staw, B. M. eds., Research in Organizational Behavior. An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, vol. 7 (1985), Jai Press, UK. Balmer, J. M. T. & Greyser, S. A. (2003) Revealing the corporation, Routledge, UK Ind, N. (1992) The Corporate Image: Strategies for effective identity programmes, revised edition, Kogan Page, UK. Markkanen, T.-R. (1999) Yrityksen identiteetin Johtaminen, WSOY, Finland. fi
dc.description.abstract The object of this study is organisational identity and the possibilities of changing it through changing the organisation's name. The purpose is, through different interpretations, to examine what organizational identity is and what it means to an organisation. This is farther examined in the case study of Varma-Sampo's name change to Mutual Pension Insurance Company Varma. Theoretical frame work is studies made of organisations, which examine how identity is formed and what is its impact on the organisation. The work examines how organisational identity can be influenced or managed, and the importance of change communication and change management within a company in times of change. The study is divided to theoretical and empirical sections. Theoretical part examines different researchers' views on organisational identity and the empirical part concentrates on case study on the name change of Mutual Pension Company Varma. Methods used are of course general literary study, examination of Varma's study of internal atmosphere, Intranet questionnaires to the personnel and theme (unformatted) interviews. The most important conclusions refer to the flexible and changeable nature of organisational identity and to the importance of change communication to a successful execution of organisational change. Organisational identity is formed by for example image, history, organisations mission and nature. Thus it is highly susceptible to change. The work also concludes that changing a company's name can and probably does have an influence on the organisational identity. The empirical part demonstrates how management and personnel view name change and its relationship with the company. Most significant sources are: Albert, S. & Whetten, D. A. (1985) 'Organizational Identity' in Cummings, L. L. & Staw, B. M. eds., Research in Organizational Behavior, An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, vol. 7 (1985), Jai Press, UK. Balmer, J. M. T. & Greyser, S. A. (2003) Revealing the corporation, Routledge, UK Ind, N. (1992) The Corporate Image: Strategies for effective identity programmes, revised edition, Kogan Page, UK. Markkanen, T.-R. (1999) Yrityksen identiteetin Johtaminen, WSOY, Finland. en
dc.language.iso en
dc.subject organisaatiot - identiteetti fi
dc.subject muutos - organisaatio fi
dc.subject organisaatioviestintä fi
dc.subject muutosviestintä fi
dc.subject johtaminen fi
dc.subject muutosjohtaminen fi
dc.subject organisational identity en
dc.subject identity change en
dc.subject change communication en
dc.subject change management en
dc.title Changing names and identities - case from Varma-Sampo to Varma en
dc.identifier.laitoskoodi 709
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.77Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record