Yhdeksän Illuusiota Objektiivisuudesta - Enneagrammi-näkökulma henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen organisaatioissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13280
Title: Yhdeksän Illuusiota Objektiivisuudesta - Enneagrammi-näkökulma henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen organisaatioissa
Author: Nurmala, Annika
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimus pyrkii arvioimaan Enneagrammi-persoonallisuusteorian käyttökelpoisuutta henkilökohtaisten viestintätaitojen ja -suhteiden kehittämisessä työympäristössä. Tätä tarkoitusta varten on tehty case-tutkimus. Enneagrammi-teoria jakaa ihmiset yhdeksään persoonallisuustyyppiin. Tyyppien ratkaisevin ominaisuus on perusmotivaatio, joka ohjaa ihmisen tapaa hahmottaa ympäristöään ja tulkita informaatiota. Enneagrammin mukaan myös ihmisen viestintätyyli riippuu pitkälti siitä, mikä hänen perusmotivaationsa eli Enneagrammityyppinsä on. Koska Enneagrammi on nykyisessä muodossaan verrattain uusi teoria, empiirinen Ennegrammitutkimus on tähän mennessä onnistunut validoimaan yhdeksän persoonallisuustyyppiä vain jossain määrin. Näin ollen Enneagrammia ei voida toistaiseksi pitää tieteellisesti todistettuna teoriana, eikä vakiintuneita operationaalisia työkaluja hypoteesien testaamiseksi ole saatavilla. Tämän työn yhteydessä tehty case-tutkimus on siten luonteeltaan subjektivistinen (eikä objektivistinen / nomoteettinen), sillä se pyrkii kuvaamaan, arvioimaan ja ymmärtämään Enneagrammin tarjoamia mahdollisuuksia viestinnän kehittämisessä. Case-tutkimus keskittyy paitsi yksilöllisiin viestintätyyleihin, myös toisaalta siihen, miten eri viestintätyylit vaikuttavat eri yksilöiden välisiin viestintäsuhteisiin. Näitä kahta näkökulmaa tutkitaan Enneagrammin tarjoamassa viitekehyksessä ja pyritään sitä kautta arvioimaan, onko Enneagrammista todellista hyötyä erilaisten viestintäsuhteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Aineistonkeruun kannalta olennaisin menetelmä on haastattelututkimus, joka tehtiin pareittain. Tutkimuksen tuloksena saadun materiaalin perusteella esitetään, että Enneagrammilla on potentiaalia viestinnän kehittämisessä. Tätä mieltä olivat pääsääntöisesti myös case-tutkimukseen osallistuneen henkilöt itse. Tutkimusasetelmasta ja käytetyistä menetelmistä kuitenkin johtuu, että tulosten yleistäminen isommassa mittakaavassa ei ole riitävän perusteltua. Näin ollen voidaan korkeintaan esittää, että Enneagrammin viestinnällistä potentiaalia tukee "heikko evidenssi". Jatkotutkimuksen tarve on huomattava.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13280
Date: 2002-04-17
Subject: persoonallisuus
viestintä
Enneagrammi
subjektivistinen
organisaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record