Yhdeksän Illuusiota Objektiivisuudesta - Enneagrammi-näkökulma henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen organisaatioissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Nurmala, Annika
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:28Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:28Z
dc.date.issued 2002-04-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13280
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimus pyrkii arvioimaan Enneagrammi-persoonallisuusteorian käyttökelpoisuutta henkilökohtaisten viestintätaitojen ja -suhteiden kehittämisessä työympäristössä. Tätä tarkoitusta varten on tehty case-tutkimus. Enneagrammi-teoria jakaa ihmiset yhdeksään persoonallisuustyyppiin. Tyyppien ratkaisevin ominaisuus on perusmotivaatio, joka ohjaa ihmisen tapaa hahmottaa ympäristöään ja tulkita informaatiota. Enneagrammin mukaan myös ihmisen viestintätyyli riippuu pitkälti siitä, mikä hänen perusmotivaationsa eli Enneagrammityyppinsä on. Koska Enneagrammi on nykyisessä muodossaan verrattain uusi teoria, empiirinen Ennegrammitutkimus on tähän mennessä onnistunut validoimaan yhdeksän persoonallisuustyyppiä vain jossain määrin. Näin ollen Enneagrammia ei voida toistaiseksi pitää tieteellisesti todistettuna teoriana, eikä vakiintuneita operationaalisia työkaluja hypoteesien testaamiseksi ole saatavilla. Tämän työn yhteydessä tehty case-tutkimus on siten luonteeltaan subjektivistinen (eikä objektivistinen / nomoteettinen), sillä se pyrkii kuvaamaan, arvioimaan ja ymmärtämään Enneagrammin tarjoamia mahdollisuuksia viestinnän kehittämisessä. Case-tutkimus keskittyy paitsi yksilöllisiin viestintätyyleihin, myös toisaalta siihen, miten eri viestintätyylit vaikuttavat eri yksilöiden välisiin viestintäsuhteisiin. Näitä kahta näkökulmaa tutkitaan Enneagrammin tarjoamassa viitekehyksessä ja pyritään sitä kautta arvioimaan, onko Enneagrammista todellista hyötyä erilaisten viestintäsuhteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Aineistonkeruun kannalta olennaisin menetelmä on haastattelututkimus, joka tehtiin pareittain. Tutkimuksen tuloksena saadun materiaalin perusteella esitetään, että Enneagrammilla on potentiaalia viestinnän kehittämisessä. Tätä mieltä olivat pääsääntöisesti myös case-tutkimukseen osallistuneen henkilöt itse. Tutkimusasetelmasta ja käytetyistä menetelmistä kuitenkin johtuu, että tulosten yleistäminen isommassa mittakaavassa ei ole riitävän perusteltua. Näin ollen voidaan korkeintaan esittää, että Enneagrammin viestinnällistä potentiaalia tukee "heikko evidenssi". Jatkotutkimuksen tarve on huomattava. en
dc.language.iso fi en
dc.subject persoonallisuus en
dc.subject viestintä en
dc.subject Enneagrammi en
dc.subject subjektivistinen en
dc.subject organisaatiot en
dc.title Yhdeksän Illuusiota Objektiivisuudesta - Enneagrammi-näkökulma henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen organisaatioissa en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record