Vuonna 2001 jatko-opintoihin hakeneet ylioppilaat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13308
Title: Vuonna 2001 jatko-opintoihin hakeneet ylioppilaat
Author: Kaukonen, Ritva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-04-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13308
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vain osa vastavalmistuneista ylioppilaista on saanut opiskelupaikan ylioppilastutkintovuonna ja tämä ongelma on kestänyt ainakin jo parikymmentä vuotta. Heidän asemaansa on pyritty monin toimenpitein parantamaan, mutta edelleenkin vain noin kolmannes on päässyt jatkamaan opintoja heti lukion jälkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan ylioppilaiden hakeutumista jatko-opintoihin vuonna 2001. Tavoitteena tässä oli selvittää ylioppilaiden jatko-opintoihin hakeutumisen prosessia, keitä hakijat olivat, mihin koulutuksiin ylioppilaat hakivat, ketkä saivat opiskelupaikan ja ketkä eivät saaneet. Lisäksi kartoitettiin sitä olivatko naisten ja miesten hakuprosessit ja jatkoon pääsy erilaiset, oliko joillekin koulutussektoreille helpompi päästä tai kuinka paljon hakemuksia piti lähettää saadakseen opiskelupaikan. Tutkimuksen aineistona olivat Tilastokeskuksessa olevat koulutukseen hakeneita, opiskelijoita, tutkintoja ja työssä-käyntiä kuvaavat henkilöpohjaiset kokonaisaineistot ja tuloksia on kuvattu ristiintaulukoilla. Vuonna 2001 jatko-opintopaikkaa tavoitteli noin 110 000 ylioppilasta, joista naisia oli 63 prosenttia ja miehiä 37 prosenttia. Hakijoista oli saman vuoden ylioppilaita neljännes, edellisen vuoden ylioppilaita viidennes ja yli viisi vuotta aiemmin kirjoittaneita runsas kolmannes. Ha-kuprosessi oli hieman erilainen uusilla ja vanhoilla ylioppilailla ja sen vuoksi hakijat tyypiteltiin kolmeen tyyppiin: ensikertalaisiin, uudelleen pyrkijöihin ja koulutuksen vaihtajiin ja täydentäjiin. Kaikista hakijoista ensikertalaisia oli kolmannes, uudelleen pyrkijöitä viidennes ja koulutuksen vaihtajia ja täydentäjiä vajaa puolet. Naishakijoista oli suhteellisesti miehiä vähemmän ensikertalaisia ja enemmän koulutuksen vaihtajia ja täydentäjiä. Yliopistokoulutusta tavoittelevista hakijoista suurin osa oli koulutuksen vaihtajia ja täydentäjiä, ammattikorkeakoulusektoreille pyrkineistä puolestaan ensikertalaisia. Vähän yli puolet ylioppilashakijoista sijoittui jatko-opintoihin, naisylioppilaista 54 prosenttia ja miesylioppilaista 58 prosenttia. Koulutukseen päässeet olivat lähettäneet keskimäärin enemmän hakemuksia hakijaa kohden kuin ne, jotka eivät sijoittuneet jatko-opintoihin. Naiset ja miehet hakivat ja pääsivät eri koulutusaloille. Yliopistosektorilla naisista suurin osa pääsi humanistisen ja opetusalan koulutuksiin ja miehistä tekniikan ja liikenteen alan koulutuksiin. Ammattikorkeakoulusektorilla naisista suurin osa aloitti kaupan ja hallinnon koulutusalalla ja suurin osa miehistä tekniikan ja liikenteen alalla. Jatko-opintoihin sijoittuminen on hieman helpottunut kymmenessä vuodessa, koska sijoittuneita on ollut vuosittain vuodesta 1998 lähtien enemmän kuin niitä, jotka eivät ole opiskelupaikkaa saaneet. Uusien ylioppilaiden tilanne on jonkin verran huonontunut runsaassa kymmenessä vuodessa. Vuoden 2001 opiskelupaikkaa tavoitelleista uusista ylioppilaista jatko-opintopaikkaa vaille jäi vajaa puolet. Tuloksia on verrattu mm. 1990- ja 1980-luvuilla tehtyjen, ylioppilaiden jatko-opintoihin hakeutumista kuvaavien selvitysten tuloksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ylioppilaat
jatko-opinnot
koulutus
koulutukseen hakeutuminen
yliopistot
ammattikorkeakoulut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record