Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet, tiedonvaihtomotivaatio ja uusi tietopääoma : Laadullista tarkastelua Verkostopajatoiminnan hyödyllisyydestä henkilöstön kehittäjille ja pienyrittäjille

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Piri, Arttu
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:56Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:56Z
dc.date.issued 2005-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13310
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Ajankohtaisissa keskusteluissa yritysten menestymisen perusteista keskeisinä kuvautuvat yleensä uusien sosiaalisten suhteiden muodostamisen ja ylläpidon sekä kommunikaation ja tiedon vaihdon prosessit. Yritysten menestymisen turvaajana nähdään niiden kyky tuottaa uutta tietoa ja tehdä uusia innovaatioita eritasoisten verkostosuhteidensa avulla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä edellytyksillä uusista sosiaalista suhteista voi rakentu kommunikaation ja tiedon vaihdon prosessien myötä muodostuvan uuden, liiketoiminnassa hyödyllisen tiedon lähteitä. Tutkimuksen kohteena on OPTIO - Aikuisten oppisopimus -hankkeeseen kuuluva Verkostopajatoiminta. Verkostopaja on pääkaupunkiseudun yrittäjille, henkilöstön kehittäjille sekä oppisopimusverkoston toimijoille suunnattu työn ja liiketoiminnan kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa oppisopimuskoulutuksesta, ikääntyvän henkilöstön kehittämisestä, elinikäisestä oppimisesta ja verkostoitumisesta, ja tukea osallistujien ja heidän organisaatioidensa oppimista ja kehittämistä mm. verkostoitumiseen liittyvän kokemuksen ja tiedon vaihdon avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, millaista hyötyä Verkostopajatoiminnasta on ollut sen yksityistä sektoria edustaneille osallistujille ja miten tämä hyöty on muodostunut. Tutkimuksen taustateoria muodostuu sosiaalisen ja tiedollisen pääoman käsitteiden ympärille. Sosiaalisen pääomaan liittyvistä teorioista tutkimuksessa ovat keskeisiä Granovetterin (1973) ja Burtin (1992a) esittämät näkemykset sosiaalisista suhteista instrumentaalisen, informaatioon perustuvan kilpailuedun lähteinä yksilöille. Tietoperustaisen näkökulman mukaan yritysten kilpailuetu perustuu niiden erityiseen kykyyn kehittää ja ylläpitää tiedon hallintaan perustuvia resurssejaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, Nahapietin ja Ghoshalin (1998) teoriamallia soveltaen, sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien yhteyksiä tiedon vaihdon ehtoihin ja uuden tietopääoman muodostumiseen henkilöstön kehittäjillä ja pienyrittäjillä. Tutkimuksen aineisto muodostuu kolmen henkilöstön kehittäjän ja viiden pienyrittäjän laadullisesta yksilöhaastattelusta. Metodologisena lähtökohtana tutkimuksessa sovelletaan faktanäkökulmaa. Tutkimuksessa korostuu samastumisen keskeinen merkitys tiedon vaihtoon motivoivana sosiaalisten suhteiden elementtinä. Henkilöstön kehittäjille Verkostopajassa muodostunut uusi tietopääoma perustuu vahvaan keskinäiseen samastumiseen liittyneeseen tiedonvaihtomotivaatioon. Pienyrittäjien kuvauksissa Verkostopajan sosiaalisista suhteista näkyy erottautuminen sekä henkilöstön kehittäjistä että muista yrittäjistä, eikä näissä kuvauksissa tule esiin heitä tiedon vaihtoon motivoivia elementtejä. Pienyrittäjille ei muodostunut Verkostopajassa yhdistelyn ja vaihdon seurauksena uutta tietopääomaa. Tutkimus havainnollistaa sosiaalisten verkostosuhteiden merkitystä ja toimintamekanismeja liiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa sosiaalinen pääoma kuvautuu yksilöiden resurssina, jonka välineellinen merkitys voi liittyä erityisesti uuden tietopääoman muodostumiseen. Tutkimuksessa tulee esiin myös vastavuoroisuuden velvoitteen ja luottamuksen merkitys yhteisöllisen toiminnan jatkuvuuden mahdollistajana. Tutkimus herättää kysymyksen siitä, miksi Verkostopajan uudet sosiaaliset suhteet eivät tarjonneet pienyrittäjille perusteita samastumiseen, joka olisi motivoinut myös heitä tiedon vaihtoon. en
dc.language.iso fi
dc.subject organisaatiot fi
dc.subject pienyrittäjät fi
dc.subject sosiaaliset verkostot - sosiaalinen pääoma fi
dc.subject henkinen pääoma fi
dc.title Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet, tiedonvaihtomotivaatio ja uusi tietopääoma : Laadullista tarkastelua Verkostopajatoiminnan hyödyllisyydestä henkilöstön kehittäjille ja pienyrittäjille fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record