Alkava yrittäjyys sosiaalisena vuorovaikutuksena : Tapauksena yrityshautomo Arabus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13317
Title: Alkava yrittäjyys sosiaalisena vuorovaikutuksena : Tapauksena yrityshautomo Arabus
Author: Laurila, Tatu
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2001-18-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13317
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman aihe on alkava yrittäjyys Helsingin Arabianrannan alueella, Arabuksen yrityshautomossa. Tutkimuksessa yhdistetään kehittävän työntutkimuksen käsitteistöä sosiaalipsykologisen yrittäjyystutkimuksen menetelmiin. Kehittävän työntutkimuksen teoreettiset käsitteet osoittautuivat hyödylliseksi välineeksi tutkimuskontekstin haltuunotossa: Arabianranta on useiden keskenään kilpailevien toimintajärjestelmien sekamelska. Empiirisen aineiston analyyseissä diskursiivis-retorisen sosiaalipsykologian menetelmät puolestaan osoittautuivat toimiviksi. Haastattelututkimukseen osallistui kymmenen vuonna 1997 yrityshautomoon tullutta yritystä, joiden kokemuksiin valtaosa tuloksista perustuu. Yritykset toimivat median, muotoilun ja kulttuurintuotannon aloilla. Vastapainona yrittäjähaastatteluille tehtiin kaksi yrityshautomon vetäjän haastattelua. Tutkimuksen ensimmäisen osassa suoritettu yrittäjien taloudelliseen tavoitteluun vaikuttavien sosiaalisten sidosten tarkastelu paljasti, miten riippuvainen alkava yrittäjä on sosiaalisista sidoksista. Yrittäminen tapahtuu suurelta osin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Sosiaalisilla sidoksilla on suuri merkitys sekä taloudellisen tavoittelun tulokselle että yrittäjän identiteetille. Sosiaalisten sidosten luokittelu ja niiden merkityksen tulkitseminen osoittautui toimivaksi välineeksi myös kahden toimintajärjestelmän vertailussa. Tutkimuksen toisessa osassa syvennytään yrityshautomon ja hautomoyrittäjien toimintajärjestelmien väliseen suhteeseen. Löytyneiden jännitteiden syyksi jäljitetään toiminnan välineet ja kohteet. Lyhyesti sanottuna yrittäjien individualismi ja yrityshautomon kollektivismi ovat vaikeasti sovitettavissa yhteen. Hautomon toiminnan kohteet ovat myös liian etäällä yrittäjien taloudellisesta tavoittelusta, jotta hautomotoiminnan yrittäjälähtöinen kehittäminen olisi luontevaa. Loppuosan toimintatyylien tarkastelu vahvistaa aikaisemman tutkimuksen muokkaamaa käsitystä individualistisista yrittäjistä. Individualismi kuitenkin useimmiten kehystetään relationismilla: se saa merkityksen suhteessa toisiin ihmisiin, osana sosiaalista vuorovaikutusta. Yrityshautomon toiminnan havaittiin puolestaan olevan symbolisilta välineiltään enemmän kollektivistista, yhteistä etua korostavaa. Tutkimus piirtää myös kuvaa Arabianrannasta alkavan yrittäjyyden alueena. Yrittäjien kertomukset Arabianrannan lukuisten toimintajärjestelmien välisistä jännitteistä ja konflikteista selittävät osaltaan alueen verraten hidasta kehitystä innovatiivista yrittäjyyttä tukevaksi ympäristöksi. Arabianrannan eri toimijoiden väliltä puuttui yhteinen tahtotila, joka ohjaisi kehityksen suuntaa. Yrittäjien mielipiteet ja toiveet tulisi kanavoida tehokkaammin mukaan päätöksentekoon, jos innovatiivinen yrittäjyys todella halutaan juurruttaa Arabianrantaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yrittäjyys
individualismi
sosiaaliset sidokset
verkostot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record