Pikapaikkausta vai pysyvää palvelutason parannusta? Tutkimus vuoden 2002 huumehoitoon suunnatun valtionavustuksen vaikutuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13396
Title: Pikapaikkausta vai pysyvää palvelutason parannusta? Tutkimus vuoden 2002 huumehoitoon suunnatun valtionavustuksen vaikutuksista
Author: Villikka, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-04-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13396
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan huumehoidon kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen käyttöä. Vaikeutuneen huumausainetilanteen ja huumehoidon järjestämisessä esiintyneiden puutteiden vuoksi valtio myönsi vuonna 2002 yhteensä 7 570 000 euroa käytettäväksi valtionavustuksen maksamiseen huumeiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus myönnettiin läänikohtaisesti alueen kuntien ja kuntayhtymien toimintaan ja hankkeisiin. Tutkimuksessa selvitetään 1) millaiseen toimintaan valtionavustusta kohdennettiin, 2) miten avustuksella lisättiin tai tehostettiin huumehoidon palvelutarjontaa, 3) mikä avustuksen merkitys oli kuntien näkökulmasta sekä 4) millainen merkitys avustuksella oli huumehoitojärjestelmän ohjauksen kannalta. Tutkimuksessa valtionavustuksen käyttöä tarkastellaan erityisesti valtion kuntiin suuntaamaan ohjauksen näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona ovat valtionavustuksen käyttöä koskevat hankeraportit. Raportoinnin apuna on käytetty 12-kohtaista, avoimista kysymyksistä muodostuvaa raportointilomaketta, jonka avustusta saaneet tahot ovat täyttäneet. Raportointilomakkeet on analysoitu laadullista sisällönanalyysiä soveltaen. Valtion ylimääräinen avustus huumehoidon kehittämiseen tuli kuntien ja kuntayhtymien mukaan tarpeeseen. Avustuksella on sekä laajennettu jo olemassa olevien hoitoyksiköiden toimintaa että perustettu täysin uusia yksiköitä. Useissa hankkeissa luotiin myös uusia hoidollisia toiminta- ja työtapoja. Avustus kohdentui sitä koskevan valtioneuvoston asetuksen (98/2002) mukaiseen toimintaan. Keskeisimpiä kehittämiskohteita olivat hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen, palveluohjauksen järjestäminen sekä opioidiriippuvaisten lääkehoitojen lisääminen. Suurin osa hankkeista kohdistui vaikeasti huumeongelmaisten hoidon tehostamiseen. Osassa hankkeita lisättiin myös nuorten, päihdeäitien ja päihdeperheiden sekä kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoa. Korvamerkityn avustuksen hyvä puoli on se, että sitä kautta voidaan ohjata valtion resursseja tiettyihin ongelmallisiksi nähtyihin kohteisiin. Avustuksen ohjausvaikutus on siis laskennallisia, yleisiä avustuksia parempi. Avustuksen jaosta huolimatta huumehoidon saatavuudessa esiintyi edelleen myös joitakin ongelmia. Hoitojonoista raportoitiin etenkin suurimmilla paikkakunnilla. Myös toiminnan jatkuvuus avustuksen päätyttyä oli osin epävarmaa. Ohjauksen näkökulmasta keskeiseksi avustukseen liittyväksi kysymykseksi nousikin se, onko tilapäisellä avustuksella mahdollista saada aikaan pysyviä palvelurakenteen muutoksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: päihdeongelmat
huumeongelmat
kunnallistalous - päihdehuolto - rahoitus - 2000-luku
kunnat - terveyspalvelut - päihdehuolto
päihdeongelmaiset - hoito - tarjonta
julkinen talous - valtiontalous - avustukset
päihdetyö
huumeet - käyttäjät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record