"Suurin menestyksen estävä tekijä on se, että me ymmärretään sama asia eri tavalla" : Strategian sisäinen viestintä organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13429
Title: "Suurin menestyksen estävä tekijä on se, että me ymmärretään sama asia eri tavalla" : Strategian sisäinen viestintä organisaatiossa
Author: Lemmetti, Laura
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2005-09-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13429
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa perehdyin sisäisen viestinnän rooliin organisaation strategian toimeenpanossa tapaustutkimuksen kautta. Tutkielmani tavoitteena oli hahmottaa organisaatiossa tapahtuvaa strategian toimeenpanoon liittyvää viestintää kolmella organisaatiotasolla. Tarkasteltavat tasot olivat johto, keskijohto ja alaiset. Tutkielmani eroaa aiemmista tutkimuksista siten, että kartoitin strategian viestintää erityisesti keskijohdon näkökulmasta. Tutkimukseni painopiste oli siis strategian toteuttajissa ja heidän kokemuksissaan. Aiemmat tutkimukset ovat pääsääntöisesti painottaneet johdon eli strategian laatijoiden näkökulmaa. Tutkimuksessa tarkastelin erään palvelualan yrityksen strategian sisäistä viestintää kahdessa tytäryhtiössä, yhteensä kuudessa yksikössä. Tutkimusmetodini oli teemahaastattelu ja lisäksi sovelsin löyhästi John Machinin odotusanalyysiä kolmea organisaatiotasoa tarkastellessani. Teemahaastattelu tuotti hyvin hedelmällisen aineiston, mutta odotusanalyysi sen sijaan osoittautui huonoksi menetelmäksi tutkia strategian viestintään liittyviä odotuksia. Tutkielman empiirisessä osuudessa keskityin tämän vuoksi teemahaastatteluaineiston analysointiin. Yksi analyysini tärkeimmistä havainnoista oli, että sekä keskijohto että alaiset haluavat keskustella strategiasta ja tuoda esiin omia näkemyksiään siitä. Keskijohto ja alaiset eivät ole passiivinen joukko ihmisiä, joita organisaation strategia ei kiinnosta, vaan aktiivisia, itsenäisesti ajattelevia yksilöitä, jotka ovat halukkaita esittämään omia käsityksiään. Tämän vuoksi keskusteleva tyyli on toimivin tapa viestiä strategiaa. Toinen tärkeä havainto oli, että keskijohto pitää horisontaalista viestintää omalla organisaatiotasollaan erityisen tärkeänä. Keskijohdon edustajien välisessä vuorovaikutuksessa ymmärrys strategiasta ja sen soveltamisesta käytäntöön syventyy kokemusten ja näkemysten vaihdon kautta. Kolmas tärkeä havainto oli, että keskijohdon viestintätaidot ovat keskeisessä asemassa strategian viestinnän onnistumisessa. Kaikki keskijohdon edustajat eivät ole luonnostaan hyviä viestijöitä, ja tämän vuoksi he tarvitsisivat organisaatiolta tukea strategian viestimiseen esimerkiksi koulutuksen kautta. Tärkeimmät lähteeni olivat Mantereen ja kumppanien teos Organisaation strategian toteuttaminen: Suunnitelmasta käytäntöön, Aaltosen ja kumppanien teos Tiellä strategiasta toimintaan: Tutkimus strategian toimeenpanosta 12 suomalaisessa organisaatiossa sekä Floydin ja Wooldridgen artikkelit Dinosaurs or dynamos? Recognizing middle management"s strategic role ja Middle Management Involvement in Strategy and Its Association with Strategic Type: A Research Note.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatiot - strategiat - toimeenpano
organisaatioviestintä
sisäinen tiedotus
keskijohto
esimiehet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record