Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa : Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13488
Title: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa : Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset
Alternative title: Sexuality and Gender at School : The Perspective of Heteronormativity and the Stories of Non-Heterosexual Young People
Author: Lehtonen, Jukka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2002-05-27
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13488
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on nuorten seksuaalisuus ja sukupuoli sekä niihin liittyvät käytännöt koulussa. Keskityn heteronormatiivisuuden ylläpidon ja kyseenalaistamisen analysointiin. Tutkimuksen menetelmänä ovat teemahaastattelut. Haastattelin 30 ei-heteroseksuaalista nuorta, joista 16 oli tyttöjä ja 14 poikia. He olivat 15-20 -vuotiaita. Haastattelin ei-heteroseksuaalisia nuoria, koska ajattelin heillä olevan muistoja ja kokemuksia heteronormatiivisuudesta ja sen kyseenalaistamisesta, ja koska olin kiinnostunut kokemuksistaan. Analysoin heidän kertomuksiaan rekonstruoiden haastattelutekstien pohjalta koulukäytäntöjä. Hyödynsin tutkimuksessa sukupuolisensitiivistä kasvatussosiologista tutkimusta sekä lesbo- ja homotutkimusta. Tärkeitä vaikuttajia olivat sukupuolianalyysin ja performatiivisuuden kannalta Judith Butler ja muuten Tuula Gordon, Elina Lahelma, Sinikka Aapola, Tarja Palmu, Tarja Tolonen, Helena Saarikoski, Janet Holland, Debbie Epstein, Mairtin MacAnGhaill, James Sears ja Jeffrey Weeks. Toimin Tuula Gordonin johtamassa tutkimusprojektissa 'Kansalaisuus, erot ja marginaalisuus koulussa - lähtökohtana sukupuoli'. Tarkastelen tutkimuksessa seksuaalisuuden ja sukupuolen rakentamista osana koulun arkisia käytäntöjä ja analysoin, miten heteronormatiivisuus kietoutuu osaksi niitä. Heteronormatiivisuuteen sisältyy ajatus siitä, että heteroseksuaalinen maskuliinisuus miehillä ja heteroseksuaalinen feminiinisyys naisilla ymmärretään itsestään selvinä tai luonnollisina lähtökohtina seksuaalisuudelle ja sukupuolelle tai että ne esitetään parempina vaihtoehtoina muiden mahdollisuuksien rinnalla. Analysoin seksuaalikasvatusta, sukupuolittunutta liikunta- ja käsityökasvatusta sekä opettajien toimintaa. Tutkin nuorten välisiä suhteita, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää nimittelyä ja kiusaamista sekä nuorten seksuaalisuuteen liittyviä tarinoita ja ei-heteroseksuaalisuuden ilmenemistä koulussa. Tutkin koulutilojen käyttöä ja nuorten ruumiillisuutta. Analysoin koulun kolmea kerrostumaa: virallista koulua oppikirjoineen ja opetusjärjestelyineen, informaalia koulua, johon sisältyy epämuodolliset nuorten väliset suhteet, ja fyysistä koulua tilan ja ruumiin käyttöineen. Koulujen kulttuurit vaihtelevat keskenään ja koulun sisälläkin on useita käytäntöjä, jotka vaihtelevat sen mukaan, miten käytäntöjen ylläpitäjät suhtautuvat niihin. Nuoret muodostavat käsityksiään itsestään ja toistaan osana koulun käytäntöjä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa. Heteronormatiivisuus ja sen haastaminen heijastuvat koulun käytännöissä monin tavoin. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus miehillä ja heteroseksuaalinen feminiinisyys naisilla luonnollistetaan, esitetään ainoana mahdollisuutena tai nuorten tulevaisuuden kuvana. Muista mahdollisuuksista vaietaan, tai ne esitetään kielteisinä. Muunlaista käyttäytymistä kontrolloidaan sekä opettajien että varsinkin opiskelijoiden toimesta. Osa nuorista joutuu muita epäoikeudenmukaisempaan asemaan ja osa välttää nuorten välistä läheisyyttä ja sukupuolirajoja rikkovia valintoja näiden käytäntöjen takia. Käytäntöihin sisältyy myös heteronormatiivisuuden kyseenalaistamista sekä koulun työntekijöiden että nuorten toimintana. Usein heteronormatiivinen käytäntö mahdollistaa sen haastamisen ja vastaavasti heteronormatiivisuuden kyseenalaistaminen voi johtaa sen ylläpitopyrkimyksiin.The study deals with the sexuality and gender of young people and the way they get expressed in various practices at school. I interviewed 30 non-heterosexual young people, 16 girls and 14 boys. Their ages ranged from 15 to 20 years. The reason to interview non-heterosexual young people was my interest in their experiences, and the assumption that non-heterosexual youth have more memories of heteronormativity. I analysed their stories, and, on the basis of the interviews, reconstructed school practices and studied ways of challenging and maintaining heteronormativity. The study draws largely on gender-specific studies in the sociology of education as well as on lesbian and gay studies. For gender analysis and the study of performativity, Judith Butler provided useful theoretical ideas. Other important scholars were Tuula Gordon, Elina Lahelma, Sinikka Aapola, Tarja Palmu, Tarja Tolonen, Helena Saarikoski, Janet Holland, Debbie Epstein, Mairtin MacAnGhaill, James Sears, and Jeffrey Weeks. I am involved in a research project 'Citizenship, Difference and Marginality at School – with Special Reference to Gender', lead by Tuula Gordon. I research at the construction of sexuality and gender in school practices. I analyse the ways in which heteronormativity becomes intertwined in these practices. Heteronormativity involves the idea that heterosexual masculinity for men and heterosexual femininity for women are seen as self-evident, or natural basis for gender and sexuality, or that they are presented as something better compared to other alternatives. I analyse sex education as well as the gendered sports and craft education at school, and the behaviour of teachers. I study the relationships between young people, abusive words and bullying based on gender or sexuality, as well as the stories dealing with sexuality told. I am interested in the ways non-heterosexuality is both manifested and concealed. I look at the use of space and embodiment. I analyse the three layers of school: the official school with its textbooks and organisation of teaching, the informal school involving the informal relationships between students, and the physical school with the various uses of space and body. School cultures vary from one school to another and even within one school depending on the way students and teachers feel about these practices. Ideas about yourself in terms of gender and sexuality are formed as part of the school practices which, in turn, interact with the surrounding culture and society. Heteronormativity and the ways it is challenged get expressed in the school practices in many ways. Heterosexual masculinity for men and heterosexual femininity for women are conceived as something natural and depicted as the only present and future alternative. Other alternatives are not brought up, or they are presented as something questionable. Alternative gender and sexual behaviours are controlled by teachers and, in particular, by students themselves. Some young people are put in an unfair position. Because of heteronormative practices, some students avoid close relationships with their peers, or choices transgressing the gender boundaries. School practices also include various ways of challenging heteronormativity by both the school employees and students. The practices of heteronormativity themselves enable its challenging, and the challenging of heteronormativity may, in turn, lead to attempts to maintain it.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: seksuaalisuus
sukupuoli
koulut
peruskoulu
heteroseksuaalisuus
homoseksuaalisuus
seksuaalikasvatus
heteroseksismi
heteronormatiivisuus
sexuality
gender
school
school practises
heterosexuality
homosexuality
sexual education
heterosexism
heteronormativity


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.34Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record